PL EN


2017 | 4(25) |
Article title

Wybrane aspekty udziału Żandarmerii Wojskowej w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of the Military Police participation in the national security system of the Republic of Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną formacją wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP). Jej funkcjonowanie opiera się o zapisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Unormowania ustawowe umożliwiają funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej (ŻW) w zorganizowanym systemie bezpieczeństwa państwa, co pozwala na przeciwdziałanie zdefiniowanym zagrożeniom, jak również elastyczne reagowanie na pojawiające się nowe rodzaje zagrożeń z jednoczesną możliwością ustanawiania poziomu gotowości do działania w zależności od skali występowania zjawisk negatywnych. Do zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w których zwalczaniu uczestniczy Żandarmeria Wojskowa, oprócz terroryzmu należy zaliczyć zagrożenia związane z działaniem sił natury i związanych z ich wystąpieniem masowych zniszczeń oraz katastrof, a także przestępczością zorganizowaną i pospolitą. Jednakże z punktu widzenia założeń dotyczących osiągania zdolności przez Żandarmerię Wojskową spektrum zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest jeszcze szersze i może również obejmować konflikty pomiędzy grupami społecznymi i etnicznymi oraz subkulturami, a organami władzy zarówno samorządowej, jak rządowej w zależności od poziomu i skali występowania zjawiska, a także przeciwko Siłom Zbrojnym RP. Te i inne aspekty udziału Żandarmerii Wojskowej w narodowym systemie bezpieczeństwa RP autor przedstawia w niniejszym opracowaniu.
EN
The Military Police is a separate and specialised service of the Polish Armed Forces. It operates in accordance with the Act of 24 August 2001 on the Military Police and the military forces of law and order. Legal regulations enable the Military Police to function within the structured Polish internal security system, which allows to counteract common threats as well as reacting to new kinds of threats in a flexible way with a simultaneous possibility of adjusting the levels of alertness to the nature of particular negative phenomena. The threats for our internal security monitored by the Military Police include terrorist attacks, natural disasters and the resulting massive damages as well as organized and common crime. However, as far as the levels of alertness of the Military Police are concerned, the spectrum of threats to our internal security is much wider and they include issues such as conflicts between social and ethnic groups, subcultures and local or state authorities as well as military forces, depending on the occurring phenomenon. These and other aspects of the Military Police participation in the national security system of the Republic of Poland have been presented in this study.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cc438e3-4b8a-44be-b45d-a5b4ef4e4e02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.