PL EN


2012 | 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I | 229-255
Article title

Zróżnicowanie odpowiedzi respondentów testu koniunktury w świetle miar entropii

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of Business Tendency Survey Responses: Application of Measures of Entropy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie prezentuje wyniki zastosowania empirycznej miary entropii rozkładu prawdopodobieństwa w celu oceny zawartości informacyjnej danych pochodzących z testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Miary entropii wyznaczane są dla realizacji i oczekiwań wyrażanych w teście koniunktury, dla wszystkich pytań kwestionariusza kierowanego do przedsiębiorstw przemysłowych, w podziale na sektory własnościowe, klasy wielkości oraz sektor działalności wg klasyfikacji PKD. Z przeprowadzonej analizy empirycznej wynika, że zastosowanie miar entropii statystycznej pozwala zróżnicować odpowiedzi respondentów w przekroju badanych zmiennych ekonomicznych (pytań testu koniunktury) oraz wielkości i sektora działalności przedsiębiorstwa. Szczególnie wysoka niepewność związana jest z pytaniami o wielkość produkcji, portfel zamówień ogółem i zamówień eksportowych, a najmniejsza – z pytaniem o ceny. Przedsiębiorstwa małe cechuje szczególnie wysoka niepewność związana z prognozowaniem i oceną bieżącej sytuacji finansowej,a przedsiębiorstwa duże – wysoka zmienność entropii, odzwierciedlająca znaczące wahania rozkładu odpowiedzi z miesiąca na miesiąc.
EN
This paper presents results of application of statistical entropy to evaluate information content of business tendency surveys administered by the Research Institute for Economic Development, Warsaw School of Economics. Measures of entropy, corresponding to changes observed and predicted by the survey respondents, are calculated for all questions included in the monthly industrial survey, taking into account ownership structure, size, and industrial sector in which an enterprise operates. Empirical results lead to conclusion that measures of statistical entropy allow to differentiate responses of industrial enterprises from the point of view of economic variables included in the questionnaire, size and industrial sector. Questions concerning size of production and number of domestic and export orders are associated with the highest uncertainty, and those pertaining to prices – with the lowest uncertainty. High uncertainty of forecasting and evaluating current financial situation is typical for small enterprises; variable entropy, reflecting significant changes in month-to-month distribution of survey answers, is typical for large firms.
Contributors
References
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego”, nr 89, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Adamowicz E., Walczyk K., Koniunktura w przemyśle, badanie okresowe nr 283, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Borgesi S., Global sustainability: Social and environmental conditions, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008
 • Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny”, nr 2, 1978, s. 217-226
 • Czaja S., Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
 • Doszyń M., Skłonności a entropia, „Przegląd Statystyczny”, nr 9, 2002, s. 73-78
 • Doszyń M., Entropie warunkowe i bezwarunkowe jako miary stopnia nieokreśloności badanych zbiorowości ze względu na wybrane skłonności, w: Metody ilościowe w ekonomii, pr. zb. pod red. J. Hozer, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 450, s. 69-83, Szczecin 2007
 • Foster J. E., Sen A., On economic inequality, Oxford University Press, 1997
 • Georgescu-Roegen N., The entropy law and the economic process, Harvard University Press, Cambridge 1971
 • Jaynes E. T., How should we use entropy in economics?, St. John’s College, Cambridge 1991 (http://bayes.wustl.edu/etj/articles/entropy.in.economics.pdf)
 • Kamiński B., Okólski M., Teoria ekonomii a entropia, „Ekonomista”, nr 2, 1979, s. 345-372
 • Kempa W., Zastosowanie entropii empirycznej w badaniu związku korelacyjnego dwóch cech, „Przegląd Statystyczny”, nr 49, 2002, s. 163-173
 • Kowalczyk H., O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych, „Bank i Kredyt”, nr 5, 2010, s. 101-122
 • Manteuffel Szoege H., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z punktu widzenia ekonomiki środowiska, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, nr 540, 2006, s. 303-310
 • Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M., Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000–2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008
 • Michałowski A., Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, nr 6, 2011, s. 117-126 (http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no12/l.pdf)
 • Przybyszewski R., Wędrowska E., Aksjomatyczna teoria entropii, „Przegląd Statystyczny”, nr 52, 2005, s. 85-101
 • Raine A., Foster J., Potts J. (2006) The new entropy law and the economic process, Ecological Complexity nr 3, s. 354-360
 • Rényi A., On measures of entropy and information, „Proceedings of the 4th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability”, nr 1, 1961, s. 547-561
 • Rifkin J., Howard T., Entropia. Nowy światopogląd, Wydawnictwo KOS, Katowice 2008
 • Shannon C. E., A mathematical theory of communication, „The Bell System Technical Journal”, nr 27, 1948, s. 379-423, 623-656.
 • Theil H., Economics and information theory, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1967
 • Tomczyk E., Application of measures of entropy, information kontent and dissimilarity of structures to business tendency survey data, „Przegląd Statystyczny”, nr 58, 2011, s. 88-101
 • Tomczyk E., Information content of survey data: applications of en tropy and dissimilarity measures, Department of Applied Econometrics, Working Paper nr 3-12, 2012 (http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zes/wp/aewp 03-12.pdf)
 • Wędrowska E., Oczekiwana ilość informacji o zmianie struktur jako miara niepodobieństwa struktur, referat przedstawiony na konferencji XI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego prof. Zygmunta Zielińskiego pt. „Dynamiczne modele ekonometryczne”, Toruń 2009
 • Wędrowska E., Classification of objects on the base of the expected information value, „Olsztyn Economic Journal”, nr 5, 2010, s. 78-89
 • Wędrowska E., Forkiewicz M., Entropia w algorytmach opartych na ewolucji populacji, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, pr. zb. pod red. M. Rószkiewicz i E. Wędrowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
 • Włodarczyk J., Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, pr. zb. pod red. M. G. Woźniak,
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 19, 2011, s. 67-77 (http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt19/04.pdf)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ccbae68-f3fe-495f-a98c-efbb5a3df4e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.