PL EN


2010 | 2(63) | 105-117
Article title

Rozrzutność andragogiki, czyli o pewnym podręczniku Bogdana Suchodolskiego

Content
Title variants
EN
Lavish andragogy – about a handbook by Bogdan Suchodolski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą włączenia Bogdana Suchodolskiego w krąg twór-ców współczesnej myśli andragogicznej. Lektura książki znamienitego humanisty, Skąd i dokąd idziemy (1939), zestawiona z jego ostatnim dziełem, Education permanente en profondeur (1993), prowadzi do interesujących wniosków, które rzuca-ją wiele światła nie tylko na twórczość samego Suchodolskiego, ale i początki funkcjonowania andragogiki jako dyscypliny naukowej
EN
The article is an attempt to include Bogdan Suchodolski in the circle of creators of contemporary andragogy. It mainly refers to “From where and where are we going “ [“Skąd i dokąd idziemy”] (1939) – a handbook that the professor wrote during World War II – which compared with his last work, “Continuous education in-depth” [“Education permanente en profondeur”] (1993), can lead to interesting conclusions, ones that not only shed a lot of light on Suchodolski's work, but also show the beginning of andragogy's functioning as a scientific discipline.
Year
Issue
Pages
105-117
Physical description
Contributors
 • Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski ul. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice, michalskitg@gmail.com
References
 • 1. Demetrio D.: Edukacja dorosłych. W: Śliwerski B. (Red.): Pedagogika, T. III, Gdańsk 2003.
 • 2. Derrida J.: Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patočki. „Logos i Ethos” 1993, nr 1.
 • 3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch. Tom 1. Kraków 2003.
 • 4. Hessen S.: Pedagog. W: Idem: Pisma pomniejsze. Warszawa 1997.
 • 5. Jankowski D.: Kilka uwag do tekstu Zbigniewa Kwiecińskiego „Pedagogi-ka totalna Bogdana Suchodolskiego”. „Teraźniejszość – Człowiek – Edu-kacja” 2005, nr 2 (30).
 • 6. Kwieciński Z.: Pedagogika totalna Bogdana Suchodolskiego. „Teraźniej-szość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 4 (24).
 • 7. Kwieciński Z.: Profesor Bogdan Suchodolski był wielkim humanistą, profe-tycznym filozofem kultury i wychowania i zaangażowanym Europejczykiem. W odpowiedzi na listy krytyczne. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2005, nr 2 (30).
 • 8. Kwieciński Z.: W odpowiedzi Pani Profesor Irenie Wojnar. „Teraźniej-szość – Człowiek – Edukacja” 2004, nr 4 (28).
 • 9. Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław 2010.
 • 10. Maliszewski K.: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej. Katowice 2004.
 • 11. Michalski Ł.: Bogdana Suchodolskiego metahistoria wychowania. Szkic do analizy w duchu koncepcji historii niekonwencjonalnej. W: Sztobryn S. (Red.) Łódź 2010 (w druku).
 • 12. Skarga B.: O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999.
 • 13. Stanowisko Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2004, nr 4 (28).
 • 14. Stopińska-Pająk A. (Red.): Bogdan Suchodolski. Pedagog-humanista-uczony. Katowice 1998.
 • 15. Stopińska-Pająk A.: Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem polskiej myśli andragogicznej. W: Jałmużna T., Michalska I., Michalski G.(Red.): Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych. Kraków 2004.
 • 16. Stopińska-Pająk A.: Pionierzy instytucjonalnej refleksji andragogicznej. W: Aleksander T., Barwińska D. (Red.): Stan i perspektywy rozwoju re-fleksji nad edukacją dorosłych. Kraków-Radom 2007.
 • 17. Suchodolski B.: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003.
 • 18. Suchodolski B.: Skąd i dokąd idziemy. Warszawa 1999.
 • 19. Witkowski L.: DWOISTOŚĆ w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie). Kraków 2001.
 • 20. Wojnar I.: List do Redaktora Naczelnego Kwartalnika z dnia 15 listopada 2004 r. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2005, nr 1 (29).
 • 21. Wojnar I.: List do Redaktora Naczelnego Kwartalnika z dnia 7 marca 2005 r. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2005, nr 1 (29).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cd28ffa-c32b-4d14-8378-7f626da86e14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.