PL EN


2014 | 9 | 1 | 135-152
Article title

W kręgu mistyki. Relacje bóg – człowiek w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba

Authors
Content
Title variants
EN
In the field of mystique. Man – God relationship depicted by Janusz Stanislaw Pasierb
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono refleksje i przemyślenia współczesnego polskiego teologa, historyka sztuki i poety Janusza Stanisława Pasierba (1929–1993), poświęcone relacjom Bóg-człowiek. Rejestrowaną przez Pasierba na kartach swoich dzieł, zwłaszcza poetyckich, historię spotkań Boga z jednostką ludzką, odejść, powrotów, nawiedzeń, nagłych rewelacji i iście medytacyjnych skupień można postrzegać w kategoriach mistyki, eksponującej „przedzieranie się” człowieka ku światłu Bożej obecności. W myśli pelplińskiego kapłana intelektualisty człowiek, a także – przynajmniej w pewnym stopniu – świat, rzeczywistość zdają się być zakorzenione w doświadczeniu mistycznym, odkryte jako uświęcona przestrzeń potencjalnego kontaktu z transcendentnym Stwórcą.
EN
The article presents some reflections and thoughts of a contemporary Polish theologian, art historian and poet Janusz Stanislaw Pasierb (1929–1993), concerning Man-God relationship. On the pages of his masterpieces, especially the poetic ones, the author registers the history of meetings between God and human beings; the history of leaving, coming back, visitations, sudden revelations, and indeed meditative concentration. It can be all perceived – and so it has been done – in the categories of mystique which features man’s „breaking through” into the light of God’s presence. In the view of the priest – intellectual from Pelplin, a man, as well as the world and the reality – at least in some degree – seem to be rooted in mystic experience, discovered as sanctifield space of a potential contact with transcendental Creator.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
135-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Borkowska M., Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba, Lublin 2003.
 • Heidegger M., Drogi lasu, przeł. K. Wolicki, Warszawa 1997.
 • Hryniewicz W., Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa1996.
 • Janusz St. Pasierb – poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk,M. Prussak, Warszawa 2003.
 • Kaźmierak Z. A., Doświadczenie religijne w świetle analizy fenomenologiczno-hermeneutycznej,„Przegląd Religioznawczy” 2004, nr 4.
 • Kempis á T., O naśladowaniu Chrystusa, przeł. A. Kamieńska, Warszawa1998.
 • Koprowski P., W kręgu rewolucyjnej przemiany. Kościół po Soborze Watykańskim II (1962–1965) w ocenie Janusza Pasierba, „Studia Historica Gedanensia” 2011, t. II.
 • Koprowski P., Współczesny kryzys wiary w ocenie Janusza Stanisława Pasierba, „Ateneum Kapłańskie” 2009, t. CLIII, z. 2.
 • Kostyło P., Katarzyna Sieneńska, Kraków 2003.
 • Kudyba W., Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, Lublin 2006.
 • Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, München 1995.
 • Meister Eckhart, Kazania i traktaty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1988.
 • Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, Warszawa 1999.
 • Pasierb J. S., Czarna skrzynka, Pelplin 2006.
 • Pasierb J. S., Czas otwarty, Pelplin 1992.
 • Pasierb J. S., Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu, Warszawa 1969.
 • Pasierb J. S., Kategoria przestrzeni, Pelplin 2007.
 • Pasierb J. S., Liturgia serca, wybór, wstęp i oprac. J. Sochoń, Warszawa 2002.
 • Pasierb J. S., Miasto na górze, Pelplin 2000.
 • Pasierb J. S., Morze, obłok i kamień, Kraków 1992.
 • Pasierb J. S., Wiersze religijne, Poznań – Warszawa 1983.
 • Pasierb J. S., Wierzę, wybór i oprac. M. Wilczek, Pelplin 1998.
 • Pasierb J. S., Wnętrze dłoni, Łódź 1988.
 • Pethe A., Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2000.
 • Pieńkosz K., Przez ogień, „Literatura” 1984, nr 3.
 • Piórczyński J., Mistrz Eckhart – mistyka jako filozofia, Wrocław 1997.
 • Poznanie Boga, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2003.
 • Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 2002.
 • Skarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2004.
 • Sudbrack J., Mistyka, tłum. B. Białecki, Kraków 1996.
 • Św. Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 2001. Tomasik T., Na skrzyżowaniu dróg. O poezji Janusza St. Pasierba, Pelplin 2003.
 • Wilczek M., Ksiądz Janusz Pasierb. Szkic do portretu, Pelplin 2013.
 • Zarębianka Z., Człowiek, Ziemia, Bóg – przestrzeń wewnętrzna w poezji Janusza tanisława Pasierba, „Topos” 2001, nr 2–3.
 • Życiński J., Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cd440fd-8cc7-42dc-acb9-0daa4fa4dd24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.