PL EN


Journal
2016 | 2(137) | 32–46
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjach

Title variants
EN
The use of information and communication technologies in lower secondary schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie szkoły są coraz częściej wyposażane w nowoczesne technologie. Rosnąca popularność takich narzędzi dydaktycznych, a także ogromne możliwości ich zastosowania, skłoniły nas do zbadania, czy w polskich gimnazjach korzysta się z dostępnych tablic interaktywnych oraz jakie czynniki wpływają na zróżnicowaną częstotliwość wykorzystywania tablic podczas lekcji. Zbadano ponadto, jakie cechy szkoły i nauczycieli wpływają na częstsze korzystanie przez nich z takich narzędzi dydaktycznych podczas lekcji. Analizę wykorzystania tablic interaktywnych w gimnazjach przeprowadzono na podstawie danych zebranych w dziewięciu celowo dobranych powiatach w ramach projektu Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce oraz danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej i Banku Danych Lokalnych. Wyniki wskazują, że oprócz wyposażenia w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną, istotne są również cechy nauczycieli i systemów motywacyjnych danej szkoły. Te czynniki wyjaśniły część zaobserwowanego zróżnicowania w wykorzystaniu tablic interaktywnych w szkołach.
EN
The school infrastructure in Poland, especially related to use of information and communication technologies (ICT) constantly improves, however the question remains whether this improved access translates into more frequent use of interactive whiteboards (IWB) at schools? The aim of this paper is to analyse the school and teachers’ characteristics related to the frequency of IWB use in school. The growing popularity of this device, as well as the large possibility of its application led us to reflect on whether there is a variation in the use of this equipment among lower secondary schools in nine studied counties and what the main drivers of the IWB usage are. The use of IWB is analysed from the students’ perspective, based on data collected in the project A study on the economic determinants for objectives and guidelines on allocation of private and public education spending in Poland (BECKER) with additional use of data from Education Information System and Local Data Bank. Results of our analysis indicate that frequency of interactive whiteboards usage is related to the size and quality of ICT infrastructure in school. We also find that teachers’ characteristics and the incentive system in school play an important role in explaining the use of ICT at classroom, additionally these characteristics explain part of the between school variation in use of ICT in studied counties.
Journal
Year
Issue
Pages
32–46
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Armstrong, V., Barnes, S., Sutherland, R., Curran, S. Mills, S. i Thompson, I. (2005). Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: the use of interactive whiteboard technology. Educational Review, 57(4), 457–69.
 • Cabus, S. J., Haelermans, C. i Franken, S. (2015). SMART in mathematics? Exploring the effects of in‐class‐level differentiation using SMARTboard on math proficiency. British Journal of Educational Technology. doi:10.1111/bjet.12350
 • DiGregorio, P. i Sobel-Lojeski, K. (2010). The effects of interactive whiteboards (IWBs) on student performance and learning: a literature review. Journal of Educational Technology Systems, 38(3), 255–312.
 • Drent, M. i Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively? Computers & Education, 51(1), 187–199.
 • Federowicz, M. (red.). (2014). Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów PISA. Wyniki badania 2012 w Polsce. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN–Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Glover, D. i Miller, D. (2001). Running with technology: the pedagogic impact of the large-scale introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Journal of Information Technology for Teacher Education, 10(3), 257–78.
 • Hennessy, S. i London, L. (2013). Learning from international experiences with interactive whiteboards: the role of professional development in integrating the technology. [OECD Education Working Papers, nr 89]. doi: 10.1787/5k49chbsnmls-en
 • Hernik, K. (red.). (2015). Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym badaniu nauczania i uczenia się TALIS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Law, N., Pelgrum, W. J. i Plomp, T. (red.). (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 study. [CERC Studies in Comparative Education, nr 23]. Hong Kong: CERC–Springer.
 • Odchazelova, T. i Linder. M. (2015). Multimedia: a suitable tool for project based eduaction – a survey among Czech, Slovakian and German biology teachers. W: M. Rusek (red.), Project-based education in science education (t. XIII, s. 81–86). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Penszko, P. (red.). (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Penszko, P. (red.). (2015). Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster, 2003.
 • Sijko, K. (red.). (2014). Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w polsce. Raport Z Międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Tatli, C. i Kiliç, E. (2015). Interactive whiteboards: do teachers really use them interactively? Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2015.1016536
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/2-2-klobuszewska-rokicka-wykorzystanie-tik-w-gimnazjach.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cd93a5f-64f2-4187-974c-adb5264e2420
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.