Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 85-105

Article title

Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej

Content

Title variants

RU
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГЕРБАРТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ
EN
PREPARING TEACHERS TO THE ORGANISATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE HERBARTIAN PEDAGOGY

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
W artykule przeanalizowano proces kształcenia przyszłych nauczycieli w ujęciu pedagogiki herbartowskiej. Przypomniano współcześnie mało znane terminy, takie jak: „ciekawość pedagogiczna”, „pedagogiczna zdolność do refleksji” i „takt pedagogiczny”. Prześledzono ponadto rozwój szkół ćwiczeń, w których adepci do zawodu nauczyciela zdobywali swoje praktyczne doświadczenia pedagogiczne. Zdaniem autorki na szczególną uwagę zasługuje zalecenia Herbarta odnoszące się do nauczycieli, aby planowali swoje działania dydaktyczne i starali się prawidłowo ocenić sytuacje, w których się znajdują.
EN
The given article focuses on the analysis of the essence of future teacher training in Herbartianism pedagogics. It reveals the key theoretical and practical issues of studying process in pedagogical seminaries adopted by Herbartians, that is the didactic teacher training and the main features of a well-trained pedagogist such as “pedagogical interest”, “pedagogical ability to think” and “pedagogical tact”.

Year

Issue

1

Pages

85-105

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. YA. Horbaczewskiego w Tarnopolu

References

 • Browarek T., Chałupczak H., Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 293.
 • Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 180-182; J. Mieczkowski, Między teorią a praktyką polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce, „Acta Politica” 21(2009), s. 41-42.
 • Gudaszewski G., Przynależność narodowo-etniczna ludności…, dz. cyt., s. 3, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf (otwarty 24.02.2013).
 • Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010, s. 4-6, dostępny na: http://sejmometr.pl/nik_ raporty/21077 (otwarty 26.02.2013).
 • Łodziński S., Polskie regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i cudzoziemców na tle zasad polityki wielokulturowości, „Sprawy Narodowościowe”, 14-15(1999), s. 81-100.
 • Machul-Telus B., Majewska M. (opr.), Raport: Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 7, dostępny na: http://www.ore.edu.pl/strona- ore/index.php?option=com_content&view=article&id=
 • 2621:nowa-publikacja-edukacja-mniejszoci-narodowych-i-etnicznych-oraz-spoecznoci-posugujcej-si-jzykiem-regionalnym-w-polsce-2011-2012q&catid=100:edukacja-jzykowa-aktualnoci&Itemid=1065 (otwarty 26.02.2013).
 • Mieczkowski J., Między teorią a praktyką polityki…, dz. cyt., s. 41; Por. G. Janusz: Regulacje prawne dotyczące ochrony mniejszości narodowych w Polsce, [w:] Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Materiały z konferencji, Warszawa 23-24.10.2000, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 115.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 105, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm (otwarty 19.02.2013).
 • Plewko J., Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 55
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992, w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 1992, nr 36, poz. 155, par. 1-2.
 • Tracz M., Rozwój szkolnictwa dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce, [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, red. W. Osuch, Geoinfo Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 41-49.
 • Trzeci raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 46, dostępny na: https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/III-Raport-dotycz%C4%85cy-sytuacji-mniejszo%C5%9Bci-narodowych-i-etnicznych-oraz-j%C4%99zyka-regionalnego.pdf (otwarty 26.02.2013).
 • Ustawa z dn. 7.09.1991, O systemie oświaty; „Dziennik Ustaw” 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 2.04.1997, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; „Dziennik Ustaw” 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 7.10.1999, O języku polskim; „Dziennik Ustaw” 1999, nr 90, poz. 999, z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 12.04.2001, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; „Dziennik Ustaw” 2001, nr 46, poz. 499, z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 6.01.2005, o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; „Dziennik Ustaw” 2005, nr 17, poz. 141, z późn. zm.
 • Wołczyk J., Elementy polityki oświatowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1974, s. 40-59; Por. Wymiary polityki społecznej, red. O. Kowalczyk, S. Kamiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 159.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3cddac08-fabc-4841-a25f-41704c7750dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.