PL EN


2016 | 50(5) Ekonomia XII. Raport o stanie finansowym państwa 2014-2015. Raport o stanie majątku gospodarstw domowych w Polsce 2014-2015 | 100-142
Article title

Dochody gospodarstw domowych w Polsce – wybrane obiektywne i subiektywne ujęcia i dane

Authors
Content
Title variants
EN
Incomes of Households in Poland – the Selected Objective and Subjective Approaches and Data
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie ekonomicznego, społecznego i psychologicznego kontekstu dochodów gospodarstw domowych, przedstawienie głównych źródeł informacji o nich, zaprezentowanie podstawowych tendencji dotyczących wysokości i rozkładu dochodów oraz omówienie najbardziej charakterystycznych subiektywnych opinii i ocen dotyczących sytuacji dochodowej Polaków. Opracowanie składa się czterech części, w których kolejno: zasygnalizowano wielowymiarowy charakter oraz istotę i znaczenie dochodów gospodarstw domowych jako kategorii ekonomiczno-społecznej; wskazano na najważniejsze programy badawcze, których wyniki stanowią podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej gospodarstw domowych i w których dochód gospodarstwa domowego występuje jako istotna kategoria konstrukcyjna albo miernik; przedstawiono najważniejsze dane obiektywne oraz tendencje w zakresie kształtowania się wysokości dochodów rozporządzalnych – nominalnych i realnych a także udziału wydatków w dochodach; zwrócono uwagę na występowanie znaczących dysproporcji w dochodach poszczególnych kategorii społeczno-ekonomicznych; zaprezentowano kształtowanie się najważniejszych subiektywnych ocen materialnego poziomu życia.
EN
An aim of the study is to show the economic, social and psychological context of incomes of households, to present the main sources of information of them, the essential trends concerning the volume and distribution of incomes and to discuss the most characteristic subjective opinions and assessments concerning the Poles’ income situation. The study consists of four parts where there are subsequently: signalled the multidimensional nature as well as the essence and importance of households’ incomes as an economic and social category; indicated the most important research programmes whose findings are the essential source of information on the households’ financial condition and where household’s income appears as an important construction category or measure; presented the most important objective data and trends in the area of formation of the volume of disposable incomes – nominal and real as well as the share of expenses in incomes; paid attention to the occurrence of significant disproportions in incomes of individual socioeconomic categories; presented the formation of the most substantial subjective assessments of the material living standard.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Białowolski P., Czapiński J., Grabowska I., Kotowska I.E., Panek T., Strzelecki P., Węziak-Białowolska D. (2011), Warunki życia gospodarstw domowych, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 30.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych 2009 r. (2010), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_budzety_gospodarstw_domowych_w_2009.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych 2010 r. (2011), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LC_household_budget_surveys_in_2010(1).pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych 2011 r. (2012), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych 2012 r. (2013), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2012.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych 2013 r. (2014),GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2013-r-,9,8.html [dostęp: 15.07.2016].
 • Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/ [dostęp: 15.07.2016].
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 30.06.2016].
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Dane statystyczne dotyczące dochodów (2016), Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/pl [dostęp: 15.07.2016].
 • Dąbrowa M. (2011a), Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators, “The Małopolska School of Economics In Tarnów Research Papers Collection”, Iss. 1, http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/17/67-82.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Dąbrowa M. (2011b), Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1(17), http://zn.mwse.edu.pl/dabrowa-maria-badanie-poziomu-zycia-metodologia-konstrukcjiwybranych-wskaznikow [dostęp: 30.06.2016].
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badań EU-SILC 2014) (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2014,6,8.html [dostęp: 30.06.2016].
 • Dziubińska-Michalewicz M. (2001), Minimum egzystencji i minimum socjalne, Biuro Studiów i Analiz. Kancelaria Sejmu, „Informacja”, nr 781, Warszawa, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-781.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. Notatka Informacyjna (2013), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_badanie_dochodow_warunkow_zycia_EU-SILC2012.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r. Notatka informacyjna (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/europejskie-badanie-dochodow-i-warunkow-zycia-eu-silc-w-2013-r-,7,5.html [dostęp: 15.07.2016].
 • Grotowska-Leder J. (2011), Zaradny czy bezradny. Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, PTE, Kraków, http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Grotowska-Leder.pdf dostęp 10.06.2016 [dostęp: 15.06.2016].
 • Informacja na temat podstawowych wskaźników ubóstwa w Polsce (2016), https://www.mr.gov.pl/media/19382/Informacja_podst_wskazniki_ubostwa_w_PL.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_meto_badania_bud__gospod__dom.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Mierzejewska M. (2015), Gospodarstwo domowe – rozważania o składkach i podatkach, (w:) Doubezpieczenie społeczne, Idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Minimum socjalne i minimum egzystencji (2016), IPiSS, Warszawa, https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci_stale/min%C2%ADi%C2%ADmum-soc%C2%ADjal%C2%ADne-i-min%C2%ADi%C2%ADmum-egzystencji [dostęp: 15.06.2016].
 • Omyła-Rudzka M. (2015), Oczekiwania dochodowe Polaków, „Komunikat z badań”, nr 158, CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_158_15.PDF [dostęp: 15.06.2016].
 • Panek T. (2000), Dochody, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2000.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Panek T. (2003), Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2003.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Panek T. (2005), Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2005.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Panek T. (2007) Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2007.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Panek T. (2009) Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Panek T. (2011), Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz nierówności dochodowe, (w:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Pawlak W., Sztaudynger J.J. (2008), Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 11, nr 1, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_01_pawlak_sztaudynger_259_271.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M. (red.) (2014), Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej (2016), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/103,pojecie.html [dostęp: 10.06.2016].
 • Polska w Unii Europejskiej 2004-2014 (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/10/1/12/oz_polska_w_ue.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • Smyczek S. (2015), Racjonalność gospodarowania dochodami w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, https://opacwww.bs.katowice.pl/0032101985038/smyczek-slawomir/racjonalnoscgospodarowania-dochodami-w-polskich-gospodarstwach-domowych [dostęp: 30.06.2016].
 • Stawicka M.K. (2012), Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym – problematyka rozkładu dochodów, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, „Zeszyt”, nr 24, https://www.ur.edu.pl/file/16777/10.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Subiektywny dobrobyt w Polsce w 2015 r. (2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/subiektywny-dobrobyt-w-polsce-w-2015-r-,20,1.html [dostęp: 15.06.2016].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna (2016), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2015-roku-w-swietle-wynikow-badania-budzetowgospodarstw-domowych,3,15.html [dostęp: 30.06.2016].
 • Sytuacja materialna Polaków (2016), „Komunikat z badań”, nr 64, CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_064_16.PDF [dostęp: 15.07.2016].
 • Tymowski A. (1973), Minimum socjalne: metodyka i próba określenia, PWN, Warszawa.
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm., tekst jednolity), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887 [dostęp: 15.08.2016].
 • Węcławska D., Tarnawa A., Nieć M., Zbierowski P. (2015), Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice-Warszawa, http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48704/newGEM_wyd.2015.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Wskaźnik rozwoju społecznego (2016), http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz12_hdi.pdf [dostęp: 15.07.2016].
 • Zalega T. (2017), Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały WZ UW”, nr 1, http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2007_1_zalega.pdf [dostęp: 15.07.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ce03725-e606-4907-a96f-4db2bca18d6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.