PL EN


2020 | 6(161) | 99-116
Article title

Zawieszenie rekrutacji w szkolnictwie wyższym

Content
Title variants
EN
Suspension of recruitment in higher education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study is to compare the admissibility of suspending (and in fact — annulling, abandoning) already announced and commenced recruitment in higher education, as recently approved in the case law of administrative courts, with the requirements of the constitutional principle of protecting trust in the state and law and the second degree principles derived from it, as well as to demonstrate the effects on the legal position of the individual of the consolidation of such a position and its dissemination in university recruitment resolutions in connection with new statutory regulations in the area of law on higher education and science. The study makes use of the scientific literature on constitutional and administrative law, the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and administrative courts, and, auxiliary, other sources.
Year
Issue
Pages
99-116
Physical description
Contributors
 • Mgr Łukasz Kierznowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-5319-9330
References
 • Postanowienie TK z 14 grudnia 2011 r., sygn. akt K 17/10.
 • Uchwała nr 33/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 16 lipca 2019 r., <https://studia.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/33/2019/07/uchwa%C5%82a-nr-33-2019-uchylenie-uchwa%C5%82y.pdf>.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. nr 30, poz. 168, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668, ze zm.
 • Wyrok NSA z 18 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1538/08.
 • Wyrok NSA z 23 lipca 2019 r., sygn. akt I OSK 2418/17.
 • Wyrok NSA z 23 lipca 2019 r., sygn. akt I OSK 2445/17.
 • Wyrok TK z 8 listopada 2000 r., sygn. akt SK 18/99.
 • Wyrok TK z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04.
 • Wyrok TK z 19 listopada 2008 r., sygn. akt Kp 2/08.
 • Wyrok TK z 23 lipca 2013 r., sygn. akt P 4/11.
 • Wyrok TK z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 22/11.
 • Wyrok TK z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt K 35/11.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z 31 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 378/17.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 354/17.
 • Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Banaszak B., Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4(93).
 • Bednarczyk-Płachta A., Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Czy gorsi kandydaci wypierają lepszych podczas rekrutacji na drugi i trzeci stopień studiów? Raport na podstawie wyników monitoringu niedozwolonych barier dostępu do studiów drugiego i trzeciego stopnia przeprowadzonego przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”, red. R. Pawłowski, D. Rafalska, Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa 2016.
 • Dańczak P., Wyporska-Frankiewicz J., Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane, [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Jakubowski A., Konsekwencje zasad państwa prawnego dla prawotwórstwa w sferze edukacji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5(124).
 • Kamiński M., Zasada ochrony zaufania jednostki do obowiązywania i kontynuacji (ciągłości) treściowej norm ustawowych a hipertrofia zmian normatywnych w prawie administracyjnym, [w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. 2: Inflacja prawa administracyjnego, red. P.J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kierznowski Ł., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1317/16) [dot. wykorzystania centylowego wyniku egzaminu maturalnego w procedurze rekrutacji na studia], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 5(74).
 • Kierznowski Ł., Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198–216 oraz 259–264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Difin, Warszawa 2018.
 • Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. A. Wiktorowska, A. Jakubowski, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Lewicki J., Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2018, nr 2(52), https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.6.
 • Morawski L., Zasada trójpodziału władzy. Trybunał Konstytucyjny i aktywizm sędziowski, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4(93).
 • Pierzchała J., Funkcja orzeczeń sądowoadministracyjnych wydawanych w sprawach z zakresu prawa oświatowego, [w:] Swoiste źródła prawa, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. J. Woźnicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, red. M. Pilich, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Prus Ł., Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018.
 • Syryt A., Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych — zakres dopuszczalnej regulacji, „Krytyka Prawa” 2018, t. 10, nr 2.
 • Szot A., Ramy prawne w procesie zmian w szkolnictwie wyższym, [w:] Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. III: Diagnoza szkolnictwa wyższego, red. J. Górniak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015.
 • Wilk B., Wojna M., Czy uczelnia może w ostatniej chwili anulować nabór na studia doktoranckie?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 II 2018, dodatek „Prawnik”.
 • Wilk B., Wojna M., Stracony rok, „Forum Akademickie” 2018, nr 6.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ce6d2b2-b14d-4d9b-be74-6b13c9845c8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.