PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 351-360
Article title

Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W pracy poruszono kwestię uwzględnienia zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz bezpieczeństwa energetycznego współczesnego świata, Europy i Polski w procesie edukacji dzieci i młodzieży na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Dokonano analizy treści nauczania, szczegółowych celów i wymagań edukacyjnych obejmujących problematykę OZE, zawartych w programach nauczania rekomendowanych przez czołowe wydawnictwa edukacyjne w Polsce. Odniesiono je do założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym, mającego stanowić programowo spójną całość i fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych. Ocenie poddano również miejsce i rolę edukacji ekologicznej z zakresu OZE w strategiach energetycznych i realizowanych projektach.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Kaptur K., Presz K., Program nauczania dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Warszawa 2012.
 • Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym – Tylko geografia, Warszawa-Łódź 2012.
 • Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Tylko geografia – zakres podstawowy, Warszawa-Łódź 2012.
 • Ministerstwo Środowiska, Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2000.
 • Pultowicz A., Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2009, vol. 4, No. 1.
 • Rachwał T., Oblicza geografii 2 – zakres rozszerzony, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.
 • Szczerbowski R., Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna, „Polityka energetyczna” 2013, t. 16, z. 4.
 • Tuz E.M., Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii, Warszawa 2012.
 • Tuz E.M., Szczypiński D., Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii, Warszawa 2012.
 • Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, M.P. 2014, poz. 469.
 • Uliszak R., Wiederman K., Oblicza geografii – zakres podstawowy, Warszawa 2012.
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu rozporządzenia określającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, http://www.krasp.org.pl/pliki/e8f1fb9206ddf184817b4113403c567c.pdf [dostęp 23.07.2014 r.].
 • Więckowski M., Geografia – Odkrywamy świat, cz. 2, Warszawa 2010.
 • Więckowski M., Zieliński K., Program nauczania geografii w gimnazjum, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cf60772-bbaa-4ac3-baea-992ad5c71655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.