PL EN


2018 | 3(23) | 113-131
Article title

Pozbawienie uprawnień wynikających z decyzji administracyjnej a realizacja zasady efektywności działania administracji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Deprivation of rights resulting from the administrative decision and implementation of the principle of administrative efficiency
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Deprivation of an entity of acquired rights deriving from an administrative act is possible through the combined application of administrative provisions of substantive and procedural law. The limits of durability acquired under an administrative decision rights are the constitutional principle of the protection of acquired rights and the general principles of administrative procedure. The permanence of the right acquired by the administrative decision is not absolute. Repeal or change of the administrative decision is possible only in the mode provided in the law, since the administrative decision makes use of the presumption of regularity. The deprivation of administrative and legal powers in the area of public law takes place in the context of an assessment of the implementation of an administrative decision carried out by a state body. This assessment is possible with the use of two procedural institutions for the expiry of an administrative decision and a substantive institution for the withdrawal of rights. The body assesses whether the addressee of an administrative act has implemented the administrative decision not only in accordance with its content but also the provisions of the generally applicable law. The deprivation of a party of an acquired right is often accompanied by the need to award damages (grant compensation). The procedure and premises for claiming compensation liability have been regulated in the provisions of substantive administrative law. The principle of the effectiveness of public administration bodies is one of the basic principles of administrative law. Its application is not limited only to the creation of law, but also includes the application of law by public administration bodies. The problem of the efficiency of operations of state bodies is of particular importance not only in the area of enforceability of an administrative decision, but also its authorising function. The efficiency of operations of entities in the State structure is assessed through the prism of the implementation of a given administrative decision.
PL
Pozbawienie jednostki uprawnień wynikających z aktu administracyjnego jest możliwe w wyniku łącznego zastosowania przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Granice trwałości uprawnień nabytych na mocy decyzji administracyjnej wyznacza konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego. Trwałość prawa nabytego na mocy decyzji administracyjnej nie jest absolutna. Uchylenie bądź zmiana decyzji administracyjnej jest możliwa tylko w trybie przewidzianym w przepisach prawa ze względu na to, że decyzja administracyjna korzysta z domniemania prawidłowości. Pozbawienie uprawnień administracyjnoprawnych w obszarze prawa publicznego ma miejsce w związku z oceną wykonania decyzji administracyjnej przeprowadzoną przez organ państwowy. Wspomniana ocena jest możliwa przy wykorzystaniu dwóch instytucji procesowych wygaśnięcia decyzji administracyjnej oraz instytucji materialnoprawnej cofnięcia uprawnienia. Organ ocenia, czy adresat aktu administracyjnego wykonał decyzję administracyjną nie tylko zgodnie z jej treścią, ale również przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Pozbawienie strony nabytego prawa często łączy się z koniecznością przyznania odszkodowania. Tryb i przesłanki dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej unormowane zostały w przepisach prawa administracyjnego materialnego. Zasada efektywności działania organów administracji publicznej stanowi jedną z podstawowych zasad prawa administracyjnego. Jej zastosowanie nie zamyka się wyłącznie w obszarze tworzenia prawa, ale obejmuje także stosowanie prawa przez organy administracji publicznej. Problem efektywności działania organów państwowych ma szczególne znaczenie nie tylko w obszarze wykonalności decyzji administracyjnej zobowiązującej, ale i uprawniającej. Efektywność działania podmiotów znajdujących się w strukturze państwa poddaje się ocenie przez pryzmat wykonania decyzji administracyjnej.
Year
Issue
Pages
113-131
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Adamiak B., Granice ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym a kontrola ich wykonania, w: Prawo procesowe administracyjne, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 9, Warszawa 2017.
 • Adamiak B., Komentarz do art. 16, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 • Biernat T., Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność, „Państwo i Prawo” 1984, z. 9.
 • Boć J., Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji, Wrocław 1971.
 • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998.
 • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970.
 • Borkowski J., Prawo administracyjne, Warszawa 1975.
 • Borkowski J., Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym, „Monitor Prawniczy” 2005, z. 14.
 • Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej, Warszawa 1967.
 • Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 • Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987.
 • Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.
 • Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków 1996.
 • Filipek J., Normy prawa materialnego a normy postępowania, w: Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośki, pod red. B. Adamiak, Wrocław 1999.
 • Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, Warszawa 2007.
 • Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2007.
 • Jendrośka J., Zagadnienie prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.
 • Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010.
 • Kiczka K., Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, w: Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski i in., Wrocław 2004.
 • Kiczka K., Decyzje uprawniające w prawie gospodarczym, w: Publiczne prawo gospodarcze, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 8B, Warszawa 2013.
 • Kijowski D.R., Pojęcie, rodzaje i typy uprawnień administracyjnych, w: Prawo administracyjne materialne, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7, Warszawa 2017.
 • Klat-Wertelecka L., Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 3.
 • Kmieciak Z., Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994.
 • Kmieciak Z., Wykonanie decyzji administracyjnej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, w: Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, pod red. J. Posłusznego, Z. Czarnika, R. Sawuły, Przemyśl–Rzeszów 2009.
 • Krawczyk A., Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji działania i zarządzania, Warszawa 1970.
 • Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej. Studium analityczne z dziedziny teorii prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” 1968, z. 8.
 • Leoński Z., Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Warszawa 1986.
 • Leoński Z., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Łukaszewicz J., Prawne uwarunkowania skuteczności działania administracji państwowej, Lublin 1999.
 • Olejniczak-Szałowska E., Zasada sprawności działań administracji (zasada efektywności), w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Parchomiuk J., Przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji, w: Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 12, Warszawa 2016.
 • Radecki W., Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2010.
 • Skorupka S., Anderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968.
 • Skrzydło-Niżnik I., Pojęcia i kryteria sprawności działania administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warszawa–Dębe 23–25 września 2002 r., pod red. Ł. Złakowskiego, Warszawa 2003.
 • Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 • Starościak J., Problemy współczesnej administracji, Warszawa 1972.
 • Strzelbicki M., Świadczenie usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce – wpływ zasady traktowania narodowego i zasady kraju pochodzenia na funkcje administracji gospodarczej, w: Współczesne funkcje administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
 • Śladkowska E., Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013.
 • Święcki M., Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu podstępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika” 1976, Prawo XIV, z. 75.
 • Trybka W., Koncepcja uzasadnienia obowiązywania zasady ochrony praw nabytych w Konstytucji RP i Kodeksie postępowania administracyjnego, w: Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka, pod red. H. Babiuch, P. Kapusty, J. Michalskiej, Legnica 2017.
 • Trybka W., Koncepcja władztwa procesowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 1.
 • Trybka W., Ocena wykonania decyzji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 27(2).
 • Trybka W., Wykonanie decyzji administracyjnej w prawie polskim, niemieckim i austriackim, w: Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, K. Spryszaka, Toruń 2018.
 • Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2015.
 • Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
 • Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), „Państwo i Prawo” 1992, z. 7.
 • Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1994, z. 6.
 • Woś T., Wykonalność decyzji administracyjnej, w: Postępowanie administracyjne, pod red. T. Wosia, Warszawa 2017.
 • Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma działania administracji, Poznań 2005.
 • Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny – jego istota, w: Prawne formy działania administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 5, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2017.
 • Zimmermann M., Nauka administracji i prawo administracyjne, cz. 1: Wykłady dr A.M. Zimmermanna, Poznań 1949.
 • Zimmermann M., Jaroszyński M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cfdc3b1-b09b-4617-a1ec-3e5a833cfa13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.