PL EN


2017 | 8 | 4 | 323-328
Article title

„Zastój” w procesie komputeryzacji kształcenia z perspektywy analizy transakcyjnej

Content
Title variants
EN
„Stagnation” in the Process of Computerization of Education from the Perspective of Transaction Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo rosnącej obecności komputerów w procesie kształcenia ich zastosowanie w prze-ciętnej szkole wciąż znacząco odbiega od możliwości, jakie te urządzenia oferują. Autor przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w niedocenianiu przez badaczy problematyki relacyjnego charakteru człowiek–media, a także w istnieniu pewnego przekazywanego z pokolenia na pokolenie skryptu szkoły. Analiza transakcyjna jest tu propozycją koncepcji, która dzięki swej dostępności, przejrzy-stej terminologii oraz narzędziom może w znacznej mierze ułatwić przeprowadzenie badań uwzględniających powyższe problemy.
EN
Despite an increasing presence of computers in the educational process, their use in an aver-age school is still significantly different from the possibilities that these devices offer. The author sees the causes of such a situation in the fact that issues connected with the relationship between a person and a computer are underestimated by researchers, as well as in the existence of a certain school script, which is passed from generation to generation. Transactional analysis constitutes a concept which, due to its accessibility, clear terminology and tools, can greatly facilitate research that accounts for the problems mentioned above.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
323-328
Physical description
Contributors
  • Doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychoprofilaktyki, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, Polska
References
  • Berne, E. (1994). W co grają ludzie. PWN, Warszawa.
  • Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wyd. im. S. Podobińskiego Aka-demii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  • Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  • Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transak-cyjnej. Częstochowa: Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-wie.
  • Pierzchała, A. (2017). Transakcyjne nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły. Pobrane z: https://wp.ajd.czest.pl/konferencja/mod/page/view.php?id=28 (25.06.2017).
  • Reeves, B., Nass, C. (2000). Media i ludzie. Warszawa: PIW.
  • Stewart, I., Joines, V. (2017). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Rebis.
  • Tanaś, M. (1986). Komputeryzacja kształcenia – stan faktyczny. Ruch Pedagogiczny, 4, 89–105.
  • Tanaś, M. (1997). Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa: Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cfe5e4b-e179-4980-b49b-d732da7a49b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.