Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 5-11

Article title

Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele

Content

Title variants

Sustainable development of a city: selected theoretical frameworks, concepts and models

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od czasu pojawienia się koncepcji zrównoważonego rozwoju jest on przyjmowany na różnych szczeblach organizacji terytorialnej, w tym także na poziomie miasta, jako podstawa wszelkich działań. Każdy szczebel planowania rozwoju ma jednak swoją specyfikę, podobnie zresztą jak poszczególne jednostki terytorialne w ramach danego szczebla. Dotyczy to między innymi miast, w szczególności dużych, w odniesieniu do których, ze względu na złożoność występujących w nich relacji oraz specjalną rolę, jaką odgrywają w systemie osadniczym, zrównoważony rozwój musi być rozumiany nieco inaczej niż w przypadku innych jednostek terytorialnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na taki sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju, który odpowiada specyfice miasta, a także przegląd wybranych koncepcji i modeli prowadzących do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju miasta.
EN
Since the appearance of the concept of sustainable development, this kind of development is adopted at various levels of territorial organisation, including the city level, as a basis for all actions. However, each level of development planning has its own specific features, similarly to individual territorial units at particular level. This specificity applies also to cities, especially large ones, which understand sustainable development in a different manner than generally because of the complexity of relations occurring there and the special role they play in the settlement system. The aim of this paper is to indicate a way of understanding sustainable development appropriate to the specificity of a city and to conduct a survey of selected conceptions and models facilitating the implementation of the assumptions of sustainable urban development in practice. Special attention will be given to a systemic approach and the significance of proper internal and external relations in the sustainable development of a city.

Year

Issue

3

Pages

5-11

Physical description

Dates

published
2015-09

Contributors

 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Brundtland G.H., 1987, Our Common Future [Nasza wspólna przyszłość], WCED, Oxford University Press, Oxford.
 • Bugge H.C., Watters L., 2003, A Perspective on Sustainable Development after Johanesburg on the Fifteenth Anniversary of Our Common Future: An Interview with Gro Brundtland, Georgetown International Environmental Law Review, 15, 359–366.
 • Chojnicki Z., 1989, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, Przegląd Geograficzny, 60 (3), 491–510.
 • Chojnicki Z., 1999, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 309–326.
 • Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa.
 • Hayek F.A., 1993, Fikcja sprawiedliwości społecznej, [w:] Teksty liberalne, Warszawa, 104–105.
 • Girardet H., 1992, Cities: New Directions for Sustainable Urban Living, Gaia Books, London.
 • Girardet H., 1993, ‘Sustainability’: the Metabolism of London, Regenerating Cities, 6, 37–40.
 • Mierzejewska L., 2006, Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 11–28.
 • Mierzejewska L., 2009, Urban planning in Poland in the context of European standards, Questiones Geographicae, 28B (1), 29–38.
 • Mierzejewska L., 2010, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Næss P., 2001, Urban planning and sustainable development, European Planning Studies, 9 (4), 504–524.
 • Norgaard R.B., 1989, The case of methodological pluralism, Ecological Economics, 1 (1), 37–57.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., 2015, Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 27–53.
 • Petrişor A.I., Petrişor L.E., 2013, The shifting relationship between urban and spatial planning and the protection of the environment: Romania as a case study, Present Environment and Sustainable Development, 7 (1), 268–276.
 • Szewczak W., 2011, Sprawiedliwość dystrybutywna jako charakterystyka funkcji podziału dóbr, [w:] W. Kaute, T. Słupik, A. Turoń (red.), Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice, 37–46.
 • Sneddon C., Howarth R.B., Norgaard R.B., 2006, Sustainable development in a post-Brundtland world, Ecological Economics, 57 (2), 253–268.

Notes

PL

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d0ba10f-da40-4be9-b514-591ffa2ce430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.