PL EN


2012 | 4(58) | 218-234
Article title

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w Polsce w świetle głównych modeli rządzenia w państwie

Title variants
EN
ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W POLSCE W ŚWIETLE GŁÓWNYCH MODELI RZĄDZENIA W PAŃSTWIE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł przedstawia podstawowe aspekty zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom po-zarzą¬dowym przez polskie jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza gminy, na tle głównych mo-deli rządze¬nia w państwie (tj. modelu weberowskiego, nowego zarządzania publicznego i modelu współzarządzania), wyróżnianych w literaturze przedmiotu oraz znajdujących częściowe zastosowanie w praktyce. Celem opra¬cowania jest podjęcie próby określenia kompletności treści ofert na realizację zadania publicznego składa¬nych przez podmioty ubiegające się o ich (do)finansowanie oraz instrukcji wypełniania tych ofert, w odnie¬sieniu do konceptualnych ram realizacji zadania publicznego propo-nowanych przez przedstawicieli środo¬wisk naukowych, a łączących w sposób schematyczny podsta-wowe elementy wspomnianych modeli, które są ściśle związane z problematyką racjonalizacji gospo-darowania w sektorze publicznym. Cel zrealizowano w oparciu o analizę literatury, regulacji prawnych oraz stosowne dokumenty miast Warszawy i Krakowa.
Year
Issue
Pages
218-234
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d194ee9-2b7d-4455-98de-15be585c52c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.