Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 159-182

Article title

The effect of agency relationships and individual ethical ideology on decision duplication with regard to questionable accounting policy choice. An experimental study

Content

Title variants

PL
Wpływ relacji agencji i indywidualnej ideologii etycznej na powielanie decyzji dotyczących wątpliwego wyboru polityki rachunkowości. Badanie eksperymentalne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Recent studies confirm that the principal-agent relationship adversely affects managers’ decisions. This study experimentally investigates willingness to copy a decision that is ethically suspect in both high and low adverse selection criteria. It revealed that when the agency problem was observed, the respondents were less eager to misuse accounting discretion within foreign currency. It showed that without adverse selection criteria, respondents behave unreflectively, duplicating a choice to the detriment of financial reporting. The findings were also compared with Forsyth’s taxonomy of personal moral philosophies, which show that most respondents represent the situationist and absolutist orientation, while situationists and exceptionists are less prone to misbehave. It suggests that individual moral orientation has an unex-pectedly small impact, whereas witnessing the agency relationship tends to make subjects duplicate the choice described in the scenario to a lesser degree. Idealists are more severe in ethical evaluation com-pared to relativists, although the majority of respondents, who did not observe adverse selection condi-tions, showed a high propensity to would duplicate the misconduct. The most important variable is the existence of adverse selection criteria, indicating that decision-making and the choice of professionals lie at the heart of accounting policy choice, and that further research should be considered.
PL
Literatura prezentująca wyniki badań eksperymentalnych w rachunkowości potwierdza, że występowanie relacji pryncypał – agent niekorzystnie wpływa na decyzje menedżerów. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentu, w którym badano skłonność do powielenia wątpliwego etycznie zachowania w sytuacji występowania/braku relacji agencji. Uzyskane wyniki wskazują, że wcześniejsza obserwacja niewłaści-wego wyboru w ramach polityki rachunkowości przy występowaniu relacji agencji zmniejsza skłonność do powielenia dyskrecjonalnych wyborów w zakresie wyceny rozrachunków w walutach obcych. Wyka-zano też, że bez niekorzystnych kryteriów podejmowania decyzji respondenci zachowują się bezreflek-syjnie, powielając dokonany wybór ze szkodą dla sprawozdawczości finansowej. Otrzymane wyniki porównano z taksonomią osobistych filozofii moralnych Forsytha wykazując, że większość badanych to sytuacjoniści i absolutyści oraz sytuacjoniści i utylitaryści są najmniej skłonni do powielania nieprawidło-wej decyzji. Wyniki sugerują, że indywidualna orientacja etyczna ma bardzo mały wpływ, podczas gdy wcześniejsza obserwacja kwestionowanej decyzji w warunkach agencji zmniejsza skłonność badanych do powielenia decyzji. Idealiści są bardziej surowi w ocenie moralnej sytuacji w porównaniu z relatywistami, chociaż większość ankietowanych, którzy nie obserwowali negatywnych skutków relacji pryncypał – agent, wykazała wysoką skłonność do powielania niewłaściwego zachowania. Najważniejszą zmienną jest występowanie relacji agencji wskazując, że podejmowanie decyzji i indywidualne wybory praktyków sta-nowią ważny element tworzenia polityki rachunkowości i wymagają badań.

Contributors

  • University of Economics in Katowice, College of Finance

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d21da3b-969c-4ab2-b454-a01d753e4447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.