PL EN


Journal
2020 | 55/1 | 107-123
Article title

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

Content
Title variants
EN
The digital competencies of future foreign language teachers and their potential impact on planning the teaching process
Conference
Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article and the study it describes present the results of research on the general level of digital competence of students in the teaching specialization in the context of preparation for the teacher profession and the Council of the European Union recommendation of 22 May 2018 on key competencies for lifelong learning. The results of the research are compared with publicly available reports on the digital competencies of Poles and with the European Media Literacy Standard for Youth Workers (EMELS).
Journal
Year
Volume
Pages
107-123
Physical description
Dates
published
2020-09-30
Contributors
References
 • Białek M. (2017), Zadania i role nauczycieli języków obcych w świetle potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej. „Neofilolog”, nr 48/2, s. 233–252.
 • Europejski Standard Edukacji Medialnej dla osób pracujących z młodzieżą (EMELS) (2018). Online: https://emels.eu/pl/ [DW 26.08.2019].
 • Gajek E. (2013), Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego. „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, nr 4, s. 27–33. Online: https://www.researchgate.net/publication/270565 377_Technologie_mobilne_w_edukacji_jezykowej_-_na_przykladzie_j ezyka_angielskiego [DW: 29.03.2019].
 • Gajek E., Michońska-Stadnik A. (2017), Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW.
 • Głomb K., Gajderowicz T., Jakubowski M., Krawczyk A., Kulisiewicz T., Nowakowski Z., Złotnicki A. (2019), Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji, studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030. Online: https://www.digitalpoland.org/assets/publications/kompetenc je-przyszlosci-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji/kompetencje-przyszlosci-w -czasach-cyfrowej-dysrupcji-raport.pdf [DW 25.08.2019].
 • Igielska B. (2020), Niskie zarobki i chaos prawny zniechęcają młodych do pracy w szkole, Online: https://www.prawo.pl/oswiata/zastepowalnosc-kadr-w-szkolach,497871.html [DW: 26.07.2020]
 • Jasiewicz J. i in. (2015), Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 • Maziarz M. (2018), Smartfon na lekcji języka niemieckiego. „Orbis Linguarum”, nr 52, s. 117–129.
 • Mikowska M., Skalna A., Siwiński K. (2018), Polska.Jest.Mobi 2018. Online: https:// www.pzpm.org.pl/ [DW 26.07.2020]
 • Górecka-O’Connor D., Komorowski T., Korzeniowska E., Krywoszejew B., Pacewicz A., Ptaszek G. (red.) (2019), Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC). Warszawa. Online: https://fina.gov.pl/wp-content/ uploads/2019/12/memic_publikacja.pdf [DW 26.08.2019].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Wegner M., Gumiński M., Huet M., Jacykowska M., Kwiatkowska M., Mordan P., Orczykowska M. (2018). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Online: https://stat.gov.pl/o bszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spo leczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyni ki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html [DW: 22.08.2019 r.]
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL EX:32006H0962&from=EN [DW: 22.08.2019]
 • Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01) Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content /PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [DW: 22.08.2019]
 • Zarządzenie Nr 139/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia adresów poczty elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim. Online: http://www.zgf.un i.wroc.pl/ogloszenia/tablica-przepisy/108/139-2014.pdf [DW: 26.07.2020]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d2f2e17-cfdb-4d24-8245-faa74b438ff5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.