PL EN


2018 | 66 | 1 | 133-152
Article title

Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego — próba rekonstrukcji historyczno-filozoficznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Conception of Natural Philosophy in the View of Tadeusz Wojciechowski: An Attempt at Reconstruction
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
133-152
Physical description
Dates
published
2018-03-26
Contributors
author
References
 • Heller, Michał. „Jak możliwa jest ‘filozofia w nauce’?”. Studia Philosophiae Christianae 22 (1986), nr 1: 7–19.
 • Heller, Michał, i Janusz Mączka. „Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Inter­dyscyp­linarnych w Krakowie”. Roczniki Filozoficzne 54 (2006), nr 2: 49–62.
 • Kubiś, Adam. „Ksiądz Profesor Tadeusz Stanisław Wojciechowski”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 11–17. Opole: Wydział Teo­logicz­ny UO, 1997.
 • Makselon, Józef. „Tadeusz Wojciechowski”. W: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Red. Stanisław Piech, 570–574. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2000.
 • „‘Opowiadam się za teistyczną formą ewolucjonizmu’. Z ks. prof. Tadeuszem Wojciechowskim rozmawia ks. Kazimierz Wolsza”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedy­kowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy uro­dzin. Red. Kazimierz Wolsza, 53–62. Opole: Wydział Teo­logiczny UO, 1997.
 • Polak, Paweł. „Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody?”. W: Wyzwania rac­jonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie. Red. Stani­sław Wszołek i Robert Janusz, 439-449. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.
 • Polak, Paweł. „U źródeł krakowskiej filozofii przyrody”. Studia z Filozofii Polskiej 6 (2011): 135–153.
 • Wais, Kazimierz. Kosmologia czyli filozofia przyrody. Część 1: Kosmologia ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1907.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Mono- czy poligeniczny początek życia”. Studia Philosophiae Chri­stianae 30 (1994), nr 2: 273–285.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Powstanie, rozwój i zadania ewolucyjnej teorii poznania”. Analecta Cracoviensia 17 (1985): 125–142.
 • Wojciechowski, Tadeusz. [Rec.:] S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przy­rod­niczej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań/Warszawa/Lublin 1972, ss. 414. Studia Philo­sophiae Christianae 12 (1976), nr 1: 224-227.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Teilhardowska koncepcja transcendencji duszy i jej wpływ na chrze­ścijańską antropologię filozoficzną”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7 (1974): 215–264.
 • Wojciechowski, Tadeusz. Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych. War­szawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Teorie czasu scholastyczne a einsteinowska”. Collectanea Theo­lo­gica 26 (1955), fasc. 4: 663–776.
 • Wojciechowski, Tadeusz. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.
 • Wojciechowski, Tadeusz. Zarys filozofii przyrody ożywionej. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary”. Studia Philo­so­phiae Christianae 23 (1987), nr 1: 169–198.
 • Wojciechowski, Tadeusz. „Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem”. Roczniki Filozoficzne 31 (1987), z. 3: 21–44.
 • Wolsza, Kazimierz. „Człowiek wobec czasu i wieczności. Koncepcja Tadeusza S. Wojcie­chow­skiego”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33 (2013): 7–21.
 • Wolsza, Kazimierz. „Filozofia chrześcijańska w perspektywie ewolucyjnej. Koncepcja ks. Tade­u­­sza S. Wojciechowskiego (1917-2000)”. Studia z Filozofii Polskiej 3 (2008): 123–149.
 • Wolsza, Kazimierz. „Główne nurty twórczości filozoficznej ks. prof. Tadeusza St. Wojcie­chow­skiego. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Pro­feso­ro­wi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wol­sza, 25–51. Opole: Wydział Teo­logiczny UO, 1997.
 • Wolsza, Kazimierz. Przedmowa. W: T. Wojciechowski, Zarys filozofii przyrody ożywionej, 5–6. Opo­le: Wydział Teologiczny UO, 1997.
 • Źródła archiwalne
 • (Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 • PWT-0022: Protokoły z posiedzeń Rad Wydziału, t.II1 (3.10.1974-24.06.1977). Protokół z posie­dzenia Rady Wydziału z dnia 2.10.1975 roku.
 • PWT-0323: Sprawozdania (Studium Myśli Współczesnej). Sprawozdanie z dnia 17.04.1975.
 • PWT-0324: „Papieski Wydział Teologiczny” [niepublikowany artykuł T. Wojciechowskiego].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d355154-8088-4a84-9cb8-7b0880edea99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.