PL EN


2015 | 230 | 146-164
Article title

Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej

Content
Title variants
EN
The indicators measuring teamwork effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię zastosowania wskaźników efektywności funkcji personalnej do pomiaru efektywności pracy zespołowej. Jego celem jest prezentacja pojęcia i rodzajów wskaźników, omówienie procesu tworzenia wskaźników, przedstawienie wskaźników wykorzystywanych w pomiarze efektywności funkcji personalnej oraz ich adaptacja na potrzeby pomiaru efektywności pracy zespołowej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: − czym jest wskaźnik? − czym wskaźnik różni się od miernika? − jakie rodzaje wskaźników można spotkać w literaturze? − jak przebiega proces tworzenia wskaźnika? − jakie wskaźniki są wykorzystywane w pomiarze efektywności funkcji personalnej? − które z tych wskaźników można adaptować na potrzeby pomiaru efektywności pracy zespołowej? − jakie są wady i zalety stosowania wskaźników w mierzeniu efektywności pracy zespołowej? Podstawę prowadzonych w ramach artykułu rozważań stanowią studia literaturowe, głównie krajowych, a także zagranicznych czasopism naukowych.
EN
The paper presents the issue of using indicators of human resource management effectiveness to measure teamwork effectiveness. The aims of the article are as follows: explaining the term and sorts of indicators, describing the process of indicators’ creation, giving examples of HRM effectiveness indicators used in practice and their adapting to the teamwork area. The authors take a challenge of answering the following questions: − what is an indicator? − what is the difference between an indicator and measurement? − what indicators have been developed by scientists? − how the process of creating indicator does work? − what indicators are used to measure HRM effectiveness? − what HRM indicators are possible to use in measurement of team work effectiveness? − what are pros and cons of using indicators as a way to measure team work effectiveness? Authors make their reflections on the basis of literature studies including national and foreign publications.
Year
Volume
230
Pages
146-164
Physical description
Contributors
References
 • Balcerek-Wieszala A. (2011): Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Choong K.K. (2013): Understanding the Features of Performance Measurement System: A Literature Review. „Measuring Business Excellence”, Vol. 17, Iss. 4.
 • Fasolo L., Galetto M., Turina E. (2013): A Pragmatic Approach to Evaluate Alternative Indicators to GDP. „Quality & Quantity”, Vol. 47, Iss. 2.
 • Filipowicz G. (2013): Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Fitz-Enz J. (2001): Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Franceschini F., Galetto M., Maisano D. (2007): Management by Measurement: Designing Key Indicators and Performance Measurement Systems. Springer, Berlin.
 • Kot T., Weremiuk A. (2012): Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kurowska A. (2011): Wskaźniki społeczne w polityce społecznej: historia, teoria i zastosowanie w praktyce. Difin, Warszawa.
 • Molina J.L., Martos-Rosillo S., Martín-Montañés C., Pierce S. (2012): The Social Sustainable Aquifer Yield: An Indicator for the Analysis and Assessment of the Integrated Aquifers Management. „Water Resources Management”, Vol. 26, Iss. 10.
 • Nowak S. (1965): Studia z metodologii nauk społecznych. PWN, Warszawa.
 • Nowak S. (2006): Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sakowicz M. (2012): Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, gmin i starostwach powiatowych. Zestaw proponowanych wskaźników. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice.
 • Stępień J.B. (2001): Mierniki funkcji kadrowej I-III. „Personel i Zarządzanie”, nr 13-15.
 • Twaróg J. (2003, 2005): Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Wędzki D. (2009): Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2: Wskaźniki finansowe. Wolters Kluwer business, Kraków.
 • [www 1]: Słownik języka polskiego, sj.pwn.pl (dostęp: 7.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d3b822b-8620-484e-b25b-314b605a6103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.