PL EN


2017 | 5 | 3 | 201-223
Article title

Instytucja granic zewnętrznych Unii Europejskiej a zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich w warunkach współczesnego kryzysu migracyjnego

Content
Title variants
EN
External borders of the European Union and the national security of Member States in the context of contemporary migration crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska to przestrzeń w obrębie której realizowana jest swoboda przemieszczania się obywateli. Realizacja tej swobody nastąpiła w wyniku zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach Unii. Jednak dla państwa unijnego ceną tej wolności jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego co czyni szczególnym ochronę granic zewnętrznych. Unia Europejska, głównie poprzez Układ z Schengen stworzyła instytucje dla ochrony granic zewnętrznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich i ich obywateli. Obecny kryzys migracyjny stanowi poważną weryfikację dla oceny skuteczności działania tych instytucji. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu funkcjonowania zewnętrznych granic Unii Europejskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa jej państw i obywateli w kontekście wyzwań jakie stawia kryzys migracyjny. Do momentu bowiem zaistnienia bieżącego kryzysu istniało przekonanie, że Unia Europejska stworzyła instytucjonalne warunki dla skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa swoich granic.
EN
The European Union is a space within which the freedom of movement of citizens, expressed through freedom to travel, work, study or live in a chosen EU country, is realized. The implementation of this freedom was a result of the abolition of controls at internal borders of the Union. However, for a Member of the EU, the price of this freedom is the necessity to ensure national security, which makes the protection of external borders a special task. The European Union, through the Schengen Agreement, created institutions for the protection of external borders in terms of ensuring the national security of Member States. The current migration crisis is a serious verification of the effectiveness of these institutions.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
201-223
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Balawajder, G. (2015). Bezpieczne granice – wolny obywatel. W: S.M. Grochalski (red.), Wolność – bezpieczeństwo - obywatel. Studium administracyjno-prawne. Dąbrowa Górnicza.
 • Balawajder, G. (2008). Przystąpienie Polski do Układu z Schengen jako wyzwanie dla demokracji w kontekście debaty politycznej w Polsce. W: S. Wróbel (red.), Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji. Toruń.
 • Balawajder, G. (2014). Wpływ członkostwa w Strefie Schengen na bezpieczeństwo Polski w wymiarze narodowym i ponadnarodowym. W: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Katowice.
 • Balawajder, G. (2013). Układ z Schengen w kontekście zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W: S. M. Grochalski (red.), Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej. Dąbrowa Górnicza.
 • Czapliński, W. (2005). Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Warszawa.
 • Den Boer, M. (1998). Międzynarodowe uprawnienia operacyjne przyznane policji przez Układ z Schengen. W: J. Beczała (red.), Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht. Łódź.
 • Grochalski, S.M. (2009). Konwencja z Prüm – selektywna współpraca transgraniczna. W: Silesia – de te fabula narrator. Teksty ofiarowane profesorowi Michałowi Lisowi. Opole.
 • Hadzińska-Wyrobek, A. (2011). Stosowanie procedury dublińskiej w Polsce wobec osób niebędących obywatelami Unii Europejskiej.W: S. M. Grochalski (red.), Status prawny obywatela Unii Europejskiej. Dąbrowa Górnicza.
 • Latinen, I. (2010). Funkcje i zadania Agencji FRONTEX. W: W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski (red.), Polska w Strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny. Lublin.
 • Lis, W. (2010). Współpraca policyjna w ramach systemu Schengen. W: W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski (red.), Polska w Strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny. Lublin.
 • Morozowski, T. (2016). Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego. Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 224.
 • Szachoń-Pszenny, A. (2011). Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej. Poznań.
 • ‘Traktat’ (2008). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W: R. Bugajski, P. Błędzki (red.), Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej. Wybór. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d3db9e1-bae0-459d-958a-1764ac51929a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.