PL EN


2013 | 62 | 1 | 117 - 138
Article title

Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia.

Authors
Content
Title variants
EN
Methodological problems of application of likert scale.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza problemów zastosowania skali Likerta w badaniach surveyowych poświęconych problematyce pracy i bezrobocia. W pierwszej części omówiono własności skali Likerta i fazy jej przygotowania, przyjmowane w metodologii badań społecznych. W drugiej części przedstawiono efekty pracy koncepcyjnej i badawczej na przykładzie Skali Akceptacji Bezrobocia (SAB). Zaprezentowano etapy konstrukcji skali, zwracając szczególną uwagę na elementy składowe zmiennej złożonej, a następnie opisano rezultaty wykorzystania SAB. Jako materiał empiryczny posłużyły wyniki projektów badawczych wykonanych przez autorkę w latach 1998–2011 w województwie lubelskim wśród studentów, przedsiębiorców i pracowników najemnych. Replikacja skali w pięciu projektach umożliwiła przeprowadzenie analizy porównawczej wyników. Jednak zasadnicza część rozważań została poświęcona problemom metodologicznym, dotyczącym projektowania skali, analizy danych i zasad oceny uzyskanych rezultatów. Stanowi to przyczynek do dyskusji na temat możliwości przygotowania narzędzi pomiaru postaw, które znalazłyby wielokrotne zastosowanie w badaniach socjologicznych.
EN
The aim of the paper is the analysis of the problems in the application of the Likert Scale in the studies devoted to work and unemployment. The first part discussed properties of Likert scale and phases of its preparation accepted in methodology of social researches. The second part presented the results of the concept and research work on the example of Skala Akceptacji Bezrobocia (SAB) [Unemployment Acceptance Scale]. The stages of construction of the scale, with particular attention to the components of a complex variable, were presented. Then, the results of the use of SAB. The results of research projects made by the author in 1998–2011 in Lublin province among students, entrepreneurs and employed persons were used as empirical material. Scale replication in five projects enabled the author to conduct the comparative analysis of the results. However, the major part of the deliberation was devoted to methodological problems referring to the design of the scale, the analysis of the data and the principles of the evaluation of the obtained results. It is a contribution to a discussion on the possibility to prepare the tools for measuring attitudes that could be applied repeatedly in sociological research.
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
117 - 138
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
References
 • Blalock H.M. (1975), Statystyka dla socjologów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Brzezińska A.I., Brzeziński J.M. [2011], Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, [w:] J. M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Churchill G.A. [2002], Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Francuz P., Mackiewicz R. [2005], Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Frankfort - Nachmias Ch., Nachmias D. [2001], Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.
 • Goode W.J., Hatt P.K. [1965], Metody pomiaru w badaniach socjologicznych, [w:] S. Nowak (red.), Metody badań socjologicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jezior J. [2009], Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.
 • Likert R. [1932], A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” 1932, nr 140.
 • Lutyński J. [1994], Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P. [1985], Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak S. [1973], Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak S. [1985], Metodologia badań społecznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Reszke I. [1995], Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta.
 • Sagan A. [1998], Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Skarżyńska K., Daab W.Z. [1993], Opinie Polaków na temat bezrobocia, [w:] Z. Ratajczak (red.), Człowiek w procesie przemian gospodarczych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sułek A. [2002], Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d41df02-4383-4bfa-9ae7-9fa23f4dfedd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.