PL EN


2017 | 2 | 49-66
Article title

Kredyt konsolidacyjny i finansowanie gminnychinwestycji przez pozabankowe instytucje finansowe

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa o finansach publicznych począwszy od 2010 r. wprowadziła nowe zasady zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego. W art. 89 określono szczegółowe cele, na które mogą być przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętego kredytu lub pożyczki, albo też ze sprzedaży wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych. Określono zatem podstawowe instrumenty kreowania polityki zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami, pozyskane finansowanie zewnętrzne może zostać przeznaczone na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone od 2014 r. regulacje dotyczące limitów zadłużenia (tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia, dalej: IWZ) spowodowały, iż jst przyjęły dwa sposoby postępowania. Pierwszy polega na „klasycznym” dostosowaniu się do regulacji ustawy o finansach publicznych, poprzez restrukturyzację wydatków budżetowych i wypracowanie nadwyżki finansowej, pozwalającej na bezpieczne zaciąganie nowych zobowiązań oraz ewentualną obsługę „starego” zadłużenia. Drugi sposób, to coś co możemy nazwać formą tzw. „kreatywnej księgowości”, polegający na korzystaniu z pozabankowych instytucji finansowych (para banków) lub wykorzystywanie operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisje obligacji komunalnych.
EN
From 2010 The Public Finance Act has introduced new rules incurring of debt generated by local governments. In the article 89 set out specific objectives, which can be allocated funds from the credit or loan, or from the sale of securities issued by the local government. Therefore determined the basic instruments creating the policy of debt local governments. In accordance with current solutions, obtained external funding may be used to: cover year deficit occurring by local government, financing of the planned deficit of local government units, repay earlier obligations with respect to the issue of securities and loans and borrowings as well as pre-emptive financing actions funded from the budget of the European Union.
Year
Issue
2
Pages
49-66
Physical description
Dates
published
2017-06-29
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
 • L. Lipiec-Warzecha Komentarz do art. 5 ustawy o finansach publicznych; System Informacji Prawnej Lex. www.lex.pl
 • L. Lipiec-Warzecha Komentarz do art. 6 ustawy o finansach publicznych; Lex; www.lex.pl
 • L. Lipiec-Warzecha Komentarz do art. 91 ustawy o finansach publicznych; LEX; www.lex.pl
 • A. Skibiński, Otoczenie prawne gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
 • Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową, KBF.430.002.2015; Nr ewid: 25/2016/P/15/014/KBF, Departament Finansów i Budżetu
 • NIK, 2016, www.nik.gov.pl.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14.10.2015 r. sygn.. akt. SA/Gl 949/15.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 08.05.2014, sygn. akt. SA/Rz 221/14.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 11.01. 2007 r. II SA/Rz 630/06.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 27.11.2007 r. II SA/Ol 720/07.
 • Wyrok NSA w Warszawie z 20.04.1999 r. II SA/Wr 606/98.
 • Wyrok NSA w Warszawie z 29.07.2005 r. IV SA/Wa 995/05.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 11.01.2007 r. II SA/Rz 630.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 11.02.2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1389/14.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 12.06.2007 r., sygn. akt I SA/Rz 400/07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-9766
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d495d90-5399-4967-8431-ef9bd76beb01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.