PL EN


2015 | 60 | 6 (365) | 8-36
Article title

Nauka o kontroli – rzeczywistość czy postulat ? – wyodrębnianie się nowych gałęzi prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Audit Studies – Already a Fact or Just a Proposal? A New Branch of Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Although auditing is considered an important field of legal studies, no separate methodological approach has been developed for it so far. In his article, the author supports the idea of distinguishing a new branch of law (audit law) and a new discipline of legal studies (audit studies). This distinction is justified by the substantial increase in the complexity of social relations and legal regulations since first such proposals appeared in the late 1960s and early 1970s. In fact, the ever-growing interest of jurisprudence in studying audit suggests that identification is already taking place. However, although auditing is considered a distinct field of legal studies, so far it has not been thoroughly examined from a theoretical perspective. Therefore, the author proposes a formal identification of audit law, audit studies and audit theory to stimulate a discussion on the whole audit system and audit lawfulness. A pivotal role in this breakthrough is played by the Supreme Audit Office which for years has been fostering audit studies.
Year
Volume
60
Issue
Pages
8-36
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
author
References
 • Antoniak M. 2012. Kontrola rządowa w administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
 • Baczyński A. 2000. Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom, Warszawa: Difin.
 • Baczyński A. 1998. Kontrola podatkowa i skarbowa: postępowanie podatkowe i odwoławcze: postępowanie pokontrolne skarbowe, Warszawa: Difin
 • Bełdzikowski R. 2011. Kontrola skarbowa: uprawnienia struktura skuteczność, Warszawa: Difin
 • Błaś A., J. Boć (red.), J. Jeżewski. 2013. Nauka administracji. Wrocław. Kolonia Limited.
 • Borodo A. 1995. „Kontrola i nadzór nad działalnością finansową gminy”. TNOiK „Dom Organizatora”
 • Bujkowa O., J. Jagielski, J. Lang. 1986. Kontrola administracji. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Cieślak Z. 1992. Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Czepita S., S. Wronkowska, M. Zieliński. 2013. „Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa”. Państwo i Prawo 2
 • Derdziuk A. 2000. „Jaki powinien być człowiek, który kontroluje innych? (Rozważania na przełomie wieków)”. Kontrola Państwowa 6
 • Derdziuk A. 2004. „Mniej kontroli - więcej odpowiedzialności”. Kontrola Państwowa 1
 • Derdziuk A. 2001. „Odpowiedzialność”. Kontrola Państwowa 3
 • Dobrowolski Z. 2000. „Działalność informacyjna Głównego Urzędu Obrachunkowego Stanów Zjednoczonych”. Kontrola Państwowa 5
 • Dobrowolski Z. 2004. Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
 • Dominiewski J. 1974. „Cele, zadania i zasady funkcjonowania kontroli”. Kontrola Państwowa 7
 • Duniewska Z., B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl. 2004. Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Difin, wyd. III
 • Goettel M. (red.), M. Lemonnier (red.). 2011. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska,
 • Gnoiński J. 1970. „Kontrola a rozwój działalności naukowo-badawczej i postępu technicznego w gospodarce narodowej”. Kontrola Państwowa 1
 • Gnoiński J. 1972. „Próba określenia pojęcia i istoty kontroli”. Kontrola Państwowa 2
 • Gnoiński J. 1974. „Niektóre zagadnienia teorii działania kontrolnego”. Kontrola Państwowa 7
 • Gnoiński J. 1973. Wybrane zagadnienia teorii kontroli, Kraków: TNOiK
 • Hauser R. 2010. „Znaczenie instytucji kontrolnych dla praworządnego funkcjonowania państwa”. Kontrola Państwowa (wydanie specjalne).
 • Hauser R. (red.), Z. Niewiadomski (red.), A. Wróbel (red). 2010. Instytucje prawa administracyjnego, tom I, Warszawa: C.H. Beck
 • Homplewicz J. 1974. Kontrola administracji (problematyka teoretyczna). Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Iserzon E. Kontrola „związanej” i „swobodnej” działalności administracji. Uwagi na marginesie kompetencji NIK, Kontrola Państwowa nr 3/1962.
 • Jankowiak D. 2006. Kontrola dokumentacji podatku VAT: rejestry, deklaracje, faktury…2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Unimex”
 • Jagielski J. 2012. Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis
 • Jagielski J. 2005. „Współczesna kontrola społeczna (obywatelska) nad administracją publiczną”. Kontrola Państwowa 1
 • Jarzęcka-Siwik E. 2005. „Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji”. Kontrola Państwowa (wydanie specjalne).
 • Jarzęcka-Siwik E. 2006. „Prawne instrumenty zapobiegania korupcji”. Kontrola Państwowa 2
 • Jarzęcka-Siwik E., T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński 2000. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izby Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 13, poz. 59 z późn. zm.). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa: Wyd. Difin
 • Jędrzejewski S., H. Nowicki. 1995. Kontrola administracji publicznej. Kontrola a nadzór. Struktura systemu. Instytucje. Stan prawny na dzień 1 marca 1995 r. Toruń: Wydawnictwo COMER
 • Kałużny S. 1977. „Aktywizujące metody doskonalenia kadr kontrolerskich”. Kontrola Państwowa 3
 • Kałużny S. 1977. „Kilka uwag o wykorzystywaniu statystyki w kontroli”. Kontrola Państwowa 1
 • Kałużny S. 2008. „Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka”. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Kałużny S. 1985. „Niektóre osobowościowe uwarunkowania zawodu kontrolerskiego”. Kontrola Państwowa 5
 • Kałużny S. 1982. „Niektóre uwarunkowania sprawności i skuteczności działania kontrolnego”. Kontrola Państwowa 5
 • Kałużny S., J. Szczepaniak. 1980. Kontrola państwowa w Polsce (geneza i rozwój naczelnych organów 1808-1980). Warszawa: Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”
 • Kałużny S., T. Zawadzak. 1999. Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa: Kwantum.
 • Konaszyc A. 1974. „Niektóre elementy doskonalenia pracy kontrolerskiej”. Kontrola Państwowa 1
 • Konaszyc A. 1974. „Niektóre problemy dalszego usprawnienia działalności jednostek organizacyjnych NIK”. Kontrola Państwowa 8
 • Liszcz T. 1996. „Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników Najwyższej Izby Kontroli, cz. II Postępowanie dyscyplinarne”. Kontrola Państwowa 3
 • Liszcz T. 1995. „Okresowe oceny kwalifikacyjne mianowanych pracowników Najwyższej Izby Kontroli”. Kontrola Państwowa 6
 • Liszcz T. 2014. „Status prawny pracowników NIK - zmiany na przestrzeni lat”. Kontrola Państwowa luty (wydanie jubileuszowe).
 • Martan L. 1972. „Celowość i legalność jako podstawowe kryteria kontroli”. Kontrola Państwowa 1
 • Martan L. 1971. „O kryteriach kontroli”. Kontrola Państwowa 4
 • Martan L. 1996. „W odpowiedzi na próbę interpretacji kryteriów kontroli”. Kontrola Państwowa 5
 • Mazur J. 2002. „Najwyższe organy kontroli a komisje parlamentarne (w krajach kandydujących do Unii Europejskiej)”. Kontrola Państwowa 2
 • Mazur J. 2011. „Nowa formuła kolegialności najwyższego organu kontroli Bułgarii”. Kontrola Państwowa 3.
 • Mazur J. 2000. „Stany Zjednoczone: zasady kontroli wewnętrznej dla administracji federalnej”. Kontrola Państwowa 5
 • Mączyński A. 2011. „Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego”. Państwo i Prawo 6
 • Niezgódka-Medek M. 2002. „Ekspertyza prawna interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 2 ust.4 oraz art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Kontrola Państwowa 4 (wydanie specjalne).
 • Niezgódka-Medek M. 2013. „Pozycja ustrojowa NIK - nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r”. Kontrola Państwowa 3
 • Niezgódka-Medek M. 2012. „Recenzja książki Rafała Padraka „Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz”. Kontrola Państwowa 5
 • Niezgódka-Medek M. 2005. „Był moim przewodnikiem w NIK (Wspomnienia o Krzysztofie Krzynówku – Wicedyrektorze Departamentu Prawo-Organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli)”. Kontrola Państwowa 2
 • Nowak L. 1973. Interpretacja prawnicza. Warszawa: PWN
 • Ochendowski E. 1998. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
 • Owczarek T. 1964. „Fakty - ale jakie?”. Kontrola Państwowa 4
 • Owczarek T. 1970. „Jedność formy i treści procesu kontroli”. Kontrola Państwowa 5
 • R. Padrak. 2002. „Postepowanie odwoławcze w postepowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część I)”. Kontrola Państwowa 5
 • Padrak R. 2002. „Postepowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część II)”. Kontrola Państwowa 6
 • Padrak R. 2012. „Udział przedstawicieli jednostki kontrolowanej w posiedzeniu zespołu orzekającego – polemika”. Kontrola Państwowa 6
 • Piaszczyk A. 2009. Kontrola wewnętrzna w praktyce: vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora. Lublin: Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż”
 • Płoskonka J. 2007. „Kontrola wykonania zadań, ocena dokonań czy systemu zarządzania?”. Kontrola Państwowa 6
 • Płoskonka J. 2006. „Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym”. Kontrola Państwowa nr 2
 • Płoskonka J. 2013. „Rzetelność i sprawność działań instytucji publicznych - kontrola zarządcza w ocenie NIK”. Kontrola Państwowa 1
 • Podhorodecki F. 1966. „System kontroli w Ludowej Republice Bułgarii”. Kontrola Państwowa 4.
 • Przeszło E. 2013. Kontrola udzielania zamówień publicznych. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 • Puchacz K. 2010. Kontrola zamówień publicznych. Wrocław: Presscom
 • Sekuła M. 2014. „Reagować na nieprawidłowości”. Kontrola Państwowa luty (wydanie jubileuszowe).
 • Sługocki J. 2003. Prawo administracyjne. Kraków: Zakamycze
 • Stawecki T., P. Winczorek. 1999. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck,
 • Stępiński J. 1969. „Jeszcze o fakcie kontrolnym”. Kontrola Państwowa 3
 • Sylwestrzak A. 1993. „Dyskusja wokół nowego modelu Najwyższej Izby Kontroli”. Kontrola Państwowa 3
 • Sylwestrzak A. 2000. „Izba Obrachunkowa Ukrainy”. Kontrola Państwowa 6
 • Sylwestrzak A. 1998. Kontrola administracji. Koszalin: „Miscellanea”: Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • Sylwestrzak A. 2006. Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Sylwestrzak A. 1986. Kontrola państwowa w europejskich krajach socjalistycznych. Warszawa: PWN,
 • Sylwestrzak A. 1994. „Utworzenie Najwyższej Izby Kontroli Państwa w 1919 r”. Kontrola Państwowa 1
 • Sztajerwald Z. 1965. „Jeszcze raz „fakty”, ale „jakie”?”. Kontrola Państwowa 2
 • Sztajerwald Z. 1969. „W sprawie normatywnego określenia zasad postępowania w procesie kontroli”. Kontrola Państwowa 2
 • Szustakiewicz P. 2011. Kontrola zamówień publicznych: zagadnienia praktyczne. Warszawa: C. H. Beck
 • Wałaszkiewicz T. 1965. „Fakty - ale jakie”? W praktyce”. Kontrola Państwowa 2
 • Wasilewski A. 1999. „Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości orzecznictwa sądowego”. Państwo i Prawo 2
 • Wiechno J. 1967. „System kontroli ludowej w Czechosłowacji”. Kontrola Państwowa 1
 • Wiechowski S. 1969. „Fakt kontrolny – teoria a praktyka”. Kontrola Państwowa 6
 • Wierzbicki K. 1982. „Niektóre przesłanki zmian w systemie kontroli”. Kontrola Państwowa 5
 • Wierzbicki K. 1981. „O wykorzystaniu metody ankietowej w kontroli raz jeszcze”. Kontrola Państwowa 6
 • Wierzbicki K. 1969. „Wykorzystanie metody badań ankietowych”. Kontrola Państwowa 1
 • Winiarska K. 1996. Kontrola finansowo - księgowa: poradnik dla księgowych, właścicieli i pracowników urzędów skarbowych. Gdańsk-Wrzeszcz: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 • Wojciechowski J. 2014. „Rozważania nad modelem kontroli państwowej”. Kontrola Państwowa, luty (wydanie jubileuszowe).
 • Włodyka S. 1972. „Problem prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systematyce prawa”. Państwo i Prawo zeszyt 12
 • Wronkowska S., Z. Ziembiński. 1997. Zarys teorii prawa. Poznań: Ars Boni et Aequi
 • Wierzbowski M. 2002. Prawo administracyjne. Warszawa: Lexis Nexis
 • Wróblewski J. 1990. Rozumienie prawa i jego wykładnia. Wrocław - Łódź [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Zembaty M. 1968. Z rozważań nad teorią kontroli. Kontrola Państwowa 4
 • Ziembiński Z. 1993. Logika praktyczna. Warszawa: PWN
 • Ziembiński Z. 1974. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warszawa: PWN
 • Ziembiński Z. 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: PWN
 • Ziembiński Z. 1983. Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych. Warszawa – Poznań: PWN
 • Zimmermann J. 2005. Prawo administracyjne. Kraków: Zakamycze
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d5115e7-dbc9-49e5-88c2-e370c790a6d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.