PL EN


2014 | s1 | 99-106
Article title

Diagnoza miskoncepcji z obszaru ruchów roślin wśród studentów biologii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Diagnosing biology students misconceptions in the area of plant movements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podjęliśmy się znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy problemy w rozumieniu pojęć i mechanizmów związanych z ruchem roślin mogą stanowić barierę w rozumieniu tych procesów w toku kształcenia akademickiego. Diagnozę oparto na badaniach sondażowych, ilościowo-jakościowych o charakterze eksploracyjnym (kwestionariusz) i przeprowadzono je w dwóch etapach (przed rozpoczęciem i po zakończeniu bloku ćwiczeniowego „Wzrost i rozwój”) wśród studentów realizujących kurs z fizjologii roślin na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miskoncepcje (z ang. misconceptions – czyli błędne mniemania) związane z ruchem roślin (z fototropizmem i grawitropizmem) zdiagnozowane na podstawie przygotowanego kwestionariusza zostały skategoryzowane tematycznie na te dotyczące: podziału ruchów, definicji procesu, mechanizmu ruchu, fizjologicznego znaczenia ruchu. Analiza kwestionariusza pozwala wnioskować, że większość uczniów, opuszczając szkołę średnią, ma tak silnie zakorzenione błędne mniemanie o tych procesach, że w toku edukacji akademickiej nie zostaje ono weryfikowane i najprawdopodobniej stanowi barierę w definiowaniu i rozumieniu tych pojęć w sposób akademicki.
EN
We have undertaken a diagnose among group of students taking plant physiology course, at Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of Biology, whether their problems in understanding mechanisms related to plants movements are based on plant biology misconception. The diagnosis was based on sample survey which has quantitative and qualitative exploratory character (questionnaire). The research was carried out in two stages (before and after the “Plant Growth and Development” lecture and laboratory). Misconceptions are what students themselves develop erroneously and different from scientifically accepted concept. Misconceptions that were diagnosed were categorized due to: the classification of plant movements, tropisms definition, the movement mechanism, physiological importance of tropism. The analysis of the questionnaire, leads us also to conclude that the most students leaving high school have a misconception about these processes, so deeply rooted, that through the plant physiology university course are not verified, and it is likely to be a barrier to define and understand these concepts in scientific, academic way.
Year
Issue
s1
Pages
99-106
Physical description
Dates
published
2014-09-02
Contributors
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
author
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d63df6e-674d-460c-b51e-d27cf88e5790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.