PL EN


2015 | 25 | 41-52
Article title

Perspektywy duszpasterstwa rodzin według bpa Wilhelma Pluty

Content
Title variants
EN
Prospects for the pastoral care of families by Bishop Wilhelm Pluta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bp Wilhelm Pluta (1910-1986) należał do prekursorów nowoczesnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce. Interesował się tym tematem już jako kapłan archidiecezji katowickiej, opracowując materiały zawierające strukturę i treść nauk przedślubnych i kursów przedmałżeńskich. Idee wówczas wypracowane leżały u podstaw jego działalności jako biskupa od 1958 r. Stanął on na czele Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Rodzin, której przewodniczył przez pierwszą kadencję w latach 1965-1970, opracowując m.in. „Pierwszą instrukcję Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i duszpasterstwa rodzin”. Najważniejszą zasługą bpa Wilhelma Pluty w omawianym obszarze jest rozwój współczesnych kursów przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego. Bp Pluta miał w sferze przygotowania do małżeństwa dobrze przemyślaną wizję strategiczną, która obejmowała wiele elementów, począwszy od wychowania maleńkich i starszych dzieci, poprzez kursy przedmałżeńskie i nauki przedślubne aż do duszpasterstwa małżeństw, łącznie z tworzeniem w parafiach elity rodzin katolickich, świadomie dążących do świętości poprzez życie rodzinne. Nie tylko miał wizję, ale faktycznie starał się wcielać ją w życie, m.in. opracowując potrzebne materiały dydaktyczne i szkoląc duchowieństwo i świeckich, co w latach sześćdziesiątych XX w. było wielką nowością. Bp Pluta brał aktywny udział w synodzie biskupów na temat rodziny w Rzymie w 1980 r. akcentując sprawę wnoszenia wartości Bożych w życie rodzinne. Po dziś dzień większość jego idei i wskazań w sferze duszpasterstwa rodzin pozostaje aktualnych.
EN
Bishop Wilhelm Pluta (1910-1986) was one of the precursors of the modern pastoral care of families in Poland. He was interested in this subject already as a priest of the Archdiocese of Katowice, developing materials containing the structure and the content of premarital courses. The ideas developed in that period were the guidelines of his activities as bishop since 1958. He became the first chairman of the Episcopal Commission for Pastoral Assistance to Families (1965-1970), drawing „The first instruction of the Polish Episcopate for clergy about preparing the faithful to the sacrament of marriage and the pastoral care of families”. The most important achievements of Bishop Wilhelm Pluta in this area are the development of modern premarital courses and family counseling. Bishop Pluta presented a wellconsidered strategic vision in the area of marriage preparation, which included many elements, starting from education of children, through premarital courses up to the pastoral care of families, including the creation in parishes of the elite of catholic families, consciously striving for holiness in their family life. Not only had he the vision, but he actually put it into practice, by developing teaching materials and training clergy and lay people, which was a great novelty in those years. Bishop Pluta took an active part in the Synod of Bishops on the family in Rome in 1980, stressing the problem of bringing God’s values into family life. To this day, most of his ideas and guidelines in the field of pastoral care of families remain valuable.
Year
Issue
25
Pages
41-52
Physical description
Contributors
References
 • Archiwum Archidiecezji Katowickiej.
 • Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, Archiwum bpa Wilhelma Pluty.
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.
 • Caprile Giovanni, Il sinodo dei vescovi. Quinta assemblea generale (26 settembre – 25 ottobre 1980), [Roma 1982].
 • Gronowski Dariusz, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp.-Zielona Góra 2015.
 • Helon Kazimierz [oprac.], Realizacja rozporządzeń duszpasterskich L.5 i L.20 w odnie-sieniu do małżeństwa i rodziny (na podstawie pisemnych opracowań duszpasterzy), „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (1979), s. 94-119.
 • Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
 • Pluta Wilhelm, Aby wszyscy byli jedno. Listy pasterskie, [red.] bp Paweł Socha, ks. Stanisław Raba, Opole 1985.
 • Pluta Wilhelm, Katecheza przedślubna, „Ateneum Kapłańskie” (1958), z. 1, s. 92-100.
 • Pluta Wilhelm, Katechizacja przedmałżeńska, „Ateneum Kapłańskie” (1959), z. 1-3, s. 323-335.
 • Pluta Wilhelm, Listy pasterskie, wskazania duszpasterskie, orędzia, komunikaty, [red.] bp Paweł Socha,Tom I. 1958-1969. Z okazji Jubileuszu XX-lecia pracy pasterskiej J.E. Ks. Bpa Dra W. Pluty w Diecezji, Gorzów Wlkp. 1978; Tom II. 1970-1978. Z okazji Jubileuszu XX-lecia pracy pasterskiej J.E. Ks. Bpa Dra W. Pluty w Diecezji Gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 1978; Tom III. 1978-1983. Z okazji Jubileuszu XXV-lecia Sakry Biskupiej J.E. Ks. Bpa Dra W. Pluty, Gorzów Wlkp. 1983.
 • Pluta Wilhelm, Postulaty tyczące prac Komisji Duszp. Rodzin w bieżącej sytuacji, „Go-rzowskie Wiadomości Kościelne” (1983), s. 61-70.
 • Pluta Wilhelm, Zadania duszpasterskie wobec małżeństw, „Ateneum Kapłańskie” (1960), z. 2, s. 246-252.
 • Socha Paweł, Biskup dr Wilhelm Pluta – wikariusz generalny, administrator i biskup diecezjalny, [w:] Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945-1995), [red.] bp Paweł Socha, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3da27b37-415d-400c-849d-a578d7ad77eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.