PL EN


2016 | 1(346) | 22-41
Article title

Określanie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga−Hogarty

Content
Title variants
Geographical delineation os sugar market basing on Elzinga-Hogarty method
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper was to define geographic scope of the sugar market using Elzinga−Hogarty method. For practical use of this method authors made three assumptions: 1) sugar market was studied integrally independently from type of sugar, its origin and kind of customer, 2) Starting point of the analysis was European Union market 3) LOFI i LIFO tests were established at the level of 90% („strong” market). The authors used secondary data on sugar production, consumption, imports and exports on country and EU level gathered for year 2013 by International Sugar Organization. Sugar market was defined by ‘adding’ in sequence another markets with the greatest trade exchange. The markets were added until the moment the requirements for LOFI and LIFO tests were met at the level of 90%. Results of the research allow the authors to define sugar market as a global market which consists of EU area and 30 other countries in the world. Such market has production of 114 mln tonnes, consumption of 110 mln tonnes and small import at the level of 10,7 mln tonnes as well as small exports at the level of 11,4 mln tonnes. The geographic definition of the sugar market determined in the article is much broader that the ones used by European Commission and Polish Office of Competition and Consumer Protection. The controversion about the geographic scope of sugar market sugests the need for further research in the area.
PL
Celem artykułu było określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga−Hogarty. Do praktycznego zastosowania metody przyjęto trzy założenia: 1) rynek cukru rozpatrywany był całościowo niezależnie od rodzaju cukru, pochodzenia cukru i rodzaju odbiorcy, 2) punktem wyjścia analizy był rynek Unii Europejskiej traktowany en bloc, 3) graniczna wielkość testów LOFI i LIFO na poziomie 90% („silny” rynek). W artykule wykorzystano dane wtórne dotyczące produkcji, konsumpcji, importu i eksportu cukru na poziomie państw i UE gromadzone przez International Sugar Organization za rok 2013. Rynek cukru został określony poprzez „doklejanie” do siebie kolejno rynków krajowych charakteryzujących się największą wymianą handlową. Rynki były dodawane do momentu, aż zostały spełnione założenia dwóch testów LOFI i LIFO na poziomie 90%. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na określenie rynku cukru rynkiem globalnym obejmującym obszar UE i 30 krajów na świecie. Tak zdefiniowany rynek charakteryzował się produkcją na poziomie 114 mln t, konsumpcją prawie 110 mln t oraz małym udziałem importu i eksportu, odpowiednio na poziomie 10,7 mln t i 11,4 mln t. Określona w artykule definicja przestrzenna rynku cukru jest znacznie szersza w porównaniu z definicjami Komisji Europejskiej i polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istniejąca kontrowersja w definiowaniu zasięgu geograficznego rynku cukru wskazuje na potrzebę kontynuacji badań w tym obszarze.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, michal_pietrzak@sggw.pl
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, monika_roman@sggw.pl
author
 • Związek Producentów Cukru w Polsce
References
 • Artyszak, A. (2008). Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 30-35.
 • Artyszak, A. (2010). Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), s. 5-12.
 • Artyszak, A. (2013). Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cu¬krem w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13(28), s. 7-13.
 • Bourgeois, J.C. (1979). A Measure for Market Delineation. Advances in Consumer Research, vol. 6 (issue 1), s. 514-518.
 • Budzyńska, A. (2013). Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13(28), s. 9-18.
 • Budzyńska, A. (2009). Zróżnicowanie geograficzne cen cukru na świecie. Roczniki Naukowe SERiA, t. 11 (z. 3), s. 50-54.
 • Bugajska, A., Pajewski, T. (2015). Perspektywy rozwoju rynku cukru w świetle nowej per¬spektywy 2014-2020. Wieś Jutra, nr 1, s. 40-43.
 • Capps, C.S., Dranove, D., Greenstein, S., Satterthwaite, M. (2001). The silent majority fal¬lacy of the Elzinga−Hogarty criteria: a critique and new approach to analyzing hospi¬tal mergers. Working Paper 8216, National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA, s. 1-31.
 • Crane, S.E., Welch, P. J. (1991). The Problem of Geographic Market Definition: Geographic Proximity vs. Economic Significance. Atlatntic Economic Jurnal, vol. 19, nr 2, s. 12-20.
 • Chojnacka, K. (2014). Rozwój regionalny w aspekcie przestrzennym – analiza czynnikowa z uwzględnieniem teorii lokalizacji Paula Krugmana. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae – Gospodarka a rozwój regionalny, nr 4, s. 71-90.
 • Chudoba, Ł. (2007). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynek cukru. W: Gburczyk, S. (red.), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolno-spożywcze (s. 16-20), Warszawa: IERiGŻ.
 • Chudoba, Ł. (2008). Rynek cukru w Polsce w trakcie wdrażania reformy systemu regulacji. Nowe Cukrownictwo, nr 3-4, s. 13-15.
 • Elzinga, K.G. (1981). Defining geographic market boundaries. Antitrust Bulletin, vol. 26 (nr 739), s. 739-752.
 • Elzinga, K.G., Hogarty T.F. (1973). The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits. Antitrust Bulletin, vol. 18 (nr 45), s. 45-81.
 • Elzinga, K.G., Hogarty, T.F. (1978). The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal. Antitrust Bulletin, vol. 23, s. 1-18.
 • Elzinga, K.G., Swisher, A.W. (2011). Limits of the Elzinga–Hogarty Test in Hospital Mergers: The Evanston Case. International Journal of the Economics of Business, vol. 18 (nr 1), s. 133-146.
 • F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report (2014). Ratzeburg.
 • Hryszko, K., Szajner, P. (2013). Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwo¬ści uprawy buraków cukrowych w Polsce. Warszawa: IERGŻ.
 • Hay, G., Hilke, J.C., Nelson, P.B. (1988). Geographic market definition in an international context. Chicago-Kent Law Review, vol. 64 (nr 711), s. 711-739.
 • Iwan, C. ( 2007). The Impact of Privatization With Foreign Involvement on the Restructuring Process of the Sugar Industry in Poland. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Judzińska, A. (2013). Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym. Gazeta Cukrownicza, nr 3, s. 122-127.
 • Kapusta, F. (2011). Burak cukrowy a unijny rynek cukru. Wieś Jutra, nr 1-2/, s. 49-54.
 • Kondrakiewicz, T. (2014). Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej. Konteksty Społeczne, t. II, nr 1(3), s. 40-51.
 • Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 1-17.
 • Lipińska, I. (2007). Przemiany na wspólnotowym rynku cukru w nowych warunkach gospo¬darczych. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 193-208.
 • Malec, J. (2001). Historia uprawy buraków cukrowych w Polsce. W: 175 lat polskiego prze¬mysłu cukrowniczego, Warszawa.
 • Mucha, M. (2010). Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w la¬tach 2006/2007–2009/2010. Burak cukrowy, nr 3, s. 3.
 • Mucha, M. (2014). Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Prezentacja na konfe¬rencji pokampanijnej STC, Warszawa.
 • Nolte, S., Grethe, H. (2012). Developments of the EU and world sugar markets in 2011, Sugar Industry, nr 1, s. 40-48.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022. OECD-FAO 2014.
 • Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(338), s. 3-21.
 • Pietrzak, M., Mucha, M. (2014). Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowni¬czego w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 127-141.
 • Pietrzak, M., Mucha, M. (2015). Delimitacja rynku na przykładzie sektora cukrowniczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 122-143.
 • Png, I., Lehman D. (2013). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Rynek Cukru (2015), nr 42, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Scheffman, D.T., Spiller, P.T. (1987). Geographic Market Definition under the U.S. Department of Justice Merger Guidelines. Journal of Law and Economics, vol. 30 (nr 1), s. 165-178.
 • Scherer, F.M. (1970). Industrial Market Structure and Economic Performance. Chicago: RAND McNALLY College Publishing Company.
 • Sleuwaegen, L. (2014). Competitive distortions and state aid to firms. How to define the re¬levant market? Pobrane z: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2652, data odczy¬tu: 11.12.2014.
 • Sugar Year Book (2014). Londyn: International Sugar Organization.
 • Szajner, P. (2013). Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finan¬sową sektora cukrowniczego. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, z. 1, s. 137-145.
 • Szajner, P. (2014). Zmiany na polskim rynku cukru w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. W: A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej (s. 116-129). Warszawa: IERiGŻ.
 • Tracy, M. (1997). Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
 • Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, Cambridge MA.
 • Walkenhorst, P. (1998). Restructuring the sugar industry in Poland: Transition from state so¬cialism to the Common Agricultural Policy. Wydawnictwo Bartens.
 • Wårell, L. (2005). Defining geographic coal markets using price data and shipments data. Energy Policy, vol. 33 (issue 17), s. 2216-2230.
 • Wårell, L. (2007). Market Integration and Merger Assessments in the Minerals Industries. Luleå: Doctoral Thesis. Luleå Uniwersity of Technology.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3da7ae10-c74d-4cc9-a9fb-f1d2e127dc9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.