PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 297-334
Article title

Akulturalizm kary śmierci w świetle pedagogiki i teologii

Title variants
EN
Acculturism of the death penalty in the light of pedagogy and theology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie ludzkie jest najwyższą wartością w hierarchii dóbr chronionych prawem, zarówno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa, a równocześnie stanowi warunek skorzystania z innych dóbr. Dla jego ochrony nie powinny mieć znaczenia obowiązujący system prawny, religijny, wyznawany światopogląd czy możliwe różnice kulturowe, gdyż prawo do życia przysługuje każdej istocie ludzkiej (nawet przestępcy) z samego faktu bycia człowiekiem. Życie stanowi bowiem jedyne, niepowtarzalne i nieodtwarzalne dobro człowieka. Bez życia nie możemy mówić o człowieku, a bez człowieka wszystko, co ma ludzki charakter, traci sens na zasadzie contradicto in adiecto. Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinna ochraniać ustawa. Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony życia.
EN
Human life is the highest value in the hierarchy of goods protected by law, both from the perspective of an individual and the whole society, and at the same time it is a condition for taking advantage of other goods. For his protection, the legal, religious, worldviews and possible cultural differences should not be valid, because the right to life is vested in every human being (even criminals) of the very fact of being a human being. Life is the only, unique and unfeasible good of man. Without life, we can not talk about a human being, and without a human being, everything that has a human character loses meaning on the principle of contradicto in adiecto. Every human being has the inherent right to life. This right should protect the law. Nobody can be arbitrarily deprived of life.
Contributors
References
 • Ambrogio di Milano [Ambroży z Mediolanu], De Cain et Abel, II, 10, 38. CSEL 32.
 • Ancel, M.M. (1962). European Comm’n on Crime Problems, the Death Penalty in European Countries, 8.
 • Bałandynowicz, A. (2011). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Bańko, M. (red.) (2014). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Beccaria, C. (2014). O przestępstwach i karach. (I wyd. 1764). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica. Wydawnictwo SWPS.
 • Cieślak, M. (1985). Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. W: I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.), System prawa karnego. T. 4: O przestępstwach w szczególności (cz. 1). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk.
 • Czajkowski, M. (1988). Biblia dziś odczytana. Warszawa: Wydawnictwo NOVUM.
 • Dugard, J., Wyngaert, Chr. Van den (1998). Reconciling Extradition with Human Rights. American Journal of International Law, 92(2), 187-212.
 • Fec, I. (2016). Kościół i państwo – wspólna troska. Niedziela Rzeszowska, 10.
 • Frossard, A. (1995). Słuchaj, Izraelu! Warszawa: Wydawnictwo Palabra.
 • Glombik, K., Nitecki, P. (2014). Kara śmierci. W: A. Zwoliński, J. Nagórny, K. Jeżyna, E. Sakowicz (red.), Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
 • Goodman, R., Jinks, D. (2004). How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law [Jak wpływać na państwa: socjalizacja i międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka]. Duke Law Journal, 54(3), 621-703.
 • Hood, R. (1999). Introduction [Wprowadzenie]. W: T. Kleinsorge, B. Zatlokal (red.), The Death Penalty: Abolition in Europe [Kara śmierci: abolicja w Europie]. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Jakubowski, G. (2002). Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Jan Paweł II (1991). „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”. Spotkanie z więźniami. Płock, 7 czerwca 1991. W: Ducha nie gaście. Jan Paweł II w Polsce. 1-9 czerwca 1991 r. IV pielgrzymka do Polski. Paryż: Editions Dembiński. International Polish Book Club.
 • Jan Paweł II (1995). Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Rzym.
 • Kallas, M. (2001). Historia ustroju Polski X-XX w. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (2012). Wyd. II poprawione. Poznań: Pallottinum.
 • Konopczyński, M. (2010). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Pedagogium WSNS, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kucharska, E. (2015). Męka i śmierć na krzyżu w aspekcie medycznym. Na kanwie rozważań o Jezusie Chrystusie Synu Człowieczym, red. J. Kręcidło. Kraków: Wydawnictwo La Salette. „Studia Salettensia”, t. 6.
 • Machinek, M. (2014). Godność osoby ludzkiej. W: A. Zwoliński, J. Nagórny, K. Jeżyna, E. Sakowicz (red.), Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
 • Michalska, A. (1984). Prawo do życia w traktatach międzynarodowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 46(3), 73-94.
 • Muszyński, H.J. (1993). Dekalog. Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum.
 • Nitecki, P. (2003). Kara śmierci. W: A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
 • Nitecki, P. (2006). Jan Paweł II o karze śmierci. Nowe Życie, 9.
 • Nowicka, E. (1998). Akulturacja. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Pierzchała, K. (2008). Kara śmierci w aspekcie prawnym i etyczno-moralnym. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera (red.), Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA (s. 29-31). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015). Skazani ale nie potępieni. Wyd. II rozszerzone. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2017a). Pedagogical and Theological Reflections on the De-Stigmatization Process [Refleksje pedagogiczno-teologiczne nad procesem destygmatyzacji]. Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation), 13, 17-37.
 • Pierzchała, K. (2017b). Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej [Fault – Law − Penalty. Legal and Psycho and Pedagogical Aspects of Penitentiary Rehabilitation]. Probacja, 3, 91-117.
 • Pilch, T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XIX wieku (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Ratzinger, J. (2016). Głód Boga. Kazania z Pentling (tł. P. Kaźmierczak). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Stachowski, Z. (2004a). Akulturacja. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM.
 • Stachowski, Z. (2004b). Inkulturacja. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM.
 • Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). The Polish Peasant in Europe and America. Boston 1918-1920. Wyd. pol. Chłop polski w Europie i Ameryce (t. 1-5). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Utrat-Milecki, J. (2004). Kara. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM.
 • Wejman, H. (2016). Miłosierdzie Boga a duch skruchy i przebaczenia w życiu człowieka. Colloquia Theologica Ottoniana, 2, 185-200.
 • Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II (2014). Wydanie zebrane i poprawione. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
 • Ziółkowski, Z. (2006). Najtrudniejsze stronice Nowego Testamentu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ADAM.
 • Znaniecki, F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Wyd. I – 1934. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zorell, F. (1960). Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti. Roma.
 • Ostatni wyrok śmierci w PRL. Za co zginął Stanisław Czabański? Fakt 24, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/ostatni-wyrok-smierci-w-prl-wykonano-na-stanislawie-czabanskim/ewtfhdm [dostęp: 15.04.2018].
 • Edykt mediolański, https://pl.wikipedia.org/wiki/Edykt_mediolański [dostęp: 15.04.2018].
 • Franciszek (2017). Stanowcze „Nie!” wobec kary śmierci, Gość.pl, https://www.gosc.pl/doc/4242881.Franciszek-Stanowcze-Nie-wobec-kary-smierci [dostęp: 16.08.2018].
 • 70 lat temu na szubienicy zawisł Arthur Greiser. To była ostatnia publiczna egzekucja w Polsce, https://www.tvn24.pl/poznan,43/ostatnia-publiczna-egzekucja-w-polsce-70-lat-od-smierci-a-greisera,659520.html [dostęp: 15.04.2018].
 • Pademski, S. (2001). Stryczek i kula. Historia kary śmierci w PRL. Gazeta Wyborcza, 11 z dn. 13.01, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1318809,20010113rpdgw,Stryczek_i_kula,.html [dostęp: 15.04.2018].
 • Parfieniuk, I. (2009). Między marginalizacją a integracją. Wybór jednostkowych strategii akulturacyjnych i ich uwarunkowania. Repetytorium Uniwersytetu w Białymstoku, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/2809 [dostęp: 22.04.2018].
 • Patterson, K.L. (2006). Acculturation and the Development of Death Penalty Doctrine in the United States, Duke Law Journal 1217-1246, 55, https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol55/iss6/4 [dostęp: 15.04.2018].
 • The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas (1920). Wyd. II poprawione, http://www.newadvent.org/summa/3064.htm [dostęp: 22.04.2018].
 • Uglorz, M. (2012). Kara śmierci – refleksja etyczno-teologiczna. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne, http://www.edwi.pl/?p=382 [dostęp: 24.04.2018].
 • Wójtowicz, M. (2015). Św. Tomasz z Akwinu – zrozumieć Boga. Religia Deon.pl, https://www.deon.pl/215/art,117,sw-tomasz-z-akwinu-zrozumiec-boga.html [dostęp: 22.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3db342ab-7c7e-4044-8266-360eed4ce32e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.