PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 25-43
Article title

WPŁYW KONFLIKTU NA UKRAINIE NA MOŻLIWĄ DESTABILIZACJĘ GRANIC W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Content
Title variants
EN
The Impact of the Conflict in Ukraine for a Viable Border Destabilization in Central and Eastern Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po drugiej wojnie światowej w wielu miejscach w Europie doszło do wymuszonej zmiany granic, którą odzwierciedlał ówczesny stan sił i wpływów poszczególnych podmiotów koalicji antyniemieckiej. Ten podział został nieznacznie naruszony poprzez powstawanie po 1989 roku niepodległych państw w wyniku upadku Związku Sowieckiego. Wspomnianemu procesowi wtórowały oczekiwania wielu narodów i grup społecznych tego regionu Europy, związane z chęcią odzyskania wpływów na określonych terenach. Nierzadko prowadziło to do wojen jak np. w Mołdawii. Obecnie po destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie pojawiają się przesłanki, które świadczą, iż przy wystąpieniu określonych czynników mogą one doprowadzić do kolejnych korekt granic w tej części świata. Nie ma wątpliwości, iż to, co się dzieje i będzie działo wokół państwa ukraińskiego wpłynie istotnie na sytuację w Europie, a zwłaszcza na państwa graniczące z Ukrainą
EN
After The Second World War, in many European places occurred a force for a new border division, which corresponded to the state power and influence of different anti-German coalition. Since 1989 this division has been slightly affected by the emergence of independent states after the fall of the Soviet Union. In this region of Europe, the mentioned process was accompanied by expectations of many nations and social groups, which associated with the desire of regaining influence in specific areas. Quite often it led to wars like that one in Moldova. Currently, after internal destabilization in Ukraine, in case of certain factors, there are some circumstances which may lead to subsequently border revisions in this part of the world.
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Całus K., W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, „Prace OSW nr 53”, Warszawa 2015, s. 7, 61-64
 • Eberhardt P., Poglądy antropogeniczne i geopolityczne Fredricha Ratzla, „Przegląd Geograficzny” 2015, t. 87, z. 2, s. 209-217.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006.
 • Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013. Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, luty 2010.
 • Zapałowski A., Współpraca Mołdawii z Unią Europejską i jej wpływ na bezpieczeństwo europejskie w II połowie XXI wieku, [w:] P. Grata, M. Delong (red.), Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym, Rzeszów 2015, s. 200-215.
 • 700 tysięcy kresowych Węgrów otrzymało już obywatelstwo Węgier, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/700-tysiecykresowych-wegrow-otrzymalo-juz-obywatelstwo-wegier> (17.11.2015).
 • Banderowskie bataliony rzucą się na Polskę i ją rozszarpią, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/banderowskiebataliony-rzuca-sie-na-polske-i-ja-rozszarpia> (17.11.2015).
 • Blokada dusi Naddniestrze, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/blokada-dusinaddniestrze> (17.11.2015).
 • Bombowiec Rogozina, <http://www.rp.pl/artykul/29,1108878-Bombowiec-Rogozina.html> (12.05.2014).
 • Bułgaria: demonstracja poparcia dla autonomistów w Besarabii przed ambasadą Ukrainy. "Ręce precz od besarabskich Bułgarów", <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/bulgariademonstracja-poparcia-dla-autonomistow-w-besarabii-przed-ambasadaukrainy-rece-precz-od-besarabskich-bulgarow-foto> (17.11.2015).
 • Całus K., Wierzbowska-Miazga A., Rosja nasila grę o Mołdawię, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-02/rosjanasila-gre-o-moldawie> (09.06.2014).
 • Dugin A., <https://www.facebook.com/alexandr.dugin?fref=ts>, (27.01.2014).
 • Fisher M., This one map helps explain Ukraine’s protests, <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-protests/> (17.11.2015).
 • Gołaś K., Polityka Rosji wobec Mołdawii, <http://geopolityka.net/kamil-golas-polityka-rosji-wobec-moldawii/> (29.09.2014).
 • Gubernator Odessy ostrzega: Rosja szykuje projekt "Besarabia" , <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/gubernator-odessyostrzega-rosja-szykuje-projekt-besarabia,553898.html> (17.11.2015).
 • Henzel P., Mołdawia prosi o przyznanie członkostwa w Unii Europejskiej, <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/moldawia-prosi-oprzyznanie-czlonkostwa-w-unii-europejskiej/ncb0s> (20.03.2014).
 • Iwański T., Żochowski P., Zajazd na Mukaczewo przejawem słabości systemowej Ukrainy, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-07-15/zajazd-namukaczewo-przejawem-slabosci-systemowej-ukrainy> (18.11.2015).
 • Iwański T., Ukraina- Rumunia: przedłużający się impas, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-12-30/ukraina-rumunia-przedluzajacy-sie-impas>, (18.11.2015).
 • Jendroszczyk P., Zaczęło się od Lwowa, <http://www.rp.pl/artykul/40,1088752-Zaczelo-sie-od-Lwowa.html> (18.11.2015).
 • Kardaś S., Konończuk W., Mińsk 2- kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalego-pokoju>, (17.11.2015).
 • Marsz w Bukareszcie. Rumuni chcą połączenia z Mołdawią, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/marsz-wbukareszcie-rumuni-chca-polaczenia-z-moldawia> (13.10.2014).
 • Mikulska M., Parlament Ukrainy zrywa umowy wojskowe z Rosją, <http://www4.rp.pl/artykul/1202841-Parlament-Ukrainy-zrywaumowy-wojskowe-z-Rosja.html> (17.11.2015).
 • Mroczkowski B., Rosja, Morze Czarne i Rumunia - jaka będzie przyszłość regionu?, <http://www.geopolityka.org/analizy/2966-bartoszmroczkowski-rosja-morze-czarne-i-rumunia---jaka-bedzie-przyszloscregionu?> (02.08.2014).
 • Na Zakarpaciu Prawy Sektor porywał i torturował ludzi – twierdzi nowy gubernator, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/nazakarpaciu-prawy-sektor-porywal-i-torturowal-ludzi-twierdzi-nowygubernator> (18.11.2015).
 • Naddniestrze wobec perspektywy aneksji przez Rosję, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-perspektywy-aneksji-przez-rosje> (09.06.2014).
 • Obwód zakarpacki wypowiedział posłuszeństwo Janukowyczowi, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/obwod-zakarpacki-wypowiedzialposluszenstwo-janukowyczowi/0sg0l> (17.11.2015).
 • Olszański T. A., Mocny głos na rzecz reform: Ukraina po wyborach parlamentarnych, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-10-29/mocny-glos-na-rzecz-reform-ukraina-po-wyborachparlamentarnych> (17.11.2015).
 • Repetowicz W., Strategiczny region Mołdawii nie będzie "Noworosją", <http://www.defence24.pl/analiza_strategiczny-region-moldawiinie-bedzie-noworosja> (17.11.2015).
 • Rosja podjęła kroki przeciwko pracownikom z Mołdawii, <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosja-podjela-krokiprzeciwko-pracownikom-z-moldawii/x7ymp>, (19.02.2014).
 • Szoszyn R., Gagauzja wybrała Rosję, <http://www.tv.rp.pl/artykul/69986,1084022-Gagauzja-wybralaRosje.html> (03.02.2014).
 • Strzelanina na Zakarpaciu. Prawy Sektor starł się z ludźmi deputowanego Łani. Do akcji wkroczyło SBU, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/strzelaninana-zakarpaciu-prawy-sektor-starl-sie-z-ludzmi-deputowanego-lani-doakcji-wkroczylo-sbu-video-foto> (18.11.2015).
 • Szef kancelarii premiera Viktora Orbána: Nasz wywiad działa na rzecz obrony Węgrów na Ukrainie, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/szefkancelarii-premiera-viktora-orbana-nasz-wywiad-dziala-na-rzeczobrony-wegrow-na-ukrainie> (18.11.2015).
 • Techau J., Moldova, a European Neighborhood Tragedy in the Making, <http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=55644> (28.12.2014).
 • Ukraina: Rusini na Zakarpaciu domagają się autonomii, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainarusini-na-zakarpaciu-domagaja-sie-autonomii> (17.11.2015).
 • Ukraińska bezpieka uniemożliwi proklamowanie autonomii Besarabii?, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainskabezpieka-uniemozliwi-proklamowanie-besarabskiej-republiki-ludowej> (17.11.2015).
 • W obwodzie odeskim powstał regionalny ruch separatystyczny. Wśród jego twórców są Polacy, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/w-obwodzieodeskim-powstal-regionalny-ruch-separatystyczny-wsrod-jegotworcow-sa-polacy>, (17.11.2015).
 • Węgierski rząd przygotowuje wsparcie dla Węgrów na Zakarpaciu, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/wegierskirzad-przygotowuje-wsparcie-dla-wegrow-na-zakarpaciu> (17.11.2015).
 • Zapałowski A., Porozumienie w Mińsku sukcesem Rosji, <http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-porozumienie-w-minskusukcesem-rosji/> (07.09.2014).
 • <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kolejne-mniejszoscietniczne-na-ukrainie-nadaja-swoim-jezykom-status-regionalnego> (28.09.2014).
 • <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-04/prezydentrumunii-za-zjednoczeniem-z-moldawia> (28.09.2014).
 • <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Bugeacetnic.png>
 • Киев обвинил приднестровских пограничников в стрельбе на границе, <http://lenta.ru/news/2015/04/01/shooting/m> (17.11.2015).
 • Рубан: Результатом конфликта в Мукачево может стать "Закарпатская народная республика". Это очень опасная игра, <http://gordonua.com/news/localnews/Ruban-Rezultatom-konflikta-vMukachevo-mozhet-stat-Zakarpatskaya-narodnaya-respublika-Etoochen-opasnaya-igra-89337.html> (17.11.2015).
 • Часть военных Нацгвардии и ВСУ отказалась ехать в Мукачево, - "ПС", <http://112.ua/obshchestvo/chast-voennyh-nacgvardii-i-vsuotkazalas-ehat-v-mukachevo-ps-244365.html> (18.11.2015).
 • Во Львове СБУ задержала двух подозреваемых в сепаратизме членов организации "Галицкий ястреб", <http://jpgazeta.ru/skottbennett-vladimir-putin-eto-luchshee-chto-proizoshlo-s-rossiey-zaposlednie-sto-let>, (18.11.2015).
 • Во Львове митингующие требовали особый статус Галичины, <http://nedelya-ua.com/news/vo-lvove-mitinguyushchie-trebovaliosobyy-status-galichiny> (18.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dc4d8db-9b8c-4d78-b34f-e0ffe1f8b41d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.