PL EN


2017 | 19 |
Article title

Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

Authors
Title variants
EN
A FEW REMARKS ON THE AMENDMENT TO THE CONSUMER CREDIT ACT
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, w szczególności definicji instytucji pożyczkowej oraz sposobu obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zmiany te mają istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i dla samych konsumentów. Sposób obliczania kwoty maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów odnosi się do udostępnienia środków pieniężnych konsumentowi, a nie ich przekazania czy wypłaty, co może prowadzić do szeregu wątpliwości w praktyce zawierania umów. W artykule dokonano wykładni przepisów ustawy, próbując ustalić, w jaki sposób zmiany przepisów przyczynią się do ochrony konsumentów.
EN
This article deals with selected amendments to the Consumer Credit Act, in particular the definition of a loan institution and the maximum non-interest costs of credit. These changes are important for entrepreneurs providing consumer credit as well as for consumers themselves. The method of calculating the maximum non-interest costs of credit relates to the provision of cash to the consumer rather than the transfer of funds, which can lead to a number of doubts in the practice of concluding contracts. This article discusses the provisions of the Act in an attempt to determine how changes in regulations will help protect consumers.
Year
Issue
19
Physical description
Contributors
  • Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie
References
  • Bodył-Szymala P., O ustawie antylichwiarskiej, „Prawo Bankowe” 2006, nr 1.
  • Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LEX 2012.
  • Kaszubski R.W., Regulacje „antylichwiarskie” dla konsumentów i przedsiębiorców – przepisy polskie i wspólnotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4.
  • Kidyba A. red., Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, wyd. II, LEX 2014.
  • Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. 17, Warszawa 2015.
  • Kuligowski B., Zakres przedmiotowy ustawowego ograniczenia wysokości odsetek umownych z art. 359 § 21 k.c., „Prawo Bankowe” 2007, nr 3.
  • Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim, LEX 2014.
  • Rozwój sektora e-usług na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e00a219-1acb-4a62-8a3c-a801ffb518b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.