PL EN


2011 | 88 | 137-148
Article title

Mądrość jako czynnik warunkujący podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach niepewności

Title variants
EN
The Wisdom as the Determinant Taking Optimum Decisions in Conditions of the Uncertainty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano tę hipotezę. Mądrość, rozumiana jako umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, w większym stopniu wpływa na wyniki gospodarowania, niż ilość posiadanych i wykorzystywanych przez gospodarstwo źródeł informacji.
EN
In the paper a thesis that it is a wisdom was put forward, and not a knowledge has basic meaning in minimizing the risk associated with conducting a business activity. On the basis of empirical research positively was verified the hypothesis. The wisdom understood as the ability of putting the had knowledge into practice in the greater degree influences results of the management, than the number of sources of had information and exploited by the household.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Baruk A.I., Zarządzanie wiedzą - kluczowym elementem kapitału intelektualnego, Roczniki Naukowe SERIA, tom X, zeszyt 1/2008.
 • 2. Cep U., Rola informacji w rozwoju inicjatyw gospodarczych producentów rolnych, Praca magisterska. Wydział Przyrodniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 • 3. Geremek R., Cieślik M., Kto się boi IQ? Wprost, 43/2004 (1143).
 • 4. Kalinowski J., Technologie informatyczne a konkurencyjność w rolnictwie. Wybrane aspekty, Roczniki Naukowe SERIA, tom X, zeszyt 4/2008.
 • 5. Klepacki B., Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERIA, tom VII, zeszyt 1/2005.
 • 6. Kołoszko-Chomentowska Z., Wykształcenie wiejskiej ludności rolniczej a wyniki gospodarowania, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B, nr 57/2005.
 • 7. Kołoszko-Chomentowska Z., Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 7 (4)/2008.
 • 8. Kozera M., Gołaś Z., Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny, Roczniki Naukowe SERIA, tom XII, zeszyt 5/2009.
 • 9. Matysik R., Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B, nr 58/2005.
 • 10. Nowak A., Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8(3)/2009.
 • 11. Oszmiańska M., Informacja rynkowa w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w opinii rolników, Roczniki Naukowe SERIA, tom IX, zeszyt 1/2005.
 • 12. Paszkowski S., Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B, nr 58/2005.
 • 13. Sternberg R.J., Why Schools Should Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings, Educational Psychologist, 36(4)/2001.
 • 14. Szymańska E., Wiedza jako czynnik konkurencyjności w gospodarstwach trzodowych, Roczniki Naukowe SERIA, tom 10, zeszyt 3/2008.
 • 15. Śmiglak-Krajewska M., Zielińska A.J., Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(11), 2009.
 • 16. Wójcik G., Szyjewski Z., Przekształcanie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Studia i Materiały, nr 5/2006.
 • 17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, Polski FADN, Warszawa 2009.
 • 18. Zawisza S., Pilarska S., Opinion leadership and information sources in agricultural innovation diffusion processes (on the basis of selected villages in the kujawsko-pomorskie province in Poland), EJPAU 8(4)/2005.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e12517b-1851-4f39-8b5e-c6f29da00d34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.