PL EN


2011 | 7 | 1 Prawo | 5-15
Article title

Konstytucyjne uregulowania polityki społecznej a zapobieganie przestępczości (Zagadnienia ogólne)

Title variants
EN
Social Policy in the Provisions of the Constitution of the Republic of Poland and Crime Prevention (General Issues)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social policy plays an important role in crime prevention. Social policy includes such detailed policies as: housing policy, social security policy, employment policy, family policy, cultural policy, environmental protection policy, the policy for the prevention and fight against social pathologies. These policies enable an individual to satisfy its material or non-material needs, for example: housing; in the field of health protection, education, culture, leisure; social activity, job satisfaction, social recognition, feeling of safety. In their entirety, they constitute a whole mosaic of everyday problems of an individual, and fairly often a lack of the possibility to solve them, in accordance with the existing law, is the underlying cause of criminal behaviour. Social policy, which aims to meet the needs of the society, as well as for the development and progress of the society, plays an important role in the process of neutralizing social conflicts which can result, among others, in crime. For these reasons, in the fight against crime, we cannot restrict to a narrowly-defined crime prevention, i.e. criminal-legal prevention, which is realised in the process of imposing punishment and serving it but we should base on the broad understanding of the concept, i.e. consider sociopolitical aspects of preventive activities undertaken in this area. The legal norms largely define directions, goals and ways of realisation of social policy in Poland. In this area, also when it comes to crime prevention, provisions of Constitution of the Republic of Poland play fundamental role because: 1) firstly, they include a series of normative statements defining the general framework of activity of public authorities in the area of social policy; 2) secondly, they constitute the legal basis for activities undertaken by public authorities in the course of realising social policy, and which may act solely on the basis and within the law; the Constitution of the Republic of Poland either itself contains provisions that constitute the legal basis of activities for those bodies in the field of social policy or defines the form of normative acts in which the standards can be established; 3)thirdly, the superior nature of the Polish Constitution in the system of sources of law in Poland and the universally binding character of its provisions results not only in the ban on breaking the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, but also in the obligation for all subjects in the country to realize them.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
References
 • Алeксандров Ю. В., Причини та умови злочиності, [w:] Курс кримінології. Загална частина, O. M. Джужa (за заг. ред.), Київ: Юрінком Інтер 2001.
 • Auleytner J., Polityka społeczna w służbie rozwoju i solidarności, „Ethos” 2000, nr 51, s. 169-180.
 • Bafia J., Problemy kryminologii. Dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1978.
 • Bafia J., Zapobieganie przestępczości, [w:] Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Warszawa: PWN 1976.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk: Arche 2001.
 • Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin: LWP 2002.
 • Джужa O.M. [тa ін.], Кримінологія. Нaвчaльний пociбник, Київ: Пpeцeдeнт 2004.
 • Gaberle A., Nierozłączna triada. Przestępczość, przestępca, społeczeństwo, Gdańsk: Wydawnictwo Arche 2003.
 • Garlicki L., Głos w dyskusji, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. A. Sylwestrzak, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2003.
 • Кондратьєв Я. Ю., Джужа О. М., Попередження злочинів, [w:] Курс кримінології. Загална частина, O. M. Джужa (за заг. ред.), Київ: Юрінком Інтер 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kowalski G., Ochrona jednostki przed przestępczością jako prawo podstawowe, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PawłaII w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć, Lublin: TN KUL 2006.
 • Kruk M., Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1998.
 • Kudriawcew W. N., Mińkowski G. M., Sacharow A. B., Pojęcie zapobiegania przestępczości, [w:] W. W. Kłoczkow i in., Teoretyczne podstawy zapobiegania przestępczości, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1981.
 • Podoski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk: Wydawnictwo UG 1993.
 • Sarnecki P., Przedmiot prawa konstytucyjnego, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2008.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002.
 • Turayová Y., Kriminologické aspekty zločinu, Bratislava: IURA EDITION 2001.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r. (K 18/04).
 • Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2002.
 • Zboroń H., Patologiczne zagrożenia demokracji w Polsce, [w:] Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej – szanse i zagrożenia, red. H.Januszek, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2002.
 • Žižková J., Sociální politika, její podstata a základní charakteristika, [w:] Sociální politika, V. Krebs (a kol.), Praha: ASPI 2005.
 • Žižková J., Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje, [w:] Sociální politika, V. Krebs (a kol.), Praha: ASPI 2005.
 • Zoubek V., Konstytucyjne prawo obywatela Republiki Czeskiej do bezpieczeństwa osobistego, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin: RW KUL 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e15002a-0351-42a2-941f-2cbab42cd046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.