PL EN


2014 | 6(930) | 101-116
Article title

Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów

Title variants
EN
Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśniono istotę i determinanty konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślono znaczenie zmian dynamizujących rozwój gospodarczy oparty na planie działań określonym w strategii lizbońskiej. Zwrócono uwagę na tworzenie warunków instytucjonalno-prawnych i finansowych, które wpływają na zwiększenie potencjału konkurencyjności małych i średnich firm w Polsce. Szczególnie skoncentrowano się na analizie wzrostu konkurencyjności firm przez realizację projektów. Badania zostały przeprowadzone w 30 małych i średnich firmach. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji rodzajów projektów realizowanych w przedsiębiorstwach. W drugim etapie, na podstawie opracowanego arkusza oceny konkurencyjności projektów, przeprowadzono analizę korzyści w obszarze strategicznym, finansowym i społecznym wynikających z realizowanych przez firmy projektów. Projekty jako przedsięwzięcia unikatowe przyczyniają się do rozwoju małych i średnich firm oraz utrzymania ich pozycji konkurencyjnej.
EN
The article explains the essence and determinants of competitiveness in the development of small and medium enterprises. It emphasises the importance of changes which accelerate economic growth based on the plan of action laid out in the Lisbon Strategy. It focuses on creating the legal-institutional and finance circumstances influencing the competitiveness potential of small and medium enterprises in Poland. Particular attention is devoted to how project realisation strengthens the competitive position of small and medium enterprises. Research was carried out at 30 small and medium enterprises. The first stage identified the types of projects realised. Based on a defined scoreboard of project competitiveness, the second analysed advantages gained in the fields of strategy, finance and social life thanks to projects realised by firms. The projects, as unique measures, contribute to the growth of small and medium firms and help them maintain their competitive position.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, gorzelam@uek.krakow.pl
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, koziene@uek.krakow.pl
References
 • Bieliński J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa.
 • Burnewicz J. [1993], Ekonomika transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Drucker P., Kotler P. [2013], Kim są nasi klienci? [w:] P. Drucker, Pięć najważniejszych pytań, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner, Warszawa.
 • Gorynia M. [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Hamel G., Prahalad C.K. [1993], Strategy as Stretch and Leverage, „Harvard Business Review”, nr 4.
 • Jakubik W. [2001], Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich, styczeń, sesja IV, z. 7.
 • Kalfas E. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków.
 • Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [2011], red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. [2010], Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Milewski R. [1999], Podstawy ekonomii rynkowej, PWN, Warszawa.
 • PMBoK [2008], A Guide to the Project Management. Body of Knowledge, Project Management Institute Standard Committee, Upper Derby.
 • Reeves M., Deimler M. [2012], Zdolność do adaptacji źródłem nowej przewagi konkurencyjnej, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2011–styczeń.
 • Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Strategia Lizbońska i Europa 2020, http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny (data dostępu: 13.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e16ca70-1c79-4f56-8da9-3df1c1c28ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.