PL EN


2018 | 16 | 43-54
Article title

PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE ANTROPOLOGII V.E. FRANKLA

Content
Title variants
EN
PEDAGOGICAL IMPLICATIONS V.E. FRANKL’S ANTHROPOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst opiera się na założeniu, iż nie ma sensu podejmowanie tematyki dotyczącej koncepcji wychowania człowieka, bez uprzedniego wprowadzenia określonych założeń antropologicznych, odpowiadających na pytania „kim jest człowiek?” i „jakie są jego kluczowe cechy?”. Na tej podstawie do analizy wybrano koncepcję wiedeńskiego psychiatry Viktora Emila Frankla, opierającą się nie tylko na gruntownych, opisanych wycinkowo w tekście założeniach antropologicznych, ale przede wszystkim odpowiadającej na kluczowe dla pedagogiki, szczególnie wychowania, pytanie o miejsce sensu życia w egzystencji człowieka. Można założyć, iż to najważniejsze dla człowieka pytanie, jest jednocześnie kluczowe w jego wychowaniu i wokół niego powinny kształtować założenia dotyczące wychowania. W związku z tym w artykule zanalizowano trzy elementy antropologii V.E. Frankla pod kątem ich implikacji pedagogicznych, tj. człowieka jako istoty duchowej, intencjonalnej oraz wolnej i odpowiedzialnej.
EN
This text is based on the assumption that we can consider the problem of man’s education based on the adoption of certain anthropological assumptions, i.e. first we should answer the questions: “who is a man,” “what are the most important human traits.” On this basis, the author chose to analyze the concept of Viennese psychiatrist Viktor Emil Frankl. This concept is based on strong anthropological assumptions, and some of them have been described in the text in the pedagogical context (i.e. man as a spiritual, intentional, free and responsible creature). This concept answers the question (crucial for pedagogical considerations, especially upbringing) for the place of the meaning of life in human existence. We can assume that the most important question for a man is crucial to his upbringing. Therefore, the concept of man’s education should be built around the answer to this question.
Year
Issue
16
Pages
43-54
Physical description
References
 • Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków.
 • Adamik, M. (2017). Samotranscendencja jako wsparcie i samoodłączenie jako podstawa poczucia wolności w obozie koncentracyjnym na podstawie teorii i doświadczeń Viktora Emila Frankla. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy, 30.
 • Berlin, I. (1994). Cztery eseje o wolności. Warszawa.
 • Dobroczyński, B. (2009). Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków.
 • Feliksiak, M. (oprac.) (2017). Sens życia – wczoraj i dziś. CBOS. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (1998). Homo Patiens. Logopedia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2012). Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa.
 • Frankl, V.E. (2017). Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej. Warszawa.
 • Kamińska, A. (2018, w druku). Elementy tradycyjnej duchowości w rozwoju duchowym realizowanym w szkole powszechnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika.
 • Klamut, R. (1988). Potrzeba sensu życia a obraz siebie. Roczniki Psychologiczne, 1.
 • Klamut, R. (2002). Cel, czas, sens życia. Lublin.
 • Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków.
 • Michalski, J. (2014). Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice. Paedagogia Christiana, 32 (2).
 • Michalski, J. (2016). Aplikacja kategorii sensu do pedagogiki w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Społeczeństwo – Język – Edukacja, 4.
 • Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków.
 • Różycka, J., Skrzypińska, K. (2011). Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. Roczniki Psychologiczne, 14 (2).
 • Studenski, M. (2014). Odkrywanie sensu drogą powrotu do rzeczywistości. Pedagogiczne znaczenie pozytywnego rozwiązania frustracji egzystencjalnej. Świat i Słowo, 22 (1).
 • Szewczyk, W. (2015). Transgresja – czy człowiek potrafi siebie przekraczać?. Teologia i Moralność, 16 (2).
 • Teodorczuk, P. (2015). Inspiracje filozoficzne teorii Viktora E. Frankla. Filo-Sofija, 31.
 • Wolicki, M. (2007). Logoterapeutyczna koncepcja wychowania. Stalowa Wola – Sandomierz.
 • Znaniecka, M. (2016). Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice. Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e18aaf4-0102-430b-966a-dfcadbbeac7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.