PL EN


2013 | 40 | 5-6(470-471) | 15-22
Article title

Znaczenie udziału wynagrodzeń w pkb dla debaty emerytalnej z 2012 roku

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Impact of wages share in gdp on current debates concerning pensions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2012 Poland has introduced pension reform which aim was boosting and equalizing the retirement age for men and women. The reason given by government was the growing fiscal burden due to negative demographic changes. However, with a corresponding increase of GDP that impact should be levelled and the share of pension expenditure in GDP should remain constant. Such situation took place in Poland so far, but reform was introduced despite social opposition. However, condition of the public finances are affected by other variables then demographics such as the labour share in GDP discussed in the article. That indicator is reducing in Poland and is significantly lower than the EU average.
PL
Polska w 2012 r. wprowadziła reformę emerytalną, zrównując i podwyższając wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Jako powód podawane były rosnące obciążenia fiskalne, spowodowane negatywnymi przemianami demograficznymi. Jednak przy odpowiednim wzroście PKB ich wpływ powinien być niwelowany, a udział wydatków w PKB stały. Sytuacja taka miała dotychczas miejsce w Polsce. Na samą kondycję finansów publicznych mają wpływ inne zmienne, np. poruszany w artykule wskaźnik udziału wynagrodzeń w PKB, który w Polsce spada i jest wyraźnie niższy od średniej UE. Podczas debaty emerytalnej, mimo społecznego sprzeciwu wobec zmian, nie pozostawiono miejsca na dokonanie wyboru tego, jaka ingerencja państwa w mechanizmy gospodarcze jest pożądana.
Year
Volume
40
Issue
Pages
15-22
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Arpaia A., Pérez E., Pichelmann К. (2009), Understanding Labour Income Share, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Bruksela.
 • Baker D. (2007), Behind the Gap Between Productivity and Wage Growth, Center for Economic and Policy Research, Waszyngton.
 • Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Bischoff I. (2003), Determinants of the Increase In the Number of Interests Groups in Western Democrasies: Theoretical Considerations and Evidence from 21 OECD Countries, "Public Choice" nr 114, za: Tłaczka P. (2005), Analiza grup interesu, w: Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Buchele R., Christiansem J. (2007), Globalization and the Declining Share of Labor Income in the United States, wystąpienie przygotowane na 28th International Working Party on Labor Market Segmentation w Aix-en-Provence, Francja, 5-7 lipca 2007, [online] www.lest.cnrs.fr/IMG/doc/Paper419.doc.doc [dostęp 21.10.2012].
 • Charpe M. (2011), The labour share of income: Determinants and potential contribution to exiting the financial crisis, w: World of Work Report 2011, Making markets work for jobs, International Labour Office, Genewa.
 • Colombatto E., Macey J. (1997), A Public Choice View of Transition in Eastern Europe, w: S. Pejowich (red.), The Economic Foundations of Property Rights, Cheltenham, UK, Edward Elgar, Lyme, US: za: Ruszkowski P. (2007), Dysfunkcjonalne grupy interesów a system społeczny; w: R. Sojak (red.), Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1999), Transition Report Update, European Bank of Reconstruction and Development, Londyn.
 • GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • GUS (2012), Roczne wskaźniki makroekonomiczne, cz. III, Warszawa,www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_czIII_.xls [dostęp 21-20-2012].
 • Guscina A. (2006), Effects of Globalization on Labor's Share in National Income, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton.
 • Kasperowicz-Stępień A. (2011), Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009, Zeszyty Naukowe nr 10, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Kawa Р. (2010), Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów, w: Wojtyna A. (red.), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Kempa M. (2010), Wpływ OFE na saldo funduszu emerytalnego, "MF Working Paper Series", No. 07-2010, November, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2006), The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU-25 Member States on Pensions, Healthcare, Long-Term Care, Education, and Unemployment Transfers, Komitet generalny ds. gospodarki i spraw publicznych, Bruksela: za: Chawla M., Betcherman G., Banerji A. (2007), From red to gray: the third transition of aging populations in Eastern Europe and the former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton.
 • Komisja Europejska (2007), Public Finances in EMU 2007, European Economy, 3.
 • Komisja Europejska (2009), 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), European Commission (DG ECFIN), Bruksela.
 • Krueger A.B. (1999), Meassuring Labor's Share, National Bureau of Economic Research Cambridge: za: Mucha К. (2011), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju, w: Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Mills C.W. (1961), Elity władzy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Praca Polska 2010 (2010), Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność".
 • Roguska B. (2012), Opinie o podnoszeniu wieku emerytalnego i zmianach w systemie emerytalnym, CBOS, [raport z badań online], http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_040_12.PDF [dostęp 6.11.2012].
 • Schulten T. (2001), A European Solidarity Wage Policy, Düsseldorf, http://library.fes.de/pdf-files/gurn/00320.pdf [dostęp: 21.10.2012.].
 • Tusk po spotkaniu z SLD i RP: nie ma alternatywy dla reformy emerytur, Wirtualna Polska [online], http://emerytury.wp.pl/kat,1329,title,Tusk-po-spotkaniu-z-SLD-i-RP-nie-ma-alternatywy-dla-reformy-emerytur,wid,14260386, wiadomosc.html [dostęp 23.05.2012].
 • Valdés-Prieto S. (2000), The Financial Stability of Notional Account Pensions, "Scandinavian Journal of Economics" Vol. 102, s. 395-417, za: Kempa M. (2010), Wpływ OFE na saldo funduszu emerytalnego, "MF Working Paper Series", No. 07-2010, November, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Wojtyna A., red. (2010), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 • ZUS (2011), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2010 г., Warszawa.
 • AMECO: Generalny Dyrektor Komisji Europejskiej ds. Gospodarki i Finansów Publicznych (DG ECFIN) [baza danych online] http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm [dostęp 6.06.2012].
 • Eurostat, Expenditure on pensions, [baza danych online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin = 1&language=en&pcode=tps00103 [dostęp 6.06.2012].
 • United Nations Statistics Division - National Accounts Main Aggregates Database, [baza danych online] http:// unstats.un.org/unsd/snaama, [dostęp 6.06.2012].
 • OECD Pensions Indicators [baza danych online], http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_34757_1_119656_1_1_1,00.html [dostęp 02.06.2012].
 • http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie- emerytalne/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e1d13d3-c314-44c0-86a3-bdee1eac5368
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.