PL EN


2016 | 12 | 147-157
Article title

MORAL UPBRINGING OF CHILDREN IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONS OF MODERN FAMILIES. AN OVERVIEW OF ISSUES

Authors
Content
Title variants
PL
WYCHOWANIE MORALNE DZIECKA W KONTEKŚCIE PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY. ZARYS PROBLEMATYKI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economic transformations of the modern world caused significant changes in the social life of people. Basic terms describing the present time are: speed and change. These terms define both the way of life of modern man and also occurrences that take place around him. They refer to the style of life, social contacts, work, upbringing and education. These changes caused transformations in the life of modern man, influencing his professional and personal life. The consequence of such progressive changes are transformations of the modern family, especially in terms of upbringing and forms of taking care of children. It plays a significant role for the development of the child’s personality, in the emotional and moral sphere in particular. The purpose of this article is to present the main tendencies in the changes of forms, structure and functions of the modern époque family. There has been emphasized the impact of these changes on the educative condition, and especially the role in the process of getting to know the world of values and development of moral sensitivity of offspring.
PL
Przemiany gospodarczo-ekonomiczne współczesnego świata spowodowały istotne przeobrażenia w życiu społecznym ludności. Podstawowymi pojęciami charakteryzującymi współczesność są: szybkość i zmiana. Terminy te określają zarówno sposób życia współczesnego człowieka, jak i zjawisk, jakie wokół niego zachodzą. Dotyczą zatem stylu życia, kontaktów społecznych, pracy, wychowania i edukacji. Zmiany te spowodowały przemiany w życiu współczesnego człowieka, oddziałując na jego życie zawodowe i osobiste. Konsekwencją postępujących zmian są przeobrażenia współczesnej rodziny, szczególnie w zakresie wychowania oraz form sprawowania opieki nad dziećmi. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości dziecka, zwłaszcza w sferze emocjonalnej i moralnej. Celem artykułu jest przedstawienie głównych tendencji zmian form, struktury i funkcji rodziny epoki ponowoczesnej. Podkreślono wpływ tych zmian na jej kondycję wychowawczą, a szczególnie na rolę w procesie poznawania świata wartości i rozwój wrażliwości moralnej potomstwa.
Year
Issue
12
Pages
147-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Adamski, F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa.
 • Bauman, Z. (2008). Dzieci i uczuciowa konsumpcja. W: W. Godzic (red.). Bauman o popkulturze. Wypisy. Warszawa.
 • Kocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków.
 • Królica, M. (2009). Zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka przedszkolnego warunkiem efektywnej edukacji. W: E. Kochanowska i M. Królica (red.). Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu. Bielsko-Biała.
 • Kułaczkowski, J. (2010). Istotne prawdy dotyczące wychowania dziecka do wolności w świetle RDZ 2–3. W: J. Kułaczkowski (red.). Aspekty wychowania dziecka w rodzinie. Warszawa.
 • Kuleczka, P. (2014). Edukacyjne aspekty twórczości Tadeusza Staicha. W: K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa.
 • Langier, C. (2012). Rodzina jako środowisko wychowawcze wprowadzające dziecko w świat wartości. W: C. Langier (red.). Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Bielsko-Biała.
 • Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie moralne w szkole. Kraków.
 • Łobocki, M.( 2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
 • Mariański, J. (2006). Socjologia moralności. Lublin.
 • Marshall, G. (red.) (2006). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa.
 • Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2009). Rola internetu w powstawaniu modelu macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.). Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa.
 • Rola dziadków w życiu dziecka. Access: http://czaszdziecmi.pl/advices/wychowawczo/show.
 • Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków.
 • Szczepański, J. (1993). Środowisko wychowawcze. W: W. Pomykało (red.). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa.
 • Wiencelewska, K. (2016). Patchwork mocnymi nićmi szyty, czyli szczęśliwa przybrana rodzina. Access: http://dziecisawazne.pl/patchwork-mocnymi-nicmi-szyty-czyli--szczesliwa-przybrana-rodzina.
 • Więckiewicz, B. (2010). Zmiana wartości dziecka w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych. W: M. Ruszel (red.). Rodzina, wartość, przemiany. Stalowa Wola–Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e21b0cb-d904-4cfe-b147-2dfe3a506a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.