PL EN


2017 | 20 | 101-127
Article title

The Creative Role of the European Council in the Area of Managing Asylum Migration and Return of Third-Country Nationals to Their Country of Origin in the Times of the Migration Crisis. Research on the Content of the EC’s Conclusions 2011–2017

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyses the conclusions of the European Council in the years 2011–2017 from the perspective of the implementation of the so-called principle of migration security priority in the area of EU’s return and asylum policy. In accordance with the theses of the current article, there exists an overarching principle of migration security priority, which is applicable at the level of the shaping of EU’s migration policy, whereas the European Council has a real infl uence on the shape and directions of the development of EU’s migration policy. In actual fact, the European Council performs the function of the creator within the sphere of asylum and return policy – develops programme guidelines, provides solutions to problems and proposes possible changes in the instruments of the law. The article presents the results of an in-depth analysis of the conclusions of the European Council with regard to the management of migration processes in the era of the migration crisis, which escalated in April 2015.
Year
Volume
20
Pages
101-127
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk A., Ilik G., Greek–Turkish Relations, UE and Migration Problem, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 19/2016.
 • Alpes M.J., Tunaboylu S., van Liempt I., Human Rights Violations by Design: EU– Turkey Statement Prioritises Returns from Greece Over Access to Asylum, Migration Policy Centre Robert Schuman Centre for Advanced Studies, “Policy Brief Issue”, No. 29/2017.
 • Alpes M.J., Tunaboylu S., Ulusoy O., Hassan S., Post-deportation risks under the EU–Turkey Statement: What happens after readmission to Turkey?, Migration Policy Centre Robert Schuman Centre for Advanced Studies, “Policy Brief Issue”, No. 30/2017.
 • Błuś A., Beyond the wall of paper. Undocumented migrants, the border and human Rights, „European Journal of Migration and Law”, Vol. 15, No. 4/2013.
 • Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej (Immigrants and Refugees in the European Union. Humanisation of migration and asylum policy), Warszawa 2012.
 • Barsky R.F., Undocumented Immigrants in an Era of Arbitrary Law. The Flight and the Plight of People Deemed “Illegal”, London 2016.
 • De Bono D., Burning without fire’ in Sweden: The paradox of the state’s attempt to safeguard deportees’ psychosocial wellbeing in: Return Migration and Psychosocial Wellbeing: Discourses, Policy-Making and Outcomes for Migrants and their Families, Z. Vathi, R. King (eds.), London 2017.
 • Cernadas P.C., Language as a Migration Policy Tool. Critical remarks on the concept of “economic migrant” and how it leads to human rights violations, “Sur InternationalJournal on Human Rights”, Vol. 13, No. 23/2016.
 • Cesarz M., Porządek prawny Unii Europejskiej (Legal Order of the European Union) in: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie (Integration and Disintegration Processes in Europe), A. Pacześniak, M. Klimowicz (eds.), Wrocław 2014.
 • Dziewulska A., Ostrowska A.M., The Crooked Logic of Migration Policies and Their Malthusian Roots, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 19/2016.
 • Dokos T., Both a Transit and Host Country in: Escaping the Escape. Toward Solutions for the Humanitarian Migration Crisis, B. Stiftung (ed.), Gutersloh 2017.
 • Geddes A., Migration Research and European Integration: The Construction and Institutionalization of Problems of Europe in: International Migration Research, M. Bommes, E. Morawska (eds.), London and New York 2016.
 • Gemenne F., Migracje – szansa czy zagrożenie? (Migrations – Opportunity or Threat) in: Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie (Migrants, migrations. What is Worth Knowing so as to Make Up One’s Own Mind), H. Thiollet (ed.), Kraków 2017.
 • de Geus A., Preface in: Escaping the Escape. Toward Solutions for the Humanitarian Migration Crisis, B. Stiftung (ed.), Gutersloh 2017.
 • Grey C., Justice and Authority in Immigration Law, Oxford and Portland, Oregon 2017.
 • Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej (The Executive in the System of the European Union), Warszawa 2011.
 • Guild E., Does the EU Need a European Migration and Protection Agency?, “International Journal of Refugee Law”, Vol. 28, No. 4/2016.
 • Janik W.J., Jaremczuk E.J., Artykuł wprowadzający. Niekontrolowana migracja jako zagrożenie dla Europy – polski strach przed uchodźcami (Introductory Article. Uncontrolled Migration as a Threat to Europe – Polish Fear of Refugees) in: Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania (Migrations and the Refugee Crisis in Europe. Reality and Challenges), E.J. Jaremczuk (ed.), Poznań 2017.
 • Karyotis G., The Fallacy of Securitizing Migration: Elite Rationality and Unintended Consequences in: Security, Insecurity and Migration in Europe, G. Lazaridis (ed.), London 2016.
 • Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie (New Odyssey. A Story of Migration Crisis in Europe), Warszawa 2017.
 • Kosińska A., Polityka Unii Europejskiej wobec migracji nieregularnej z Afryki a postanowienia Kongresu wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami in: Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (eds.), Warszawa 2016.
 • Kostakopoulou D., The Area of Freedom, Security and Justice and the Political Morality of Migration and Integration in: A Right to Inclusion and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU’s Area of Freedom Security and Justice. Essays in European Law, H. Lindahl (ed.), Oxford 2009.
 • Łazowski A., Instytucjonalne aspekty funkcjonowania III fi lara Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy zmian (Institutional Aspects of the Functioning of the 3rd
 • Pillar of the European Union – the Current State and Perspectives for Change) in: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne (The European
 • Communities Law and Polish Law. Documents for the Criminal Proceedings), Vol. II, E. Zielińska (ed.), Warszawa 2005.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej (The Institutional and Legal System of the European Union), Toruń 2010.
 • Pacek M. , European Europe – The Migration Crisis of European Integration, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 19/2016.
 • Parol A., Agencje zdecentralizowane w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (Decentralised Agencies in the Area of Freedom, Security and Justice in the European Union), Lublin 2016, PhD dissertation –manuscript.
 • Przybylska-Maszner B. (ed.), The Arab Spring, Poznań 2011. Puetter U., The European Council and the Council. New Intergovernmentalism and Institutional Change, Oxford 2014.
 • Rewizorski M., Przybylska-Maszner B., System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne (The Institutional System of the European Union after the Lisbon Treaty. Political and Legal aspects), Warszawa 2012.
 • Scovazzi T., Human Rights and Immigration at Sea in: Human Rights and Immigration, R. Rubio-Marin (ed.), Oxford 2014.
 • Singleton A., Laczko F., Black J., Measuring unsafe migration: The challenge of collecting accurate data on migrant fatalities, “Migration Policy Practice”, Vol. VII, No. 2, April–September 2017.
 • Sozański J., Lizbońska reforma Rady Europejskiej i jej skutki dla Unii (The Lisbon Reform of the European Council and its Effects for the Union), “Ius Novum”, No. 4/2012.
 • Stępniewski T., Ukraine Crisis: Political Transformation vs. Security and Migration, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 19/2016.
 • Szczerba A., Rola i znaczenie Rady Europejskiej w procesie ratyfi kacji Traktatu z Lizbony (The Role and Signifi cance of the European Council in the Process of Ratifying
 • the Lisbon Treaty) in: Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy (International Relations in the Contemporary World. Regions and Problems), M. Grabowski (ed.), Kraków 2011.
 • Szczerba-Zawada A., Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej (The Functions of the European Council in the Sphere of EU Legislature), “Przegląd Sejmowy”, No. 1/2013.
 • Szczerba-Zawada A., Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (Systemic Position of the EC in the Institutional System of the EU), Warszawa 2013.
 • Togral B., Convergence of Securitization of Migration and ‘New Racism’ in Europe: Rise of Culturalism and Disappearance of Politics in: Security, Insecurity and Migration in Europe, G. Lazaridis (ed.), London 2016.
 • Tsoukala A., Turning Immigrants into Security Threats: A Multi-Faceted Process in: Security, Insecurity and Migration in Europe, G. Lazaridis (ed.), London 2016.
 • Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej (Internal Security of the European Union), Warszawa 2014.
 • Wciseł W., Fala emocji, Reakcje internautów na kryzys migracyjny w 2015 r. (The Wave of Emotions. Reactions of Internet Users to the Migration Crisis in 2015) in: W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej (In the Face of the Crisis. The Future of the EU Asylum and Migration Policy), A. Kosińska (ed.), Lublin 2017.
 • Wierzchowska A., Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska a model odpowiedzialności Unii Europejskiej (The Council of the European Union and the European
 • Council and a Model of Responsibility of the EU) in: Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja? (Responsibility in the EU. Reality or Illusion?), A. Sroka (ed.), Warszawa 2011.
 • Witkowska-Chrzczonowicz K., Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie Instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe (The Dynamics of the
 • Development of the EU’s Institutional System. The Legal-Systemic Study), Toruń 2014.
 • Wróbel I., Status obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej (Status of the Third- Country National in the European Union), Warszawa 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e267b16-b320-4f07-a7bb-210aff12a149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.