PL EN


2016 | 37 | 2 | 73-85
Article title

Zachowania patologiczne z perspektywy przeżyć i doświadczeń sprawcy

Authors
Content
Title variants
EN
Pathological Behaviors from the Perspective of the Offender’s Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The effects and social determinants of pathological behaviors seem to have been widely described and constitute the primary motivation for penal and social rehabilitation interventions aimed mainly at protecting the social interest and welfare from threatening individuals or groups. The question of harm and suffering experienced by the perpetrator (perpetrators) seems rather controversial. This paper is an attempt at analyzing selected aspects of social pathology from the perspective of an individual, who is its subject - the perpetrator but also, to some extent, the main victim of his/her own actions. These dimensions comprise a psychosociological, ethical and transcendental perspective of the discussed phenomenon, respectively corresponding to the role of mental and social mechanisms, values, and spirituality of the offender.
PL
Skutki i uwarunkowania społeczne zachowań dewiacyjnych wydają się dość szeroko opisane i są podstawową motywacją do interwencji karnych i resocjalizacyjnych, mających na celu głównie ochronę interesów i dóbr społecznych przed zagrażającą im jednostką lub grupą. Zagadnieniem kontrowersyjnym wydaje się kwestia cierpienia i szkód dotyczących samego sprawcy (sprawców) tych działań. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy wybranych aspektów patologii społecznej z perspektywy jednostki, która jest jej podmiotem, sprawcą lecz jednocześnie w pewnym stopniu główną ofiarą własnych zachowań. Omawiane wymiary to perspektywa psychospołeczna, etyczna i transcendentalna omawianego zjawiska, odpowiadająca odpowiednio roli mechanizmów psychologicznych i społecznych oraz przestrzeni wartości i duchowości sprawcy.
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
73-85
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Allport Gordon. 1988. Osobowość a religia. Warszawa: PAX.
 • Becker Howard. 1963. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Glencoe: The Free Press.
 • Bielicki Eugeniusz. 1995. Młodociani przestępcy: ich wartości i orientacja wartościująca. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 • Czapów Czesław. 1978. Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: PWN.
 • Czyżowska Dorota, Adam Niemczyński, Ewa Kmieć. 1993. „Formy rozumowania moralnego Polaków w świetle danych z badania metodą Lawrence'a Kohlberga”. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej 2 : 19-39.
 • Dąbrowski Kazimierz. 1979. Osobowość jej kształtowanie poprzez dezyntegracje pozytywną. Warszawa: PTHP.
 • Dobieszewski Adolf. 2014. „Przyczyny i przejawy patologii społecznej”. Polityka i społeczeństwo, 1/2014 : 153-166.
 • Doyle Derek. 1992. “Have we looked beyond the physical and psychosocial?”. Journal of Pain and Symptom Management 7(5) : 302-11.
 • Fromm Erich. 1968. Szkice z psychologii religii. Warszawa: PAX.
 • Gadacz Tadeusz. 2009. Historia filozofii XX wieku. Nurty. T. 1: Filozofia życia. Pragmatyzm. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Gibbs, J. C. (2003), Moral development and reality. Beyond the theory of Kohlberg and Hoffman. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Griffith John. 2013. Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Hołyst Brunon. 1999. Kryminologia. Warszawa: PWN.
 • Jarosz Maria. 1975. Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: WSiP.
 • Jaworowska Anetta. 2012. Leksykon resocjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jonata Pasquale. 1993. Psychoterapia a problemy życia religijnego. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Kitsue John. 1962. “Societal Reaction to Deviant Behavior: Problems of Theory and Method”. Social Problems 9 : 247–256.
 • Kojder Andrzej. 1980. „Co to jest teoria naznaczenia społecznego?”. Studia Socjologiczne 3 (78) : 45–65.
 • Kohlberg Lawrence. 1969. Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. W Handbook of socialization on theory and research, 347–380. New York: Rand McNally.
 • Kohlberg Lawrence. 1984. Essays on moral development: The psychology of moral development (vol. 2). San Francisco: Harper and Row.
 • Kwaśniewski Jerzy. 1991. Zakres pojęcia i problematyka patologii społecznej. W Patologia społeczna. Wybrane problemy, 18-28. Warszawa: WSPS.
 • Laskowska Katarzyna. 2009. „Rola prawa karnego w ograniczaniu patologii jako poważnego zagrożenia dla społeczeństwa XXI wieku”, Archiwum Kryminologii, TOM XXXI (2009) : 147–158.
 • Lemert Edwin. 1951. Social Pathology. A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior. New York: McGrew-Hill.
 • Liau Albert, Alvaro Barriga, John Gibbs. 1998. “Relations between self-serving cognitive distortions and overt vs. covert antisocial behavior in adolescents”. Aggressive Behavior 24 : 335–346.
 • Maslow Abraham. 1990. Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Michalczyk Tadeusz. 1995. Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Opole: Wydawnictwo UO.
 • Michałowska Elżbieta. 2010. Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec zjawiska patologii społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niewiadomska Iwona. 2007. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Obuchowski Kazimierz. 2000. Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Oleś Piotr. 1998. Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Palmer Emma. 2003. “An overview of the relationship between moral reasoning and offending”. Australian Psychologist 38 : 165–174.
 • Palmer Emma, Clive Hollin. 2000. “The interrelations of socio-moral reasoning, perceptions of own parenting and attributions of intent with self reported delinquency”. Legal and Criminological Psychology 5 : 201–218.
 • Podgórecki Adam. 1969. Patologia życia społecznego. Warszawa: PWN.
 • Pospiszyl Iwona. 2010. Patologie społeczne. Warszawa: PWN.
 • Pytka Lesław. 1986. „Zakres pojęcia patologii społecznej”. Oświata i Wychowanie 40.
 • Ross Robert, Elizabeth Fabiano. 1985. Time to think: A cognitive model of delinquency prevention and offender rehabilitation. Johnson City: Institute of Social Sciences and Arts.
 • Siemaszko Andrzej. 1993. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Sperling Abraham. 1995. Psychologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Szacki Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Tannenbaum Frank. 1938. Crime and Community. New York: Ginn.
 • Tokarski Stanisław. 2011. Obraz Boga a dojrzałość osobowościowa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Woronowicz Bogdan. 2009. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina.
 • Wódz Jacek. 1883. Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne. Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Zarzycka Beata, Magdalena Dawidowicz, Ewa Koziatek. 2007. Typy samoświadomości a preferencja wartości. W Studia z psychologii w KUL, 25–38. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e2fca1d-a743-4add-8c0a-42378840cd74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.