PL EN


2017 | 11 | 135-154
Article title

Relacje autorów z wydawcami w drugiej połowie XIX w. na przykładzie korespondencji z firmą wydawniczą Gebethner & Wolff

Content
Title variants
EN
Relations between Authors and Publishers in the Second Half of the 19th Century: Correspondences with the Gebethner & Wolff Publishing Company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Gebethner & Wolff company established in November 1857 was one of the biggest bookstores and publishing houses in Poland at the turn of 20th century. The company rendered its services to the most prominent writers of its times, among others: Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa and Władysław Reymont. The article aimed at presenting the history of the company from the perspective of its complex relationships with the authors. The issues of author’s creative autonomy, the publisher’s commercial approach to literature and professional fees were discussed. The presented research was based on the analysis of the correspondence between the authors and Gebethner & Wolff publishing house and it covered the period up till 1905.
Contributors
 • Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , kseroka@uw.edu.pl
 • University of Wrocław, Wrocław, Poland
 • Katedra Informatologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , t.swieckowska@uw.edu.pl
 • University of Wrocław, Wrocław, Poland
References
 • Arct S., Pawłowska E., Wydawcy warszawscy w latach 1878-1914, [w:] Z dziejów książki w Warszawie. Praca zbiorowa, pod red. S. Tazbira, Warszawa 1961, s. 320-385.
 • Bąbiak G.P., Sobie, ojczyźnie, potomności... Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010.
 • Bońkowski W., Edycje dzieł Fryderyka Chopina w warszawskiej oficynie Gebethnera i Wolffa. Studium przypadku, „Muzyka” 2007, R. 52, nr 3, s. 75-100.
 • Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław [i in.] 1976. Gebethner J., Młodość wydawcy, wyd. 2, Wrocław 1989.
 • Jedlicki J., Błędne koło 1832-1864, Warszawa 2008. Jellenta C., Spowiedź zbira, Kraków 1895.
 • Klukowski B., Firma Gebethner i Wolff – fenomen swoich czasów, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 9, s. 26-28.
 • Klukowski B., Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce. Publikacja przygotowana z okazji stulecia powstania Związku Księgarzy Polskich, Warszawa 2008.
 • Kłossowski A., Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.
 • Kmiecik Z., „Tygodnik Ilustrowany” w latach 1886-1904, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1982, t. 21, nr 3-4, s. 25-42.
 • Kocójowa M., Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej (kształtowanie nowego modelu w latach 1867-1882), Kraków 1990.
 • Konarska K., Gebethner [1. Gustaw Adolf, 2. Jan Robert], [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod. red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, s. 249-251.
 • Korespondencja. Józef Ignacy Kraszewski – Teofil Lenartowicz, do druku przygot. i koment. opatrzył W. Danek, Wrocław 1963.
 • Kostecki J., Czytelnictwo czasopism w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w., [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 2, red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1983, s. 275-352.
 • Kraszewski J.I., Listy do rodziny 1863-1886. Cz. 2: Na emigracji, red. S. Burkot, Wrocław 1993.
 • Kulczycka-Saloni J., Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892, Warszawa 1970.
 • Listy Leopolda Staffa do drukarni W. L. Anczyca i spółki, oprac. I. Maciejewska, „Pamiętnik Literacki” 1974, t. 65, z. 1, s. 203-211.
 • Lorentowicz J., Spojrzenie wstecz, Warszawa 1935. Majewski J.S., Warszawa nieodbudowana, Warszawa 1998.
 • Miscellanea literackie 1864-1910, pod red. S. Pigonia, Wrocław 1957. Mlekicka M., Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987.
 • Muszkowski J., Z dziejów firmy Gebethner i Wolff: 1857-1937, Warszawa 1938. Okopień J., Gebethner i Wolff, międzywojenni wydawcy, „Wydawca” 1995, nr 3, s. 30-33.
 • Orzeszkowa E., Do Leopolda Meyéta, do druku przygot. i koment. opatrzył, E. Jankowski, Wrocław 1955.
 • Listy Zebrane, t. 2. Orzeszkowa E., Do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygot. i koment. opatrzył E. Jankowski, Wrocław 1954.
 • Listy Zebrane, t. 1. Prus B., Listy, oprac., koment. i posłowiem opatrzyła K. Tokarzówna, Warszawa 1959.
 • Reymont W., Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. B. Utkowska, Kraków 2009.
 • Szczęśniak K., Współpraca graficzna Jana Bukowskiego z Wydawnictwem Gebethnera i Wolffa, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2011, R. 56, s. 443-458.
 • Tumiłowicz B., Niezapomniani Gebethner i Wolff, „Przegląd” 2008, nr 8, s. 46-48.
 • Władysław St. Reymont pod znakiem «panteizmu druku». Fragmenty korespondencji z firmą Gebethner i Wolff (1894-1926), oprac. i przypisami opatrzyła B. Koc, Warszawa 2000.
 • Wojsz I., Gebethner i Wolff – największa polska firma księgarsko-wydawnicza drugiej połowy XIX i pierwszej XX w., [w:] Warszawscy wydawcy, [red. J. Myszkowska], Warszawa 2003. Sesje Varsavianistyczne, zeszyt 10, s. 7-19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e4091d8-686b-48a4-93ed-b7c361c8e326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.