PL EN


2018 | 109 | 3 | 145-164
Article title

Nieznane fakty z biografii Jana Parandowskiego

Authors
Title variants
EN
Unknown Facts from Jan Parandowski’s Biography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących biografii Jana Parandowskiego, przeprowadzonych w ukraińskich i polskich archiwach. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania ściśle związane z nadal nie rozpoznanym życiorysem autora "Mitologii", szczególnie na te łączące się z lwowskim okresem jego życia. Analizie poddano szereg dokumentów instytucji kościelnych i państwowych, starano się także weryfikować wspomnienia pisarza, sięgając po relacje innych świadków. Zdeponowane w ukraińskich archiwach dokumenty pozwoliły wyjaśnić wiele kwestii, nawet te, które sam Parandowski starał się przemilczeć, a indagowany przez wcześniejszych badaczy, skutecznie mylił tropy. Ustalono mianowicie, kim byli jego rodzice, przede wszystkim ojciec, prozaik bowiem nigdy o nim nie wspominał, mimo że obaj mieszkali pod wspólnym dachem przez 25 lat. Kwerenda archiwalna połączona z eksploracją źródeł pisanych umożliwiła nie tylko rozwikłanie wątków relacji rodzinnych, ale także zinterpretowanie ich w kontekście społecznym. Starano się również dowieść, że doświadczenie wieloetniczności i wielokulturowości przedwojennego Lwowa w połączeniu z nastawioną na humanistyczne wychowanie szkołą galicyjską miało wpływ na rozwój zainteresowań przyszłego literata. Dzięki temu mało dotąd znany fragment biografii Parandowskiego staje się dostępny dla współczesnego czytelnika.
EN
The aim of the article is a presentation of effects of research in Jan Parandowski’s biography carried out in Ukrainian and Polish archives. It is an attempt at answering the questions strictly connected with Parandowski’s still unexamined life history, especially those linked to the Lvov period of his life. The analysis scrutinizes a number of church and state documents; the writer’s memories are also verified while reaching for other witnesses’ relations. The papers preserved in Ukrainian archives allowed to explain a number of issues including such ones about which Parandowski himself remained silent or, when questioned for them, he effectively misguided the former scholars. The paper establishes, who the writer’s parents were, especially his father about whom Parandowski never mentioned though they lived under one roof for 25 years. The archive search query connected with exploration of written sources not only helped to figure out the threads of family relations, but also to interpret them in the social context. In this mode the paper also proves that the experience of the prewar Lvov multiethnicity and multiculturality coupled with the humanistic education of the Galician school exerted influence on the future writer’s development of interest. Owing to it, Parandowski’s biography’s hardly known fragment becomes accessible for the contemporary reader.
Year
Volume
109
Issue
3
Pages
145-164
Physical description
Dates
printed
2018-09-28
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e431120-435a-4564-bd05-865c28f13e40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.