PL EN


2013 | 3 (24) | 149-163
Article title

Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich

Content
Title variants
Synthetic index of financial management assessment of rural communities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Public sector has been appointed to carry out tasks of general interest. These tasks are usually non-profit, which causes that they are financed from public funds. In such circumstances, the important point is that the choice of tasks for execution was made rationally and after carrying out a multifaceted analysis. Measurement issues of efficiency gain particular importance in the management of both municipal finance, as well as the whole of the public sector in connection with the implementation of the new public management concept. The evaluation of the financial management is difficult. It requires taking into account many different variables. The selected set of characteristics that describe the financial economy, should, as far as possible, in a full and comprehensive way study the phenomenon. The purpose of the study is to examine whether the assessment of the effectiveness of the financial activities of local government can be used as a synthetic indicator, whose structure depends on the adopted methodological assumptions. The selection of the final variables to the structure of the synthetic indicator includes variables describing the financial economy. The final set of diagnostic variables was created taking into account the established substantive, formal and statistical criteria. The characteristics of spatial units is based on the arithmetic mean, standard deviation, coefficient of variation, the asymmetry factor and the correlation coefficient. Taking into account formal conditions, complete and available measurable variables were selected Linear ordering methods allow to determine the hierarchy of objects or arranging them from the object being the highest in this hierarchy to the object being the lowest. Linear ordering enables multi-dimensional analysis of the phenomenon. Synthetic indicator gauge takes values in the range [0; 1], the higher the value of this index the better situations of the object. Rural communes of Świętokrzyskie Voivodeship are the subject of the research. Synthetic indicator structure consisted of the following variables: value of own income, value of the revenue from tax return, value of the revenue from CIT, value of tax revenues, value of funds obtained from external sources, value of current expenditure, value of property, value of expenditure on welfare spending and value of expenditure on public administration. Communities of Świętokrzyskie Voivodeship continued to show a large variety in terms of the level of financial health. On the one hand, it was possible to distinguish a group of communities with high level of financial health, on the other hand, the communities with a very low rate.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bury P., Dziekański P., Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego, [w:] P. Dziekański (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2012.
 • Dziekański P., Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak (red.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, Zeszyty Naukowe nr 38, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 99, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w ocenie działania polityki lokalnej i regionalnej, [w:] P. Dziekański, Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki (Regional development policy in terms of European integration. Economics, integration - an outline of the issues), Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2013.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w ocenie środowiska naturalnego gmin miejskich i wiejsko-miejskich województwa świętokrzyskiego (w druku).
 • Filipiak B., Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?; www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Filipiak.pdf, dostęp 7.02.2013.
 • Jajuga K. (red.), Ekonometria – metody i analiza problemów ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Jędrzejczyk Z. i in., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2002.
 • John P., Local governance in Western Europe, SAGE Publication, London 2001.
 • Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, WSE w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 4, 2006.
 • Kronberger-Sokołowska E., Absorpcja środków Unii Europejskiej a racjonalizacja wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, UMCS, Lublin 2005.
 • Krysicki W. i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 2. Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 2006.
 • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
 • Owsiak S., Programowanie budżetowe warunkiem racjonalizacji wydatków publicznych, NIK, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 1.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 • Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
 • Tarczyński W., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, „Przegląd Statystyczny” 1994, nr 3.
 • Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e4705b1-2690-4817-b2d9-b21a30c2a1cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.