PL EN


Journal
2017 | 21 | 2(47) | 79-101
Article title

Znaczenie przepowiadania słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych

Content
Title variants
EN
The Importance of Preaching the Word of God in the Liturgy for the Building of the Faith of Catechized People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wyjaśnia znaczenie terminów: przepowiadanie słowa Bożego, homilia i katecheza. Omawia znaczenie homilii jako przepowiadania słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych. Ponadto wykazuje kompatybilność homilii i katechezy oraz ich wspólny cel, jakim jest ożywianie i pogłębianie wiary katechizowanych. Przepowiadanie liturgiczne jest przedstawione jako stały pokarm dla uczestników katechezy i wszystkich wierzących.
EN
The article explains the meaning of these terms: preaching the word of God, homily and catechesis. It discusses the importance of the homily as the preaching of the word of God in the liturgy for the building of faith of catechized people. In addition, it demonstrates the compatibility of homilies and catechesis and their common goal of nourishing and deepening the faith of catechized people. The article concludes with the liturgical proclamation of the word of God presented as constant food for all the faithful participating in the liturgy.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
79-101
Physical description
Contributors
References
 • Arystoteles, Historia Animalium, w: Aristotelis Opera, Berolini 1831, v. 3, s. 250–314.
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22.02.2007).
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010).
 • Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei (11.10.2011).
 • Św. Bernard z Clairvaux, Homilia super missus est, 4, 11: w: S. Bernardi, Abbatis primi Clarae­‑Vallensis. Opera omnia, acc. J. P. Migne, Paris 1859, 86 B (Patrologiae Latinae, 183).
 • Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005.
 • Bunge G., Ewagriusz z Pontu – Mistrz życia duchowego, modlitwa ducha, acedia, ojcostwo duchowe, przekł. J. Bednarek, Kraków 2006.
 • Cantalamessa R., Nasze życie poddane Chrystusowi, tłum. M. Paździor, Kraków 1995.
 • Cantalamessa R., Życie w Chrystusie, przekł. M. Przeczewski, Kraków 2006.
 • Carroll T. K., Preaching the Word. Message of the Fathers of the Church, t. 11, Wilmington, DE 1984.
 • Dodd Ch., The Apostolic Preaching and its Developments: Three Lectures With an Appendix on Eschatology and History, London 1956.
 • Drączkowski F., Modlitwa – „nieustanne przebywanie z Bogiem” w świetle przekazów patrystycznych, w: Homo Orans, red. J. Misiurek i in., Lublin 2000, s. 69–85.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013).
 • Fuller R. H., What is Liturgical Preaching?, London 1960.
 • Góźdź K., Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 2 (33), s. 43–52.
 • Grasso D., Evangelizzazione, Catechesi, Omelia, „Gregorianum” 42 (1961), s. 242–267.
 • Grasso D., La predicazione alla communità cristiana, Roma 1969, s. 10.
 • Św. Grzegorz z Nyssy, Homilia do Księgi Eklezjastesa (Homilia 6), II czytanie, Liturgia godzin, t. 3, wtorek 7 tygodnia okresu zwykłego, s. 193–195.
 • Guardini R., Objawienie. Natura i formy objawienia, tłum. A. Paygert, Warszawa 1957, s. 155.
 • Hajduk R., Ewangelia na forum świata, od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (16.10.1979).
 • Jan Paweł II, Katecheza środowa (12.12.1984), w: Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Citta del Vaticano 1987.
 • Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum (11.10.1992).
 • Jungmann J. A., Die frohe Botschaft und unsere Glaubensveründigun, Regensburg 1936.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Tarnów 1999.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań 2015.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994.
 • Lewandowski T., Etos kaznodziei, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 214–229.
 • Lubac H. de, Słowo Boga w historii człowieka. Objawienie Boże, tłum. B. Czarnomska, Kraków 1997.
 • Misiaszek K., Status metodologiczny teologii katechetycznej (katechetyki), w: Metodologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Kraków 2011, s. 85–94.
 • Napiórkowski A., Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków 2008.
 • Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1. Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999.
 • Panuś T., Współczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 109–197.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8.12.1975).
 • Platon, Symposium 203 a, w: Platonis Opera. Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instruxit Joannes Burnet, t. 2, Oxonii–Londinii 1901.
 • Ratzinger J., Kościół pielgrzymująca wspólnota wiary, przeł. W. Szymona, Kraków 2005.
 • Sartore D., The Homily, w: Handbook For Liturgical Studies, v. III. The Eucharist, ed. A. J. Chupungco, Collegeville, MN 1997, s. 189–208.
 • Sesboüé B., Theobald Ch.,. Słowo zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 2003 (Historia Dogmatów, 4).
 • Sławiński H., Chrześcijaństwo jako religia żywego Słowa Bożego, w: O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2014, s. 349–355.
 • Sławiński H., Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej, „Studia Włocławskie” 5 (2002), s. 294–310.
 • Sławiński H., Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży, „Pro Musica Sacra” 13 (2015), s. 53–69.
 • Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.
 • Sławiński H., Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka „Lumen fidei”, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 2 (33), s. 97–112.
 • Sławiński H., Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne, „Polonia Sacra” 70 (2010) nr 26, s. 39–52.
 • Sławiński H., Rola homilii w liturgii Kościoła, „Studia Włocławskie” 4 (2001), s. 289–303.
 • Sławiński H., Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2012) nr 1, s. 37–62.
 • Słownik grecko­‑polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 3, Warszawa 1962.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja Dignitatis humanae (7.12.1965).
 • Sobór Watykański II, Dekret Presbyterorum ordinis (7.12.1965).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes (7.12.1965).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium (4.12.1963).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum (18.11.1965).
 • Szram M., Modlitwa. Okres patrystyczny, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2008, t. 12, red. A. Bednarek i in., kol. 1529–1532.
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum mysterium.
 • Thiele M., Durchgänge. Bausteine religiöser Rhetorik, Norderstedt 1997.
 • Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II­‑II, 2, 9.
 • Wallace J. A., Preaching to the Hungers of the Heart. The Homily on the Feasts and ­within the Rites, Collegeville, MN 2002.
 • Wasilewski E., Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 12, s. 131–148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e4e1d58-f1f4-4856-a8aa-cce9ac21b8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.