PL EN


2016 | 1 | 85-98
Article title

Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii

Content
Title variants
EN
Exclusive rights to the area within the performed works under geological geothermal energy
RU
Права на пространство при осуществлении геологических работ в области геотермии
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the text is the issue of geothermal energy, considered in the context of the rights to a plot of land and the interior of the Earth when conducting geological works under the relevant legislation in this matter, which have been analyzed taking into account the specifics of specified types of renewable energy sources.
RU
Предметом статьи является вопрос геотермии, обсуждаемый в контексте прав на земельный участок и недры во время осуществления геологических работ в соответствии с действующими в этой области нормами, анализируемыми с учётом специфики указанного вида обновляемых источников энергии.
Year
Issue
1
Pages
85-98
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Agopszowicz A.: Opinia o projekcie założeń do ustawy − prawo geologiczne. „Problemy Prawne Górnictwa” 1990, T. 12.
 • Bednarek M.: Mienie. Kraków 1997.
 • Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Warszawa 2014.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo rzeczowe. Warszawa 2012.
 • Kalus S.: Prawne aspekty określania pionowych granic nieruchomości. Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem. W: XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Katowice 2011.
 • Katner W.J.: Przedmioty stosunku cywilnoprawnego. W: System prawa prywatnego. Prawo cywilne — część ogólna. Red. M. Safjan. T. 1. Warszawa 2012.
 • Lipiński A.: Użytkowanie górnicze. Kraków 1996.
 • Mikosz R.: Geologia i górnictwo a planowanie przestrzenne. W: G. Dobrowolski , G. Radecki: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Katowice 2014.
 • Mikosz R.: Prawa do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami. W: System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. T. 3. Warszawa 2013.
 • Mikosz R.: Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni „pod” powierzchnią gruntu. W: XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Katowice 2011.
 • Radecki G.: Odpowiednie stosowanie przepisów o dzierżawie do użytkowania górniczego. W: G. Dobrowolski , G. Radecki: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Katowice 2014.
 • Radwański Z.: Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa powinna określać treść prawa własności. W: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego. Warszawa 2005.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Wrocław 2013.
 • Skrzydło W.: Cele publiczne w gospodarce nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 3.
 • Szuma K.: Własność górnicza, użytkowanie górnicze i inne uprawnienia górnicze według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 2.
 • Tytko R.: Odnawialne źródła energii. Warszawa 2009.
 • Witczak H., Kawałko A.: Prawo rzeczowe. Warszawa 2012.
 • Wójcik S.: Problem uprawnień do złóż kopalin (w związku z reformą prawa górniczego). „Państwo i Prawo” 1992, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e5003a7-6581-4535-af65-9e8b64281f4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.