PL EN


2017 | 20 | 2 | 85-101
Article title

Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy

Content
Title variants
EN
Passion as an Essential Aspect of Work Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca w życiu człowieka pełni rolę osobistą i społeczną. Refleksja nad zrozumieniem jej istotnego znaczenia jest konieczna do tego, by właściwie włączyć pracę do życia. Właściwe włączenie polega na tym, że stanowi ona z życiem harmonijną całość i jest źródłem poczucia sensu i radości. W artykule wskazano różne sposoby doświadczania pracy: jako źródła środków materialnych, obowiązku społecznego, kształtowania tożsamości, przestrzeni samorealizacji, pozycji społecznej oraz nawiązywania kontaktów z innymi osobami. Zwrócono uwagę na związek jakości wykonywania pracy z tym jej wymiarem, który nazwano pasją. Wyjaśniono czym jest pasja oraz czym charakteryzuje się osoba wykonująca pracę z pasją. Pokazano znaczenie pasji na przykładzie badań amerykańskiego psychologa Mihály’a Csíkszentmihályiego. Autor przez ponad 25 lat prowadził badania, w których starał się wyjaśnić dlaczego jedne osoby doświadczają maksymalnego przeżywania wykonywanej czynności, a inne nie, chociaż wykonują tę samą czynność. Na ich podstawie opracował teorię przepływu (flow theory). Konsekwencją braku pasji jest przeciętność osiąganych rezultatów pracy. Negatywne konsekwencje pojawiają się również wtedy, gdy człowiek traktuje pasję instrumentalnie, czyli jako środek do osiągnięcia innych sukcesów. W artykule scharakteryzowano przykłady takiego nastawienia współczesnego człowieka do pasji. Prawdziwa pasja trwa dopóki jest przestrzenią wolności osoby i nie wynika z żadnej konieczności. Pedagogiczna interpretacja powinna więc być skoncentrowana na tworzeniu warunków sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu pasji, a nie wskazywaniu do czego może się ona przydać.
EN
Working plays a relevant role in both personal and social life. Reflections on understanding its importance are necessary for accurately harnessing it for life, ensuring that it is in harmony with our whole life and serves s a source of sense of meaning and joy. The article indicates the different ways of experiencing work: as a source of material resources, social obligation, shaping identity, self-realization, determining social status and to establish contacts with other people. Attention has been drawn to the connection between the quality of work with the dimension which is called passion. Passion is defined together with what makes a person perform their work with passion. The importance of passion has been shown on the example of the research of American psychologist Mihály Csíkszentmihályi. For more than 25 years the author led a study through which he tried to explain why some people feel the maximum while others do not, although both execute the same operation. From its results, he developed flow theory. The consequence of the lack of passion is the mediocrity of work results. Negative consequences also arise when a person treats passion instrumentally, that is, as a means to gain more success. The article describes examples of such an attitude towards passion. True passion continues until it remains a genuine space for personal freedom and it is not the result of any necessity. Therefore, the pedagogical interpretation should be focused on creating the conditions conducive to the formation and development of passion, not indicating what might it be useful for.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
85-101
Physical description
Contributors
References
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
 • Csíkszentmihályi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. M. Wajda-Kacmajor, „Moderator”, Taszów 2005.
 • Del Mazza V., Bajki i mądrość życiowa, tłum. L.T. Karłowicz, Verbinum, Warszawa 1999.
 • Dudzikowa M., Nowak M., Wprowadzenie, w: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. M. Dudzikowa, M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 7–12.
 • Dziewiecki M., Przedmowa, w: A. Grün, Życie i praca – duchowe wyzwanie, tłum. B.M. Kamińska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s. 5–9.
 • Furmanek W., Rozumienie wartości pracy a orientacje życiowe człowieka, „Pedagogika Pracy” 2004, nr 45, s. 59–67.
 • Jazukiewicz I., Pedeutologiczna teoria cnoty, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
 • Krajewski M., Pasja i formy jej degeneracji, w: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. M. Dudzikowa, M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 37–51.
 • Krąpiec M., Ludzki wymiar pracy, „Człowiek w Kulturze” 2005, nr 17, s. 7–18.
 • Pieńkos J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 • Popek S.L., O istocie i mechanizmach pasji, w: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. M. Dudzikowa, M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 15–35.
 • Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979.
 • Walkiewicz J., Pełna moc możliwości, Helion, Gliwice 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e556193-eaab-4d91-ad30-1cd44ba9ca4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.