PL EN


2018 | 56 | 214-223
Article title

Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zobowiązań finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
Reporting obligations of Poland’s local government units regarding financial liabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego uwarunkowane jest ścisłymi regulacjami i zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. System rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego obejmuje różne rodzaje obowiązkowych sprawozdań odnoszących się do sytuacji majątkowej, finansowej czy przebiegu działalności jednostek gospodarujących. Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek okresowego sprawozdania w zakresie ogółu operacji finansowych. W szczególności obowiązek ten koncentruje się na wykazywaniu wysokości należności i zobowiązań. Celem artykułu jest ocena struktury zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach okresowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tak postawionym celem, rozważaniu poddane zostały zagadnienia istoty i zakresu sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz możliwości oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przedkładanych sprawozdań. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę aktów prawnych, analizę porównawczo-opisową i syntezę. Wyniki przeprowadzonych badań dają podstawę do stwierdzenia, że na podstawie sprawozdań w zakresie operacji fiansowych jednostek samorządu terytorialnego można ocenić wysokość i strukturę zaciąganych zobowiaząń, które angażują środki publiczne. Sprawozdania te stanowią podstawę do badań analitycznych sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wyszczególniając odpowiednie pozycje sprawozdawcze.
EN
Incurring liabilities by local government units is subject to strict regulations and principles defined in Poland’s public finance and accounting laws. The accounting system of local government units includes various types of required reports referring to assets, finances and activities of management units. Reporting as such is a source of information according to defined principles reflecting specific expectations of those receiving said reports. The provisions of the public finance law obligate local government units to periodically summarize their general financial operations. A specific responsibility focuses on listing claims and liabilities. The objective of the article is an assessment of the financial liabilities’ structure of Poland’s local government units based on data included in the periodic reports of said units. The thesis suggests that the assessment will vary, to a greater degree, due to the types of liabilities undertaken by the mandates local government units. Because of how the objective is stated, considerations of essential issues and report limitations are examined in the area of local financial operations on the basis of submitted reports. The article applies the following research methods: literature examination, analysis of laws, and comparative-descriptive-synthesis analysis. Results of this study provide a basis to conclude that on the basis of the statements on the financial operation of local government units can be assessed incurring obligations, which involve public funds. These reports form the basis for analytical studies of the financial status of local government units, specifying the relevant statements items.
Year
Volume
56
Pages
214-223
Physical description
Contributors
References
 • Denek E., Gońda E., 2013, Instrumenty zaciągania samorządowego długu publicznego w świetle procedur instytucji finansowych [w:] Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, red. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., 2013, Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumnety i skutki ich zastosowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” nr 47/3.
 • Hellich E., 2011, Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 459).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2010 r., nr 43, poz. 247).
 • Rówińska M., 2017, Zobowiązania finansowe [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J.Pfaff, PWN, Warszawa.
 • Świderek I., 2016, Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK Gdańsk.
 • Sprawozdania budżetowe, Ministerstwo Finansów, Fiannse publiczne, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (stan na dzień 27.04.2018 r.).
 • Tartanus-Oryszczak M., 2014, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych – znaczenie dla dalszego rozwoju i propozycja korekty, „Finanse Komunalne”, nr 1–2
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, wyd. IV, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wojtczak-Samoraj D., 2013, Samodzielność pożyczkowa jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” nr 4.
 • Zysnarska A., 2016, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e5d7743-ae15-4db4-9400-fba0a397f614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.