PL EN


2015 | 2 | 236-248
Article title

Przyszłość sektora rolno – spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego

Content
Title variants
EN
The future of the agri - food sektor in relation to the current status
RU
Будущее аграрно-продовольственного сектора в польше по отношению к существующему состоянию
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania stanu obecnego oraz prognoz na przyszłość dotyczących sektora rolno – spożywczego w Polsce. Dokonano oceny zagadnień takich jak stan polskiego rolnictwa, jego szanse rozwojowe, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, czy wizja rozwoju sektora w przyszłych latach. W opracowaniu podjęto próbę określenia istoty sektora rolno – spożywczego oraz jego znaczenia w całej gospodarce narodowej. W pracy przedstawiono analizę SWOT polskiego rolnictwa, oraz wnioski i opinie sformułowane na jej podstawie. Stwierdzono m.in. że stan rolnictwa poprawia się, jednak należy wyeliminować szereg problemów, z którymi się ono boryka, a także korzystać z licznych szans rozwoju, którymi są w szczególności środki finansowe w Unii Europejskiej. Dokonano także gruntownej analizy przedsiębiorstw działających w branży spożywczej, ich czynników konkurencyjnych a także obszarów wymagających poprawy. Określono także przyszłe kierunki rozwoju sektora rolno – spożywczego w ujęciu perspektywicznym. Prognozy są korzystne i zawierają głównie nowe, światowe kierunki eksportu polskiej żywności, a co za tym idzie zaistnienia na nowych rynkach.
EN
This study attempts to characterize the current situation and future prospects regarding the agricultural and food sector in Poland. Issues such as the state of Polish agriculture, its development opportunities, the food industry, or the vision of development of the sector in future years have been assessed. The study attempts to define the essence of agricultural and food sector and its importance in the national economy. The paper presents a SWOT analysis of Polish agriculture, as well as conclusions and opinions expressed on its basis. It was found that the state of agriculture is improving, but we must eliminate a number of problems that it faces, as well as enjoy numerous opportunities for development, which are in particular financial resources in the European Union. There has also been a thorough analysis of the companies operating in the food industry, its competitive factors as well as areas for improvement. Future directions of agriculture development have also been defined from a perspective point of view. The forecasts are favourable and include mainly new, global directions for Polish food export, and thus the occurrence of new markets.
RU
В этой разработке была проведена попытка характеризации существующего состояния, а также прогнозирования развития аграрно-продовольственного сектора в Польше. Предпринята оценка таких вопросов как состояние польского сельского хозяйства, возможности его развития, предприятия продовольственной промышленности, а также планы развития сектора в будущем. В разработке автор попытался дать определение сущности аграрно-продовольственного сектора, а также его значения во всём народном хозяйстве. В статье представлен анализ SWOT польского сельского хозяйства, а также заключения и суждения, формулированные на его основании. Было замечено, между прочим, что состояние сельского хозяйства поправляется, однако необходимо исключить ряд проблем, с которыми себя оно встречается, а также воспользоваться многочисленными возможностями развития, одними из которых, в особенности, являются финансовые средства Европейского Союза. Проделан был также фундаментальный анализ предприятий, действующих в продовольственной отрасли, их конкурентных факторов, а также секторов требующих улучшения. Определены были также будущие направления развития аграрно-продовольственного сектора в перспективном изложении. Представленные прогнозы являются очень положительными и содержат, в основном, новые, мировые направления экспорта польской пищевых продуктов, что ведет за собой выход на новые рынки сбыта.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Czyżewski B., 2012, Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Departament Informacji Gospodarczej, 2013, Sektor spożywczy w Polsce, Profil sektorowy, Warszawa.
 • Drożdż J., Mroczek M., Tereszczuk M., Urban R., 2014, Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, Mroczek R.,(red.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf, (dostęp: 13.04.2015).
 • Firlej K., 2011, Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87, Warszawa.
 • Firlej K., 2011, Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf, (dostęp: 12.04.2015).
 • Firlej K., 2011, Wizja rozwoju rolnictwa Polski południowo-wschodniej w okresie do 2050 roku, [w:] Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 30, Warszawa.
 • Firlej K., 2011, Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy, [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 25, Warszawa.
 • Firlej K., Żmija D., 2014, Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.,2013, Relacje między kapitałem obrotowym a rentownościąw przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, http://jcea.agr.hr/articles/774651_Relacje_mi_dzy_kapita_em_obrotowym_a_rentowno_ci_w_przedsi_biorstwach_przemys_u_spo_ywczego_w_Polsce_pl.pdf, (dostęp: 1.04.2015).
 • GUS 2014, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014, Warszawa.
 • GUS 2014, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa.
 • Jaworska M., 2013, Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012, [w:] Dziennik Agrobiznesu i Rozwoju Wsi, nr 4 (30), http://www.jard.edu.pl/pub/5_4_2013_pl.pdf, (dostęp: 31.03.2015).
 • Norvaišienė R., Stankevičienė J., 2012, The relationship of corporate governance decision on capital structure and company’s performance: Evidence from Lithuanian food and beverages industry companies, [w:] Economics and management: nr 17 (2), http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/viewFile/2170/1679, (dostęp: 30.04.2015).
 • Szczecińska B., 2014, Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,[w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 308(74), http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/566.pdf, (dostęp: 31.03.2015).
 • Tracy M., 1997, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Wyd. OLYMPUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e5e8cef-081b-4706-be32-ce28d96fd207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.