Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 53-53

Article title

Urządzenia i notacje matematyczne dla osób niewidomych – geneza i rozwój

Authors

Content

Title variants

EN
Mathematical devices and notations for the blind – the genesis and development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono genezę i rozwój notacji oraz urządzeń do nauki matematyki dla osób niewidomych, począwszy od prostych urządzeń wspomagających proces kształcenia w dziedzinie matematyki, na notacjach matematycznych skończywszy. Wielkie zasługi w tej kwestii należy przypisać samym niewidomym, a szczególnie Nicholasowi Saundersonowi, Louisowi Antoine’owi, Lwowi Pontryaginowi, Leonardowi Eulerowi i innym, ale nie mniej ważnym osobom w historii niepełnosprawności. W proces ten włączały się również osoby widzące, jak: William Taylor, Victor Narcisse Ballu, William Preston Holly oraz Henry Martin Taylor. Dzięki tym osobom, a szczególnie wynalazkom, urządzeniom i notacjom, które stworzyli, osoby z niepełnosprawnością wzroku zyskały nową szansę na studia oraz karierę naukową w dziedzinie matematyki. Problemy „techniczne”, takie jak niemożność czytania tekstów, słuchania czy wypowiadania się, da się przezwyciężyć dzięki pomocy innych osób i aparatury, trudniej jednak pojąć, że można uprawiać naukę bez wykorzystywania wszystkich zmysłów. Wzrok, słuch i pozostałe zmysły wydają się niezbędne do pełnego postrzegania świata, opisywania i tłumaczenia rzeczywistości, czyli tego, czym zajmują się naukowcy. Tymczasem wcale tak nie jest, bo w większości dziedzin nauki najważniejsze jest to, co dzieje się w umyśle. Brak któregoś ze zmysłów może wręcz ułatwić pracę mózgowi. Niewidomi na przykład mają nie tylko bardziej wyczulony słuch i dotyk, ale często również sprawniejszą wyobraźnię matematyczną. Dzięki niej potrafią rozwiązywać problemy, z którymi widzący zmagają się bez większych sukcesów.
EN
This paper presents the origins and development of mathematical notation and devices for the blind. Starting from simple devices to support the process of education in the field of mathematics until mathematical notations. The great merit of this issue should be assigned to the blind, and especially Nicholas Saunderson, Louis Antoine, Lew Pontryagin, Leonard Euler and others also important people in the history of disability. Also the sighted people were involved in that process – William Taylor, Victor Narcisse Ballu, William Preston Holly and Henry Martin Taylor. Thanks to those people, especially their inventions, devices and notations that they created, people with visual disabilities have gained a new opportunity to study and research careers in mathematics. Technical problems, such as the inability to read text, to listen and to speak, can be overcome with the help of other people and equipment. However it is more difficult to understand that they can do science without using all the senses. Sight, hearing, and the rest of the senses seem to be necessary for the full perception of the world, annotation and translation of reality, that is what the scientists are involved in. However, it is not, because in most areas of science, „what is happening in ones head” is more important. Lack of any of the senses may even facilitate the work of the brain. Blind people, for example, are not only more sensitive as far as hearing and touch are concerned, but they are also more efficient in mathematical imagination. Thanks to such ability they can solve the problems that sighted people cannot with much success.

Year

Issue

Pages

53-53

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

author
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3e5f48e7-31af-464b-86af-055a1debc849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.