PL EN


2014 | 40 | 78-85
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

Content
Title variants
Public-private Partnership and the Local Self-Government Units Efficiency in the Time of Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono temat partnerstwa publiczno-prywatnego i jego znaczenie w realizacji zadań publicznych. Współpraca dwóch sektorów w dobie narastających deficytów budżetowych będących wynikiem ostatniego kryzysu finansowego, wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Autorka przedstawiła genezę, istotę oraz cechy partnerstwa, dzięki którym możliwe jest osiągnię-cie obustronnych korzyści. To kompleksowość i długoterminowość umowy wyróżniają partnerstwo spośród pozostałych form realizacji przedsięwzięć publicznych, stanowiąc wyraz nowego zarzą-dzania publicznego, które podkreśla znaczenie efektywności w gospodarowaniu zasobami pu-blicznymi, w tym finansowymi. W celu pełnego ukazania problemu w dwóch pierwszych rozdzia-łach wykorzystano dorobek naukowy dotyczący zagadnień związanych z partnerstwem i znacze-niem efektywności przy podejmowaniu decyzji przez jednostki sektora publicznego, by w kolej-nym rozdziale przytoczyć dane z Raportu Centrum PPP i Instytutu PPP przedstawiające rozwój rynku partnerstwa w latach 2009–2013. Partnerstwo może stać się efektywnym narzędziem reali-zacji zadań publicznych i przynieść wymierne korzyści dla partnera publicznego wynikające z do-świadczeń sektora prywatnego w projektowaniu, budowaniu, dostarczaniu usług oraz zarządzaniu, zabezpieczając jednocześnie interes społeczny i interes partnerów prywatnych, pod warunkiem, że władze centralne stworzą prawno-instytucjonalne warunki dla jego rozwoju.
EN
The article describes a problem of public-private partnership and its role in public tasks’ real-ization. The cooperation between private and public sector seems to be optimal solution, especially in the time of crisis. Author shows the genesis, essence and features of PPP, what makes mutual benefits. Complexity and long-term contracts mark PPP out another forms of public tasks realization. PPP is a method which underlines efficiency in public sources management, specially finance sources. To present the problem in two chapters literature about PPP and efficiency was used, that accompanies by making decisions in local self-government units. The third part of the article excerpts data from Raport Centrum PPP (report) and Institute PPP showing the development of Polish PPP in 2009–2013. Partnership may bring rational profits for public sector, which result from private partner experience in designing, building, operating and management, protected social and private matter, on condition that central government creates adequate condition for its development.
Year
Issue
40
Pages
78-85
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów i Gospodarki Światowej Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jahowicza@interia.pl
References
 • Bailey S.J., 1999, Local Government Economics, MacMillan Press Itd, London.
 • Burzyński J., 2009, Partnerstwo publiczno-prywatne, „Finanse Publiczne” nr 3.
 • Cenkier A., 2011, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dziarski G., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne, Arka, Warszawa.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Herbst I., 2013, Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Próba oceny rozwoju pol-skiego rynku PPP, Europejski Doradca Samorządowy, Warszawa.
 • Kachniarz M., 2008, Mierzenie efektywności samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie” nr 3.
 • Korbus B., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne, UKIE, Warszawa.
 • Leoński Z., 1995, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Tery-torialny” nr 4.
 • Moszoro M. (red.), 2000, Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług publicz-nych. Przegląd doświadczeń polskich, Municipium, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jedno-stce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publicznego – prywatnego w Polsce, IPPP, Warszawa.
 • Sawes E.S., 1992, Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Szara K., 2012, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy jednostki samo-rządu terytorialnego z sektorem prywatnym [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Katowice.
 • Zysnarski J., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośro-dek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Yescombe E.R., 2008, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e660e6c-d224-48c6-a007-156ccfd59fa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.