PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Wpływ reform wspólnej polityki rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych

Content
Title variants
EN
Impact of common agricultural policy reform on the income situation of starch potato producers in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Mechanisms of the Common Agricultural Policy have an impact on the income situation of the population running farms. This policy is subject to constant change, which directly affect the agricultural sector, including the profitable situations potato starch manufactures. This paper presents the results of 10 farms where starch potatoes produced. Results concerned two years, potato campaign 2011/2012 and 2012/2013. In the first year of the study payment was related to production while in the second year of the study there was no payment, which resulted in the collapse of the profitability of starch potato production. In 2012 there were adverse effects, which had a significant impact on the decline in the profitability of starch potato production.
PL
Mechanizmy działające w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mają wpływ na sytuację dochodową ludności prowadzącej gospodarstwa rolne. Polityka ta ciągle podlega zmianom, które w sposób bezpośredni wpływają na sektor rolny, w tym na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. Celem pracy jest ukazanie wpływu reform WPR na sektor skrobi ziemniaczanej na przykładzie badań, które dotyczyły 10 gospodarstw rolnych. Badania mają również wymiar makroekonomiczny, uzyskane informacje dotyczą znaczenia tzw: „płatności związanej” dla gospodarstw rolnych z Polsce. W 2012 roku nastąpiły niekorzystne zmiany WPR, które w sposób znaczący wpłynęły na spadek opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, aginter@vp.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Biernat Jarka A., 2012. Polityka Rolna UE w nowej perspektywie finansowej. Próba oceny zmian pierwszego filaru WPR w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 11-15.
 • Chmurzyńska K., 2012. Doświadczenia wynikające z poprzednio wdrażanych programów dla nowego okresu programowania. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 27-32.
 • Ginter A., Kałuża H., Grużewska A., 2012. Oddziaływanie unijnego wsparcia na sytuację dochodową producentów trzody chlewnej na wybranym przykładzie. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 38-42.
 • Ginter A., Niewęgłowski M., 2009. Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych. J. Agribus. Rural Dev. 2(12), 45-53.
 • Ginter A., Soczewka I., Niewęgłowski M., 2004. Implikacje przystąpienia do UE dla polskich producentów ziemniaków skrobiowych. Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej UE. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.
 • Łastawski K., 2008. Historia integracji europejskiej. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia. 2006. Dz.U. UE z dnia 21.12.2006 (L 365/52).
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. 2009. Dz.U. UE z dnia 31.01.2009 (L 30/16).
 • Rynek ziemniaka: stan i perspektywy, nr 38. 2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego w latach 2004-2012. 2005-2013. Agencja Ryku Rolnego, Warszawa.
 • Stańko S., 2009. Wspólna Polityka Rolna, jej reformy i perspektywy rozwoju podstawowych rynków rolnych w Polsce. WPR Unii Europejskiej – uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. 1957. Cz. 2. Tytuł 2. Rolnictwo. Rzym, 25 marca 1957.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego (ARR) i o organizacji niektórych rynków rolnych. 2007. Dz. U. Nr 231, poz. 1702, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2007. Dz.U. Nr 35, poz. 217.
 • www.mrirw.gov.pl [dostęp: 13.12.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e664896-013f-426e-b68e-019ee9cb0066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.