PL EN


2018 | 8 | 141 - 166
Article title

Kapitał ludzki jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Human capital as a factor of local economic development – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy kapitału ludzkiego jako czynnika lokalnego rozwoju gospodarczego, definiowanego jako proces zmian ilościowych, czyli wzrostu gospodarczego, a także przemian jakościowych, dotyczących przekształceń struktur społecznogospodarczych, przyjmując, że miarą skuteczności tych działań jest wzrost poziomu życia mieszkańców. Celem badania było sprawdzenie, na ile zmiany w kapitale ludzkim wybranej jednostki samorządu terytorialnego, miały wpływ na dynamikę jej rozwoju gospodarczego. Przedmiotem badania objęto relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym gminy miejskiej Ustka, a więc jednostki terytorialnej o ponadlokalnym charakterze, będącym pochodną jej nadmorskiego położenia i wynikającymi stąd: wielowiekowymi tradycjami gospodarki morskiej (rybołówstwo i przetwórstwo ryb, przemysł stoczniowy), warunkami klimatycznymi o leczniczych właściwościach oraz atrakcyjnymi możliwościami dla rekreacji (plażowanie, kąpiele morskie, turystyka morska i lądowa). Okres badawczy, obejmujący lata 1995-2015, wynika głównie z możliwości dysponowania odpowiednim materiałem statystycznym. Jako materiał porównawczy, wspomagający analizę wykorzystano także wybrane wskaźniki rynku pracy dwóch nadmorskich gmin miejskich zlokalizowanych na Pomorzu Środkowym, tj. Darłowa i Łeby.
EN
The article attempts to examine human capital as determinant of local economic development, which is defined as a process of quantitative changes, that is the economic growth, as well as qualitative changes regarding transformation of socio-economic structures. It has been assumed that the measure of efficiency of these processes is the enhancement of standard of living of inhabitants. The objective of the study was to assess the impact of changes in human capital of a selected Local Government Unit on the dynamics of its economic development. The study comprised the relationship between human capital and economic development of Ustka municipality. Ustka is a territorial unit of a supralocal character resulting from its coastal location and subsequent multi-century traditions of maritime economy (fishery, fish processing, shipbuilding industry), recuperative qualities of climatic conditions and attractive recreational properties (sunbathing, sea bathing, land and sea tourism). Span of the study, encompassing a period between 1995 and 2015, results from the possibility of using relevant statistical material. Selected job market indicators in two coastal municipalities located in mid-Pomerania, i.e. Darłowo and Łeba, have been used as comparative material, auxiliary for the purpose of the examination.
Year
Issue
8
Pages
141 - 166
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Adamowicz M. (2003), Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, w: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, tom I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 20-21.
 • Arak P., Ivanov A., Peleah M., Płoszaj A., Rakocy K., Rok J., Wyszkowski K. (2012), Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012: Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 • Balcerowicz L. (1998), Wolność i rozwój, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Bank Danych Lokalnych, dostępny na: https://bdl.stat.gov.pl/BDL (data dostępu: 20.11.2017).
 • Baza Internetowa Regon, dostępny na: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/ index.aspx (data dostępu: 15.01.2018).
 • Bąkiewicz A., Czaplicka K. (2011), Warunki rozwoju gospodarczego w: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd miasta Ustka, dostępny na: http://bip.um.ustka.pl/ (data dostępu: 10.02.2018).
 • Czajkowski Z. (2012), Kapitał ludzki – pojęcie i miary, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa
 • Czaplicka K. (2011), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Dańska-Borsiak D., Laskowska I. (2016), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6 (661), GUS, PTS, Warszawa, s. 33.
 • Ederer P., Schuller P., Wilms S. (2007), The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe, “Lisbon Council Policy Brief”, vol. 2, no. 3, pp. 8-17.
 • Głuszyński J., Kowalewska A., Skrzyńska J., Szut J. (2013), Sektor usług nierynkowych i rynkowych w województwie podkarpackim, Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Rzeszów
 • GUS (2015), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2010-2013, „Studia i Analizy Statystyczne”, Warszawa.
 • GUS (2014), Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r., US Gdańsk.
 • Janc K. (2009), Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Knapińska M. (2009), Kapitał ludzki jako element otoczenia przedsiębiorstwa, „Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe”, nr 1 (3), s. 62.
 • Knapińska M., Woźniak K. (2016), Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju społecznogospodarczym wybranych krajów z różnych regionów świata, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 44/1, s. 138-139.
 • Kośny M., Peternek P. (2011), Wielkość próby a istotność wnioskowania statystycznego, „Didactics of Mathematics”, no. 8 (12), s. 74.
 • Kożuch B. (1998), Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, „Przedsiębiorczość i Konkurencyjność”, zeszyt 12, s. 9.
 • Krugman P., Wells R. (2012), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moroń D. (2012), Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Murkowski R. (2017), Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich, „Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze”, nr 6, s. 112-123.
 • Olechnicka A. (2000), Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (4)/2000, s. 38, dostępny na: www.studreg.uw.edu.pl/pdf/SRIL04/ Art03.pdf (data dostępu: 10.12.2016).
 • Płoszaj A. (2007), Cztery kapitały w strategiach lokalnych w: G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 289.
 • Polska w liczbach, dostępny na: http://www.polskawliczbach.pl/Ustka (data dostępu: 20.11.2017).
 • Pomorze Zachodnie, eRegion, dostępny na: http://eregion.wzp.pl/wskaznik/produktkrajowy-brutto-na-1-mieszkanca (data dostępu: 12.02. 2018).
 • Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK, Toruń.
 • Pruszyński J., Putz J. (2016), Efekt drugiego przejścia demograficznego na strukturę społeczeństwa w Polsce i związane z tym wyzwania, „Gerontologia Polska”, nr 24, s. 129-130, dostępny na: www. gerontologia.org.pl (data dostępu: 22.03.2018).
 • Roszkowska S., Rogut A. (2007), Rozkład Płac i Kapitału Ludzkiego w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12, s. 80.
 • Schuler T. (2001), The Complementary Roles of Human and Social Capital, dostępny na: www.oecd.org/innovation/research/1825424.pdf (data dostępu: 06.02.2018).
 • Solska J. (2014), Gminne kwiatki, „Polityka”, nr 47 (2985), s. 42-44.
 • Strahl D. (2004), Regiony polskie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe, nr 1023, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, s. 344.
 • Strategia Rozwoju miasta Ustka do roku 2020 (2009), Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka, Ustka
 • Szmytkowska M., Masik G., Czepczyński M. (2010), Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w regionie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Ustka jako uzdrowisko: historia i współczesność.... Dostępny na: http://www.uzdrowisko-ustka.com.pl/uzdr_historia.php (data dostępu: 15.02.2018).
 • Zieliński M., Gaura E. (2014), Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 69, nr 1906, s. 9-18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e68ad0a-ba4e-4ef3-9385-58e88798ed9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.