PL EN


Journal
2015 | 10 | 219-231
Article title

Preventive Archaeology in Latvia: example investigations in the historical town centres on Kuldīga and Ventspils

Content
Title variants
PL
Archeologia ratownicza na Łotwie na przykładzie badań w centrach dwóch miast historycznych Kuldygi i Windawy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article deals with preventive archaeology issues in the Republic of Latvia. Legislative bacground provides presence of archaeologists in construction projects. During last decade in the Latvia the largest share of carried out archaeological fieldwork are archaeological supervisions. Despite of small scale rescue excavations and archaeological supervisions significant archaeological data has been collected on further investigations on historical development of ancient towns. As examples are presented the most interesting discoveries in the two towns located in the Western part of the Latvia – Kuldīga and Ventspils. Archaeological investigations of the town streets in Kuldīga, carried out by M. Lūsēns, supplemented the reconstruction and localization of old Kuldīga, mostly based on information found in written sources. Small-scale preventive archaeological projects that have taken place in the seaside town Ventspils has resulted in a study of A.Vijups on the impact of dune erosion processes on historical development of town.
Publisher

Journal
Year
Volume
10
Pages
219-231
Physical description
Contributors
author
References
 • APL 2006. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauka darbiem 2004.un 2005.gadā. Sastādījusi S.Zirne. Arheologu pētījumi Latvijā 2004.un 2005.gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 128-133.
 • APL 2008. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauka darbiem 2006. un 2007.gadā (sagatavots pēc VKPAI Arheoloģijas centra sniegtajiem datiem). Arheologu pētījumi Latvijā 2006.un 2007.gadā. Rīga: Zinātne, 206-211.
 • APL 2010. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauku darbiem 2008.un 2009.gadā. Sastādījusi S.Zirne. Arheologu pētījumi Latvijā 2008 2009. Rīga: Nordik, 234-241.
 • APL 2012. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauku darbiem 2010.un 2011.gadā. Sastādījusi S.Zirne. Arheologu pētījumi Latvijā 2010.- 2011.gadā. Rīga: Nordik, 206-213.
 • Asaris J. 1987. Pārskats par Ventspils senpilsētas kultūras slāņa aizsardzības zonas noteikšanas darbiem. Unpublished manuscript in State Inspection for Heritage Protection Republic of Latvia, The Centre of Documentation , Nr. 31.304/8038-24, Rīga.
 • Asaris J., Lūsēns M. 2013. Kuldīga zem Kuldīgas/Kuldiga beneath Kuldiga. In: Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība/Kuldiga. Architecture and urbanism). Kuldīga: Kuldīgas novada pašvaldība, 133-171.
 • Henning E. 1809. Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland (Kurländische Sammlungen. Ersten Band, I.Theil). Mitau: J.F.Steffenhagen und Sohn.
 • Jakovļeva M. 2009. Mīti un realitāte: ieskats Kurzemes hercogistes flotes un kuģu būves vēsturē. In: Vijups A. (ed.) Ventspils Muzeja Raksti 6/Acta Historica Vindaviensis 6, 79-93, 275-276.
 • Kvaskova V. (red.) 2003.Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18.gadsimta protokoli/ Protokolle des Windauer Rates und der Kauftmannsgilde im 18. Jahrhunder (= Vēstures Avoti 2/Hisorische Quellen 2). Rīga: Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcija.
 • Law 1992. Law on Protection of Cultural Monuments/ http:// likumi.lv/doc.php?id=72551. (wiev dated 17.08.2015)
 • Law 2003. Law On Preservation and Protection of the Historic Centre of Riga/ http://likumi.lv/doc.php?id=76001. (wiev dated 17.08.2015)
 • Lūsēns M. 2010. Arheoloģiskie pētījumi Kalna ielā Kuldīgā, Arheologu pētījumi Latvijā 2008.-2009. gadā. Rīga: Nordik, 147-152.
 • Lūsēns M. 2012. Arheoloģiskie izrakumi un uzraudzības darbi Kuldīgā 2010. un 2011.gadā, Arheologu pētījumi Latvijā 2010.-2011. gadā. Rīga: Nordik,131-136.
 • Regulations 2003. Regulations regarding the Registration, Protection, Utilisation and Restoration of Cultural Monuments and the Granting of the Status of an Environment-Degrading Object/ http://likumi.lv/doc.php?id=78458
 • Ritums R., CiglisJ. 2001. Pārskats par arheoloģiskajiem aizsardzības izrakumiem Ventspilī, Ostas ielā 23. 2000.gada 7.augusts - 20.oktobris. Unpublished manuscript in Ventspils Museum Scientific Archive, nr. VVM ZA 1329. Rīga.
 • Štrumfa I. 1999. Ventspils senākais plānojums. Ventspils Akcenti (newspaper). 04.07.
 • Štrumfa I. 2008. Mēģinājums ieskatīties Ventspils senākā plānojuma izzināšanas avotos. In: Cimmermanis S. (ed.) Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste. Letonikas otrais kongress. Rīga: Apgāds “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 259-274.
 • Vijups A. 2007. Pārskats par arheoloģiskajiem uzraudzības darbiem Ventspilī, Annas ielā 1 2007.gada 5.septembrī. Unpublished manuscript in Ventspils Museum Scientific Archive, nr. VVM ZA 1720.
 • Vijups A. 2010. Arheoloģiskā uzraudzība 2009.gadā Ventspilī, Maiznieku ielā 11, Arheologu pētījumi Latvijā 2008.-2009. gadā. Rīga: Nordik, 189-192.
 • Vijups A. 2010b. Arheoloģiskā uzraudzība 2009.gadā Ventspils Tirgus laukumā 2009.gada vasarā, Arheologu pētījumi Latvijā 2008.-2009.gadā. Rīga: Nordik,186-189.
 • Vijups A. 2012. Pilsēta zem smiltīm: arheoloģiskās liecības par Ventspils pilsētas senākās daļas aizputināšanu ar smiltīm 17.gadsimtā.In: Vēsture. Sabiedrība, pārvalde un saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem (= Latvijas Universitātes Raksti/Acta Universitatis Latviensis 764.sējums). Rīga: Latvijas Universitāte, 52-62.
 • Vijups A. 2012b. Ventspils pilsētas senākās daļas aizputināšana ar smiltīm 17.gs.: arheoloģisko pētījumu rezultāti. In: Vijups A. (ed.) Ventspils Muzeja Raksti VII/Acta Historica Vindaviensis VII. Ventspils: Ventspils muzejs, 79-93.
 • Vijups A. 2014. Arheoloģiskie glābšanas izrakumi Ventspilī 2013.gadā, Arheologu pētījumi Latvijā 2012.-2013.gadā. Rīga: Nordik, 235-240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e73f881-1d1b-4d86-887b-8af449da8d66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.