Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 123-139

Article title

Inteligencja emocjonalna, orientacja pozytywna i autentyczne przywództwo wśród polskich menedżerów. Doniesienie z badań

Content

Title variants

EN
Emotional Intelligence, Positive Orientation, and Authentic Leadership among Polish Managers: A Research Report

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Motywacją do przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby opisać wybrane pozytywne zasoby i autentyczne przywództwo wśród polskich liderów, był ich brak w obszarze inteligencji emocjonalnej, orientacji pozytywnej i autentycznego przywództwa wśród menedżerów. W przedstawianych analizach inteligencja emocjonalna i orientacja pozytywna rozumiane są jako pozytywne zasoby osobiste lidera, z których pierwsza dotyczy umiejętności rozpoznawania, kontrolowania i wykorzystywania informacji emocjonalnych w myśleniu i działaniu, a druga – obejmuje sądy o sobie, swoim życiu i przyszłości. Badanie, poza pierwszym opisem grupy menedżerów, zostało zaprojektowane, by sprawdzić przypuszczalny związek wskazanych zasobów osobistych z przywództwem autentycznym – procesem, który odwołuje się do pozytywnych zasobów lidera i jednocześnie – do wysoko rozwiniętego kontekstu organizacyjnego. Autentyczny przywódca poprzez wpływanie na samoświadomość i pozytywne zachowania stymuluje rozwój zarówno swój, jak i swoich współpracowników. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że zarówno inteligencja emocjonalna, jak i orientacja pozytywna jest związana ze wszystkimi wymiarami autentycznego przywództwa (samoświadomością, transparentnością, otwartością na informacje i etycznością/moralnością). Oznacza to, że zasoby osobiste przywódcy mają związek z jego autentycznymi postawami i zachowaniami.
EN
The impulse behind this research, making possible a description of selected positive resources and authentic leadership among Polish leaders, was its deficiency in the area of emotional intelligence, positive orientation, and authentic leadership among managers. The presented analyses understand emotional intelligence and positive orientation as being among the personal assets of a leader. The former applies to skills in identifying, controlling, and utilizing emotional information in thinking and acting. The latter encompasses judgments about oneself, one’s life, and the future. Apart from being the first such description of a group of managers, the research was designed so as to investigate the presumed link between the indicated personal resources and authentic leadership, a process making reference to a leader’s positive assets and simultaneously to the highly developed organizational context. By influencing self–awareness and positive behavior, authentic leadership stimulates development in oneself and one’s colleagues. The received results bear witness to the fact that both emotional intelligence and a positive orientation are connected to all the dimensions of authentic leadership—self–awareness, transparency, openness to information, and ethics and morality. This means that a leader’s personal resources are linked with authentic stances and behavior.

Year

Pages

123-139

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Katowice, Polska
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Katowice, Polska

References

 • Alessandri G., Borgogni L., Schaufeli W. B., Caprara G. V., Consiglio C. (2015), From Positive Orientation to Job performance: The Role of Work Engagement and Self-efficacy Beliefs, Journal of Happiness Studies, nr 16.
 • Alessandri G., Caprara G. V., Tisak J. (2012), The Unique Contribution of Positive Orientation to Optimal Functioning, Further Explorations, European Psychologist, vol. 17, nr 1.
 • Alessandri G., Vecchione M., Tisak J., Deiana G., Caria S., Caprara G. V. (2012), The utility of positive orientation in predicting job performance and organizational citizenship behaviors, Applied Psychology: An International Review, vol. 61, nr 4.
 • Azouzi A. M., Jarboui A. (2014), CEO Emotional Intelligence and Firms’ Financial Policies. Bayesian Network Method, Contemporary Economics, vol. 8, nr 1.
 • Avolio B. J., Gardner W. L. (2005), Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership, The Leadership Quarterly, nr 16.
 • Avolio B. J., Gardner W. L., Walumbwa F. O., Luthans F., May D. R. (2004), Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors, The Leadership Quarterly, nr 15.
 • Bajcar B., Babiak J. (2016), Kompetencje emocjonalne i społeczne polskich menedżerów. Inteligencja emocjonalna jako predyktor stylów kierowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 97.
 • Banks G. C., McCauley K. D., Gardner W. L., Guler C. E. (2016), A meta-analytic review of authentic and transformational leadership: A test for redundancy, The Leadership Quarterly, vol. 69, nr 9.
 • Bar-On R. (1997), The Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): technical manual, Toronto, Multi-Health Systems.
 • Bar-On R. (2006), The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI), Psicothema, nr 18.
 • Brackett M. A., Rivers S. E., Shiffman S., Lerner N., Salovey P. (2006), Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 91, nr 4.
 • Caprara G. V. (2009), Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning, The Bulletin of the European Health Psychologist, vol. 11, nr 3.
 • Caprara G. V., Alessandri G., Barbaranelli C. (2010), Optimal functioning: The contribution of self efficacy beliefs to positive orientation, Psychoteraphy and Psychosomatics, nr 79.
 • Caprara G. V., Alessandri G., Eisenberg N., Kupfer A., Yamaguchi S., Fukusawa A., Steca P., Caprara M. G., Abela J. R. (2012), The positivity Scale, Psychological Assessment, vol. 24, nr 3.
 • Caprara G. V., Steca P. (2005). Affective and social self-regulatory efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness, European Psychologist, vol. 10, nr 4.
 • Caprara G. V., Steca P., Alessandri G., Abela J. R., McWhinni C. D. (2010), Positive orientation: Exploration on what is common to life satisfaction, self-esteem, and optimism, Epidemiology and Psychiatric Sciences, vol. 19, nr 1.
 • Cieciuch J., Zaleski Z. (2011), Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza, Czasopismo Psychologiczne, vol. 17, nr 2.
 • Ciuk S. (2016), Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, w Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA.
 • Cohen J. (1988), Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, NJ, Lawrence Earlbaum Associates.
 • Černe M., Jaklič M., Škerlavaj M. (2013), Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective, Leadership, vol. 9, nr 1.
 • Daus C. S., Ashkanasy N. M. (2005), The case for the ability-based model of emotional intelligence in organizational behavior, Journal of Organizational Behavior, nr 26.
 • Demerouti E., Bakker A. B. (2011), The Job Demands–Resources model: Challenges for future research, SA Journal of Industrial Psychology, vol. 37, nr 2.
 • Dijk C. F., van, Freedman J. (2007), Differentiating emotional intelligence in leadership, Journal of Leadership Studies, vol. 1, nr 2.
 • Dinh J., Lord R., Garnder W., Meuser J., Liden R. C., Hu J. (2014), Leadership theory and research in the new millennium: current theoretical trends and changing perspectives, Leadership Quarterly, vol. 25, nr 1.
 • Dulewicz V., Higgs M., Slaski M. (2003), Measuring emotional intelligence: content, construct and criterion-related validity, Journal of Managerial Psychology, vol. 18, nr 5.
 • Emmerling R. J., Goleman D. (2003), Emotional Intelligence: Issues and Common Misunderstandings, Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, dostęp 23 czerwca 2017, .
 • Furmańczyk J. (2011), Autentyczne przywództwo w dobie kryzysu, Master of Business Administration, nr 3.
 • Gardner H. (1993), Multiple Intelliegences: The Theory in Practice, New York, Basic Books.
 • Gardner W. L., Avolio B. J., Luthans F., May D. R., Walumbwa F. O. (2005), „Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development, Leadership Quarterly, nr16.
 • Goleman D. (1995), Emotional intelligence, New York, Bantam Books.
 • Goleman D. (2004). What makes a leader? Harvard Business Review, vol. 82, nr 1.
 • Harter J. K., Schmidt F. L., Keyes C. L. M. (2003), Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies, w Keyes C. L. M., Haidt J. (red.), Flourishing: Positive psychology and the life well-lived, Washington, American Psychological Association.
 • Hassan A., Ahmed F. (2011), Authentic Leadership, Trust and Work Engagement, World Academy of Science, Engineering & Technology, nr 80.
 • Hess J. D., Bacigalupo A. C. (2013), Applying Emotional Intelligence Skills to Leadership and Decision Making in Non-Profit Organizations, American Scientist, vol. 3, nr 4.
 • Ilies R., Morgeson F. P., Nahrgang J. D. (2005), Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader–follower outcomes, The Leadership Quarterly, nr 16.
 • Jaworowska A., Matczak A. (2001), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, Warszawa: PTP.
 • Kark R., Shamir B. (2002), The dual effect of transformational leadership: Priming relational and collective selves and further effects on followers, w Avolio B. J., Yammarino F. J. (red.), Transformational and charismatic leadership: The road ahead, Amsterdam, JAI Press.
 • Kernis M. H. (2003), Toward a conceptualization of optimal self-esteem, Psychological Inquiry, nr 14.
 • Kerr R., Garvin J., Heaton N., Boyle E. (2006), Emotional intelligence and leadership effectiveness, Leadership & Organization Development Journal, nr 27.
 • Kornacki S., Caruso D. (2007), A theory-based, practical approach to emotional intelligence training: Ten ways to increase emotional intelligence w Cairrochi J., Mayer J. (red.), Applying Emotional Intelligence, New York, Psychology Press.
 • Kotzé M., Nel P. (2015), The influence of trait emotional intelligence on authentic leadership, SA Journal of Human Resource Management, vol. 13, nr 1.
 • Kiyani K., Saher N., Saleem S., Iqbal M. (2013), Emotional intelligence (EI) and employee outcomes: The mediating effect of authentic leadership style, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol. 5, nr 1.
 • approach, w Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E. (red.), Positive organizational scholarship, San Francisco, Berrett-Koehler.
 • Łaguna M., Oleś P., Filipiuk D. (2011), Orientacja pozytywna i jej pomiar: polska adaptacja skali orientacji pozytywnej, Studia Psychologiczne, nr 49.
 • May D. R., Gilson R. L., Harter L. (2004), The psychological conditions of meaningfulness, safety, and availability and the engagement of the human spirit at work, Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 77.
 • Mayer P., Salovey D. J. (1997). What is emotional intelligence? w Salovey P., Sluyter D. J. (red.), Emotional Development and Emotional intelligence: Educational Implications, New York, Harper Collins.
 • Mayer J., Salovey P., Caruso D. (2000), Models of emotional intelligence, w Sternberg R. (red.), Handbook of intelligence, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2007), Psychologia poznawcza, Warszawa, PWN.
 • Offerman L. R., Bailey J. R., Vasilopoulos N. L., Seal C., Sass M. (2004), The relative contribution of emotional competence and cognitive ability to individual and team performance, Human Performance, vol. 17, nr 2.
 • Opolska A. (2014), Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów, Determinanty stylu kierowania, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
 • Thorndike E. L. (1920), A constant error in psychological ratings, Journal of Applied Psychology, nr 4.
 • Rego A., Sousa F., Marques C., Cunha M. P. (2012), Authentic leadership promoting employees' psychological capital and creativity, Journal of Business Research, vol. 65, nr 3.
 • Rosete D., Ciarrochi J. (2005), Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness, Leadership & Organisational Development Journal, vol. 26, nr 5.
 • Ryan R. M., Deci E. L. (2003), On assimilating identities to the self: A self-determination theory perspective on internalization and integrity within cultures, w Leary M. R., Tangney J. P. (red.), Handbook of self and identity, New York, The Guilford Press.
 • Salovey P., Mayer J. D. (1990), Emotional intelligence, Imagination, Cognition and Personality, nr 9.
 • Schutte N. S., Malouff J. M., Hall L. E., Haggerty D. J., Coope J. T., Golden C. J. (1998), Development and validation of a measure of emotional intelligence, Personality and Individual Differences, nr 25.
 • Sobol-Kwapińska M. (2014), Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, Studia Psychologiczne, vol. 52, nr 1.
 • Valsania S. E., Moriano J. A., León Molero L. F., Topa Cantisano G. (2012), Authentic leadership and its effect on employees’ organizational citizenship behaviours, Psicothema, vol. 24, nr 4.
 • Walumbwa F. O., Avolio B. J., Gardner W. L., Wernsing T. S., Peterson S. J. (2008), Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure, Journal of Management, vol. 34, nr 1.
 • Wong C. A., Laschinger H. K. S. (2013), Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediating role of empowerment, Journal of Advanced Nursing, vol. 69, nr 4.
 • Yukl G. (2010), Leadership in organizations (wyd. 7), Upper Saddle River, Prentice Hall.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3e79d6c7-bf00-4102-8121-fb01365ce364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.