PL EN


2017 | 2 | 141-160
Article title

Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie w literaturze przedmiotu turystyka sentymentalna jest formą turystyki kulturowej, która może mieć kilka celów: zwiedzanie obiektów związanych z poszukiwaniem świadomości narodowej (ważne miejsca historyczne lub znane miejscowości z dawnych czasów), wędrówkę śladami utrwalonymi w literaturze pięknej, powrót do miejsc związanych z przeszłością swoją lub przodków (np. miejsca, gdzie zostało spędzone dzieciństwo lub młodość własna lub przodków). Ponadto może posiadać cechy turystyki genealogicznej (odwiedzanie archiwów oraz innych tego typu instytucji), wiązać się z poszukiwaniem obiektów sakralnych i cmentarzy. W niniejszym artykule przedstawiono potencjał turystyczny Kresów Wschodnich na przykładzie obwodu Tarnopolskiego, który należał do II Rzeczpospolitej. Analizowany obwód posiada bogate polskie dziedzictwo kulturowe: obiekty obronne i rezydencje, kościoły oraz cmentarze o wysokiej wartości historycznej i artystycznej. Ponadto w obwodzie znajdował się kurort Zaleszczyki, bardzo znany w okresie międzywojennym. Celem opracowania jest przedstawienie problemów wykorzystania walorów turystycznych. Przeanalizowane są programy rozwoju turystyki oraz wykorzystano metodę obserwacji własnej. Zaproponowane są rozwiązania, które mogą być szansą dla rozwoju polskiej turystyki sentymentalnej na terenach Kresów Wschodnich.
Year
Issue
2
Pages
141-160
Physical description
Dates
published
2017-04-15
Contributors
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
References
 • Altkorn J., 1995, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Balińska A., Sieczko A., Zawadka J., 2013, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Cynarski W. J., Cynarska, E., 2009,Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy wschodnie, Ido–Ruch dla Kultury, 9, s. 201-209
 • Hauser Z., 2006a, Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej, Tom 2, Księgarnia Akademicka, Kraków
 • Hauser Z., 2006b, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu, Burchard Edition, Warszawa
 • Hermann M., 2012, Współczesne związki z dawnymi Kresami, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa, PWE
 • Kolbuszewski J., 2005, Kresy. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
 • Koper S., 2015a, Kresy Południowo-Wschodnie: przewodnik historyczny: polskie ślady, Bellona, Warszawa
 • Markiewicz A., 2004, Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, Tom I, W. Drelicharz (red.), Kraków, s. 117-121
 • Mika M. 2008, Rodzaje i formy turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196-339
 • Mikos v. Rohrscheidt, A. 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo Milenium, Gniezno
 • Nicieja S., 2006, Twierdze kresowe Rzeczypospolitej: historia, legendy, biografie, Wyd. Iskry, Warszawa
 • Nicieja S., 2012, Kresowa Atlantyda: historia i mitologia miast kresowych. T. 1, Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, Wyd. MS, Opole
 • Nicieja S., 2013, Kresowa Atlantyda: historia i mitologia miast kresowych. T. 3, Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, Kałusz oraz Abacja, Wyd. MS, Opole
 • Panasiuk A., red. 2006, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Przybylski R., 2003, Krzemieniec, Warszawa
 • Skrzypczak A., 2006, Podróże po Kresach – cmentarz w Zbarażu, Pro memoria, nr 1
 • Tokarski J., 2001, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Tom 2, Burchard, Warszawa
 • Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski. Turystyka kulturowa 6, s. 36-50
 • Zaleszczyki, 1931, Z drukarni A. Winterfelda w Tłumaczu, Ze zbiorów prywatnych J. A. Barańskiego
 • Аніпко, Н. П., 2010, Сучасний стан рекреаційно-туристичного використання середньовічних замків та фортець Карпато-Подільського регіону України, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Сер. Географія, № 2(28), s. 120-125
 • Басюк Д. І. 2005, Основи туризмології, Навчально-методичний посібник, Кам’янець-Подільський, Аксіома
 • Вуйцик О.І., 2009, Розвиток сентиментального (ностальгійного) туризму, [w]: Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії, Збірник наук. праць, І. В. Смаль (red.), Ніжин, s. 40–48
 • Городиський Ю., Манько А., 2012, Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільської області, Вісник Львівського університету, Серія: Міжнародні відносини, 29 (1), s. 36-42
 • Мацюк О., 1997, Замки і фортеці Західної України. Львів, Центр Європи
 • Основні заходи щодо виконання програми соціально–економічного та культурного розвитку бережанського району на 2016 рік http://www.oda.te.gov.ua/berezhanska/ua/publication/content/34822.htm
 • Пелехатий Я., 2004, Архітектура Тернопільщини, [w:] Тернопільський енциклопедичний словник, Tom 4, Видавничо-поліграфічний комбінат „Збруч”, s. 51-55
 • Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму міста Тернополя на 2016-2018 роки з додатком рішення міської ради від 24.11.2015 р. Номер 7/2/4
 • Рішення від «25» лютого 2016 року № 54 м. Кременець, Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременецького району на 2016 рік
 • Розпорядження голови обласної державної адміністраці 11.12.2012 № 1046-од, Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки
 • Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 листопада 2013 року, м.Заліщики, № 472-од, Про проект програми розвитку туризму в Заліщицькому районі на 2013-2015 роки
 • Рунців О., 2009, Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області), Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Рутинський М. Й., 2007. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження, Навчальний посібник, Центр учбової літератури
 • Сеньківська Г. Я., 2008, Пам'яткоохоронна робота державних структур і громадських організацій на Тернопільщині (Друга половина XX століття), [w:] Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія, Вип. 31
 • Заставецька О., Дударчук К., 2013, Ресурсно-туристичне районування Тернопільської області на основі атрактивності історико-культурного потенціалу, [w:] Рекреаційна географія та туризм, Наукові записки № 1, ст. 155-161
 • Історико-культурні заповідники України, 2007, Довідник, Київ
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e7c798e-ec5f-4bdd-b79d-b39974ba8bd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.